Pomoc dla firm w kryzysie

2020-04-01 15:45 Materiał Partnerski
Akcja „Państwo pomaga przedsiębiorcom”. Pomoc dla firm w kryzysie
Autor: Shutterstock

Sejm przegłosował, a prezydent Andrzej Duda podpisał – Tarcza Antykryzysowa trafia do przedsiębiorców. Na pomoc dla przedsiębiorców i pracowników, zwolnienie z danin publicznych oraz ułatwienia w sięganiu po kredyty obrotowe i inwestycyjne ma zostać przeznaczone 212 mln zł.

Na wsparcie dla przedsiębiorców nazywane Tarczą Antykryzysową złożyło się kilka ustaw:

 • ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,
 • ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju; rozszerzająca kompetencje Polskiego Funduszu Rozwoju, tak by mógł sprawniej wspierać przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa,
 • ustawa wspierająca firmy w związku z epidemią koronawirusa.

Ułatwienia dla przedsiębiorców

1. Zwolnienie firm zatrudniających do 9 osób ze składek do ZUS przez 3 miesiące

Chodzi o marzec, kwiecień i maj. Państwo pokryje składki ZUS dla tych firm. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Warunek: firma została założona przed 1 lutego br.
Ze zwolnienia mogą skorzystać także osoby samozatrudnione, których przychód wynosi maksymalnie 15 681 zł (czyli 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia), które opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Wszystkie osoby zwolnione z płacenia składek zachowują prawo do świadczeń!

2. „Postojowe” dla pracowników na zleceniu i samozatrudnionych

ZUS wypłacać będzie świadczenie postojowe osobom, których zakład pracy stanął w związku z epidemią koronawirusa. Świadczenie wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia). Nie płacimy od niego składek ani podatku. Osoby, które na zlecieniu zarabiały mniej niż 1300 zł, a miały kilka umów, otrzymają świadczenie w wysokości sumy ich wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych. Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej otrzymają „postojowe” w wysokości 1300 zł. Jest jednak kilka warunków:

 • – pracują dłużej niż od 1 lutego,
 • - ich przychód spadł o co najmniej 15 proc.,
 • - w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku ich przychód nie przekraczał 15 681 zł. Na „postojowe” mogą też liczyć osoby samozatrudnione, które zawiesiły działalność  po 31 stycznia.

3. Dofinansowanie zatrudnienia

Pomoc wypłacana będzie przez 3 miesiące z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Nie dotyczy pracowników zarabiających powyżej 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia brutto. Wnioski mogą być składane elektronicznie do Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy.

Pomoc przysługuje przedsiębiorcy, którego:

 • obroty spadły o co najmniej 15 proc., jeśli liczymy sumę obrotów z dwóch kolejnych miesięcy i porównujemy z obrotami z tych samych miesięcy w 2019 r.,
 • obroty spadły o co najmniej 25 proc. w stosunku do innego, dowolnie wybranego miesiąca w tym roku (za wyjątkiem stycznia).

a. gdy firma nie pracuje

Przedsiębiorca, który stara się o to dofinansowanie, wypłaca pracownikowi wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę (2600 zł). FGŚP wypłaci przedsiębiorcy 50 proc. tej kwoty oraz składki na ubezpieczenia społeczne za każdego pracownika.

b. gdy firma pracuje

Właściciel firmy może też obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20 proc., ale nie więcej niż do 0,5 etatu. FGŚP dofinansuje mu maksymalnie 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz składki na ubezpieczenia społeczne (obecnie dofinansowanie wyniosłoby więc maksymalnie 2452,27 zł.). Pracodawca zaś musi wtedy wypłacać pracownikowi co najmniej najniższą pensję (2600 zł).

4. Uelastycznienie czasu pracy

Pracodawca dotknięty skutkami epidemii koronawirusa będzie mógł skrócić dobowy czas nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika z obecnych 11 godzin do 8. Musi jednak oddać pracownikowi równoważny odpoczynek w okresie 8 tygodni. Tygodniowy czas takiego odpoczynku zostaje skrócony z 35 do 32 godzin.

5. Brak kar za opóźnienia w przetargach publicznych

Firmie, która z powodu epidemii koronawirusa opóźnia się w realizacji przetargu, nie będą naliczane kary umowne.

6. Szczególne ułatwienia dla branży turystycznej

Przedsiębiorca ma teraz 180 dni (było 14 dni) na zwrot wpłat klientowi, jeśli nie może zorganizować wydarzenia z powodu epidemii. Może zaproponować klientowi voucher na imprezę w innym terminie.

7. Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku

Podatnicy płacący CIT i PIT, którzy ucierpieli z powodu epidemii koronawirusa, mogą odliczyć stratę poniesioną w 2020 r. od dochodu z działalności uzyskanego w 2019 r. Warunek: przychody w firmie, w 2020 r. spadły o co najmniej 50 proc. w stosunku do 2019 r.

8. Przedłużenie zezwoleń na pracę dla obcokrajowców

Wizy pobytowe i zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemców zostały wydłużone – obowiązują do 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. O tyle samo dłuższy jest także termin składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenie wizy oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego.

9. Łatwiejszy ponowny start

To zachęta dla małych i średnich przedsiębiorstw, które zdecydują się na restrukturyzację, by na nowo ruszyły z działalnością gospodarczą. Odroczono im niektóre obowiązki, m.in.:

 • termin płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. został przesunięty do 1 czerwca 2020 r.,
 • obowiązek składania nowego pliku JPK_VAT dla dużych firm (deklaracja wraz z ewidencją) został przesunięty z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r.,
 • matryca VAT przesunięta z 1 kwietnia na 1 lipca 2020,
 • obowiązek utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach przesunięty na 1 października 2020 r.,
 • obowiązek zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych odroczony do 13 lipca 2020 r.,
 • zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 r.,
 • wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r.,
 • wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT z 3-dniowego do 14-dniowego,
 • przesunięcie terminu wejścia w życie rozwiązań prawnych dotyczących zrównania pozycji prawnej drobnych przedsiębiorców i konsumentów z 1 czerwca 2020 r. na 1 stycznia 2021 r.,
 • odroczenie podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.,
 • możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych o 6 miesięcy, z zachowaniem możliwości ich eksploatacji,
 • wydłużenie okresu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r.

BGK rusza pomocą

– We współpracy z resortami finansów, rozwoju i z sektorem bankowym przygotowaliśmy zmiany zwiększające pomoc w programie gwarancji de minimis do 80 proc., czyli do poziomu niewymagającego notyfikacji Komisji Europejskiej. Zrezygnowaliśmy także z prowizji, którą pobieramy od udzielonych gwarancji. Wydłużymy okres gwarancji dla kredytu obrotowego do 39 miesięcy - powiedziała Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu BGK. To znaczy, że polscy przedsiębiorcy mogą też liczyć na wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Kredyt może być przeznaczony na bieżące finansowanie działalności gospodarczej, np. na zapłacenie faktur za zakupione towary i usługi czy uregulowanie podatków, składek ZUS i innych zobowiązań, jakie powstają w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z kredytu z gwarancją można finansować cele rozwojowe firmy i spłacić kredyt obrotowy lub inwestycyjny.

Są także ułatwienia dla kredytobiorców sięgających po pożyczki unijne:

 • dodatkowa, co najmniej 6-miesięczna karencja w spłacie kapitału,
 • 4-miesięczne wakacje kredytowe (zawieszenie spłat) w spłacie zobowiązań,
 • obniżenie oprocentowania pożyczek,
 • brak podwyższonych odsetek w odniesieniu do zaległości, które wynikają z epidemii koronawirusa,
 • nie podejmowanie działań windykacyjnych przed wprowadzeniem korzystnych zmian do umowy.

Przedsiębiorcom łatwiej też będzie uzyskać premię technologiczną na innowacje w firmie. Warunki umów zostały korzystnie zmienione:

 • wydłużenie terminu naboru wniosków do 24 czerwca,
 • wydłużenie terminu na podpisanie umowy kredytowej z 30 do 60 dni,
 • wydłużenie terminu na dostarczenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie z 30 na 67 dni,
 • wydłużenie terminu na dostarczenie dokumentacji środowiskowej z 10 na 12 miesięcy,
 • wprowadzenie paneli zdalnych, aby nie narażać przedsiębiorców i ekspertów na konieczność osobistego stawiennictwa się na panele. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy zawierają nowe umowy i tych, którzy umowy już zawarli.

Informacje o aktualnym wsparciu dla firm możesz sprawdzić na www.bgk.pl

BGK patron
Autor: Materiały Prasowe
Najnowsze