EMERYTURA

i

Autor: Shutterstock

PAMIĘTAJ O EMERYTURZE

Przedsiębiorco, zadbaj o emeryturę na korzystnych warunkach

2022-12-01 0:00 Materiał sponsorowany

Przedsiębiorcy to grupa szczególnie świadoma ryzyk i wyczulona na nie. Nie dziwi więc fakt, że ryzykowne wydają się im długoterminowe zobowiązania finansowe związane m.in. z produktami emerytalnymi. Osoby prowadzące działalność gospodarczą (i nie tylko) obawiają się tego, że oszczędzając na emeryturę w ten sposób, będą miały utrudniony dostęp do gromadzonych środków przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Tak wcale jednak nie musi być i tak nie jest, m.in. w IKE czy IKZE.

IKE (Indywidualne konto Emerytalne) oraz IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) to produkty emerytalne należące do tzw. III filara. Mogą z nich korzystać zarówno osoby indywidualne, jak i przedsiębiorcy. Oba produkty umożliwiają nam wcześniejsze wypłacenie pieniędzy, w tym jeśli jesteśmy uczestnikami IKE – może to być część środków. Zarówno środki zgromadzone IKE, jak też w IKZE podlegają dziedziczeniu. Oszczędzając na emeryturę dodatkowo możemy zmniejszyć należny do zapłaty podatek PIT. Jak to działa?

Czym są IKE oraz IKZE?

Elementy III filara systemu emerytalnego, tj. Indywidualne Konto Emerytalne oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, charakteryzują się tym, że są dobrowolne, zapewniają prywatność i swobodę w korzystaniu z zaoszczędzonych środków i dostępu do nich w każdej chwili, przy zachowaniu odrębności od ZUS-u. IKE czyli Indywidualne  Konto Emerytalne jest dostępne od 2004 r., natomiast IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) funkcjonuje od 2012 r. Są to produkty pozwalające nam oszczędzać środki na emeryturę z wykorzystaniem różnych instrumentów finansowych. Każdy oszczędzający może korzystać jednocześnie z IKE i z IKZE, co opłaca się najbardziej.

Limitowane wpłaty

Wpłaty do IKE oraz do IKZE są limitowane. W tym roku na IKE nie można wpłacić więcej niż 17 766 zł, a na IKZE  7 106,40 zł przez osoby osiągające dochody z zatrudnienia. Warto jednak wiedzieć, że osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą mogą skorzystać ze zwiększonego limitu wpłat do IKZE (w IKE limity są takie samego dla wszystkich). W 2022 r. limit ten wynosi: 10 659,60 zł.

Wpłat można dokonywać jednorazowo lub w dowolnych ratach. Jednak systematyczne wpłaty zmniejszają ryzyko inwestycyjne. Ryzyko rośnie gdy wpłacamy np. większą kwotę na tzw. górce rynkowej. Dobrze jest więc planowaną kwotę podzielić na 12 równych rat i ustawić zlecenie stałe w swoim banku. Kwoty wpłacone powyżej limitu – są zwracane oszczędzającemu na rachunek bankowy, z którego zostały wysłane. Wpłata gotówkowa lub przekazem jest niedopuszczalna. Osoby, które łączą pracę na etacie z działalnością gospodarczą, również mogą skorzystać ze zwiększonego limitu wpłat na IKZE.

Oszczędzanie w IKZE i IKE – to korzyści podatkowe

To, co może się okazać korzystne z punktu widzenia osób wybierających IKZE, to m.in. możliwość odliczenia wpłat dokonanych na rachunek uczestnika od dochodu osiągniętego w danym roku – tym samym pozwalając na obniżenie zobowiązań wobec fiskusa. Coroczne wpłaty do IKZE są odliczane od przychodu osiąganego w danym roku podatkowym. W praktyce IKZE daje więc możliwość obniżenia podatku PIT do zapłaty w rozliczeniu rocznym (wpłata obniża poziom podstawy opodatkowania), a nawet zwrotu nadpłaconego podatku. W trakcie oszczędzania oraz przy wypłacie środków nie będzie pobierany od zysków kapitałowych, tzw. podatek Belki, jak dzieje się w przypadku klasycznych form gromadzenia kapitału. Głównym warunkiem jest wypłata zgromadzonych środków nie wcześniej, niż po osiągnięciu 65 r.ż., co dotyczy i kobiet, i mężczyzn (wówczas pobierany jest tylko 10 proc. zryczałtowany podatek dochodowy). Ale to nie jedyna zaleta IKZE. Oszczędności są naszą własnością i możemy je w dowolnym momencie wypłacić. Z kolei IKE umożliwia nam oszczędzanie wyższych kwot, niż w IKZE, także zwalniając oszczędzającego z podatku Belki, czy jakichkolwiek innych opłat na rzecz fiskusa. Warunkiem jest wypłata zgromadzonych w IKE oszczędności nie wcześniej niż po osiągnięciu 60 r.ż. – w przypadku zarówno kobiet, jak i mężczyzn (bądź po 55 r.ż., pod warunkiem nabycia uprawnień emerytalnych). W obu przypadkach istotny jest też okres dokonywania wpłat: co najmniej 5 (dowolnych) lat kalendarzowych, a w przypadku IKE ewentualne dokonanie ponad połowy wartości wpłat nie później, niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty..

Jak odliczyć wpłatę do IKZE od dochodu w danym roku?

Osoby, które chcą odliczyć wpłatę do IKZE od dochodu osiąganego w danym roku podatkowym, dokonują tego samodzielnie – kwotę wpłaconą do IKZE wpisujemy do formularza załącznika PIT/0 w polu „Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)”. Natomiast przedsiębiorcy rozliczający się według podatku liniowego (PIT-36L), odliczenie wpisują bezpośrednio do formularza zeznania w pozycji zatytułowanej: „Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)”. Warto pamiętać, że podstawą do dokonania odliczenia jest wyłącznie wystawione oszczędzającemu przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych potwierdzenie nabycia jednostek uczestnictwa dokonanych na rachunek IKZE (nie wystarczy potwierdzenie przelewu). W ten sposób obniżamy wysokość podatku do zapłacenia.

Możliwość wcześniejszego wypłacenia środków

Zarówno lokując środki w IKE, jak też w IKZE, mamy możliwość ich wypłacenia przed osiągnięciem 60 r.ż. (IKE), czy 65 r.ż. (IKZE). Wcześniejsza wypłata z IKE, będzie się wiązała z pobraniem podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki). Z IKE można wypłacić wszystkie oszczędności lub część, natomiast w IKZE można wypłacić wyłącznie całą kwotę, a zwrócone na rachunek środki zwiększą podstawę opodatkowania podatkiem PIT w danym roku podatkowym.

Kto oferuje indywidualne konta emerytalne?

Zgromadzonymi w IKE i IKZE oszczędnościami zarządzają m.in. Powszechne Towarzystwa Emerytalne, Domy Maklerskie, Banki, Zakłady Ubezpieczeń lub Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, do których zalicza się Skarbiec TFI S.A. Towarzystwo z ponad 25-letnim doświadczeniem na rynku. Warto je wybrać z wielu względów – to instytucja niezależna, zarejestrowana w Polsce, z polskim kapitałem, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych, a więc podlegająca bezpośredniemu nadzorowi instytucji państwowych, jak też inwestorów posiadającym akcje. Cały proces inwestowania jest nadzorowany przez Depozytariusza (to bank odpowiadający swoim majątkiem za zgromadzone tam oszczędności), w przypadku funduszy Skarbca jest to mBank S.A, jeden z największych banków w Polsce. Rynek funduszy dodatkowo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Jak założyć konto?

Konto w Skarbiec TFI założymy korzystając ze strony https://sti24.skarbiec.pl/client/login – bez wychodzenia z domu, zdalnie. Można to zrobić w dwojaki sposób: przez wideoweryfikację (konieczny jest dostęp do kamerki internetowej) lub wykorzystując autoryzację zwrotnym przelewem bankowym (kwota: 1 zł) za pośrednictwem platformy płatniczej Blue Media. Już następnego dnia pobrana kwota zostaje zwrócona na nasz rachunek. Po założeniu konta w STI24 możemy zawrzeć umowę na prowadzenie IKE lub IKZE. Otwarcie, prowadzenie, wpłaty, wypłaty, czy zmiany w zakresie wyboru funduszu są w Skarbiec TFI bezpłatne. Na stronie Skarbca możemy znaleźć szczegółowe informacje o dostępnych funduszach. Można także skorzystać z gotowych rozwiązań, jakie przygotował dla nas Skarbiec TFI. Są to tzw. portfele, składające się z odpowiednio dobranych funduszy inwestycyjnych  uwzględniających różne poziomy ryzyka. Mając środki w IKE lub IKZE, zarządzane przez inną instytucję finansową, także możemy przenieść je do Skarbca i to bezpłatnie, o ile gromadziliśmy środki przynajmniej przez 12 miesięcy.

Im wcześniej zaczniemy oszczędzać na emeryturę, tym bezpieczniej będziemy się czuć, ze spokojem patrząc w przyszłość.

Dane kontaktowe: IKE i IKZE w Skarbiec TFI

Zadzwoń 665 940 096 Wyślij e-maila na emerytura@skarbiec.com.pl

www.skarbiec.pl

Nota prawna:

Materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Wszystkie wymagane prawem informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez SKARBIEC TFI S.A., w tym opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa tych funduszy, znajdują się w prospektach informacyjnych funduszy i kluczowych informacjach dla inwestorów dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI S.A., na stronach internetowych www.skarbiec.pl i w sieci sprzedaży.

Skarbiec TFI S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Skarbiec TFI S.A. z siedzibą: al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy KRS 0000060640, NIP 521-26-05-383, kapitał zakładowy 6 050 505 złotych, wpłacony w całości.

Partnerem materiału jest  SKARBIEC TFI

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze