Podatki w Polsce

i

Autor: Canva Podatki w Polsce

Przewodnik podatnika

Do kiedy trzeba rozliczyć podatek PIT za 2023 roku?

2024-04-13 14:08

Zbliża się czas na coroczne rozliczenia formularzy PIT za ubiegły rok. Już od 15 lutego 2024 r. podatnicy mogą składać swoje zeznania podatkowe do urzędów skarbowych. Termin składania PIT za 2023 rok upływa 30 kwietnia 2024 roku. Zatem zbliża się pora ostatecznego rozliczenia podatku od osób fizycznych za rok 2023.

Spis treści

 1. Najem prywatny na PIT-28
 2. Nowa skala podatkowa
 3. Rozliczenie ulgi rehabilitacyjnej
 4. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku
 5. Rozliczenie online z programem e-PIT
 6. Rozliczenie przez Urząd Skarbowy
 7. Rozliczenie dochodów zagranicznych
 8. Metoda wyłączenia z progresją
 9. Metoda proporcjonalnego odliczenia
 10. Do kiedy rozliczyć PIT za 2023?

W 2023 roku wprowadzono kilka zmian, które dotyczą nowych zasad opodatkowania wynajmu mieszkań, nowej skali podatkowej i kwoty wolnej od podatku, a także rozliczenia ulgi rehabilitacyjnej. 

Najem prywatny na PIT-28

Od 2023 roku obowiązują nowe zasady opodatkowania wynajmu mieszkań prywatnie, czyli poza działalnością gospodarczą. Rozliczając swoje przychody, nie możemy już opodatkować przychodów z najmu prywatnego na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. Jedyna obowiązująca forma opodatkowania dla najmu to teraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu prywatnego wynosi:

 • 8,5 proc. przychodu do kwoty 100 000 zł;
 • 12,5 proc. przychodu od nadwyżki ponad 100 000 zł.

Uwaga! Nie można już pomniejszać przychodów o koszty związane z wynajmowaniem mieszkania. Przychody osiągane z najmu prywatnego są opodatkowane wyłącznie na deklaracji PIT-28, a w związku z tym, że teraz jedyną obowiązującą formą opodatkowania najmu prywatnego jest ryczałt ewidencjonowany, nie ma obowiązku składania oświadczenia o wyborze takiej formy opodatkowania.

Nowa skala podatkowa

Podatników rozliczających się w 2024 roku obowiązuje skala podatkowa wprowadzona w 2022 roku. Stawka podatku w pierwszym progu podatkowym wynosi 12 proc. do kwoty 120 tys. zł (pierwszy próg podatkowy) i 32 proc. od nadwyżki ponad 120 tys. zł (drugi próg podatkowy). Uwaga! Podczas rozliczenia PIT należy pamiętać, że kwota wolna od podatku wynosi 30 tys. zł – tak, jak było w 2022 roku.

Rozliczenie ulgi rehabilitacyjnej

Jedną z ulg, którą możemy odliczyć w zeznaniu rocznym za 2023 jest ulga rehabilitacyjna Przysługuje ona osobom niepełnosprawnym lub osobom, które utrzymując osoby niepełnosprawne ponoszą z tego tytułu odpowiednie wydatki. Ulga wyliczana jest na podstawie rachunków uzyskanych na cele rehabilitacyjne, a aby z niej skorzystać trzeba mieć odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności. Nowe przepisy uwzględniają nie tylko wydatki na zakup i naprawę, ale również:

 • na wypożyczenie sprzętu,
 • na wypożyczenie urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji lub ułatwiających czynności życiowe,
 • na zakup, naprawę lub wypożyczenie wyposażenia umożliwiającego używanie wyżej wymienionych przedmiotów.

Uwaga! Ulgę rehabilitacyjną możemy odliczyć w PIT-O, gdy wypełniamy PIT-36, PIT-37 lub PIT-28. Dzięki tej uldze w 2024 r. odliczamy wydatki do wysokości 2280 zł.

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku

Kwota wolna od podatku wynosi aktualnie 30 000 zł. Jeśli rozliczając podatek stwierdzimy, że nasze dochody w 2023 r. nie przekroczyły tej kwoty, jesteśmy z podatku zwolnieni . Osoby, które osiągnęły dochody ponad tą kwotę, muszą, od reszty przekraczającej próg zapłacić podatek 12 proc.

Aby kwota ta została uwzględniona podczas comiesięcznego naliczania zaliczki na podatek dochodowy należy złożyć oświadczenia do płatnika w postaci formularza PIT-2. W przypadku, gdy pracownik nie złoży tego PIT-u u pracodawcy kwota ta zostanie odliczona w rozliczeniu rocznym.

Uwaga! Wraz z kwotą wolną od podatku zmieniła się kwota zmniejszająca podatek. W latach 2023 i 2024 wynosi ona 300 zł.

Rozliczenie online z programem e-PIT

Najprostszym sposobem na rozliczenie podatku PIT w 2024 roku jest skorzystanie z programu e-PIT. Rozliczający się w ten sposób nie muszą pamiętać o obowiązujących zmianach podatkowych. Program e-PIT jest prosty i bezpieczny, podatek PIT można obliczyć dzięki niemu online bardzo sprawnie, nie popełniając błędów, ponieważ system podpowiada z jakich ulg można skorzystać oraz jakie obowiązują nas odliczenia.

Rozliczenie przez Urząd Skarbowy

W rozliczeniu roku 2023 masz możliwość wysłać e-PIT korzystając z usługi Twój e-PIT zamieszczonej w e-Urzędzie Skarbowym. W usłudze znajdują się już wszystkie dane z płatnika, np. z pracodawcy. Wystarczy je sprawdzić, zaakceptować lub poprawić i wysłać deklarację. Logowanie na profil e-Urząd Skarbowy wymaga posiadania jednej z opcji autoryzacji: przez profil zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczną z dostępem do profilu zaufanego klienta, dane autoryzujące (np. przychód z roku poprzedniego), platformę ePUAP lub aplikację mObywatel. Logując się do tego profilu możemy złożyć online zeznanie podatkowe PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38. 

Rozliczenie dochodów zagranicznych

Jeśli uzyskujemy dochody za granicą, powinniśmy określić, w jakim kraju mamy miejsce zamieszkania dla celów podatkowych, czyli tzw. rezydencję podatkową. Okaże się wtedy, czy musisz płacić podatki w Polsce.

 • jeśli nie jesteśmy rezydentami podatkowymi w Polsce, rozliczamy się z US tylko z dochodów osiąganych w Polsce;
 • jeśli jesteśmy polskimi rezydentami podatkowymi, to niezależnie od tego, w jakim kraju uzyskaliśmy dochody, powinniśmy rozliczyć je w Polsce.

Za polskiego rezydenta podatkowego uznaje się osobę która posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych lub przebywa na jej terytorium dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Uwaga! Jeżeli, jako polscy rezydenci podatkowi, osiągamy dochody z pracy za granicą, to te dochody są opodatkowane nie tylko w Polsce: także w kraju ich uzyskania.

Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy wynagrodzenie za pracę, którą wykonujemy w drugim państwie może być opodatkowane tylko w Polsce, co wymaga spełnienia trzech warunków:

 1. Przebywania w innym państwie nie dłużej niż 183 dni w roku kalendarzowym,
 2. Pobierania wynagrodzenia od pracodawcy, który nie ma siedziby w drugim państwie,
 3. Ponoszenia kosztów wynagrodzenia przez zakład lub stałą placówkę nie z drugiego państwa.

Metoda wyłączenia z progresją

To sposób rozliczania się, gdy z krajem, z którego uzyskujemy dochody Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania (np. z Niemcami).Wtedy dochód osiągnięty za granicą jest wyłączony z podstawy opodatkowania w Polsce, ale jego wysokość ma wpływ na ustalenie stawki podatku od pozostałych dochodów, które podlegają opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej.

Metoda proporcjonalnego odliczenia

To sposób rozliczania się, gdy z krajem, z którego uzyskujemy dochody Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania i nasze dochody nie są zwolnione od podatku na podstawie tej umowy lub gdy Polska nie zawarła z tym krajem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wtedy dochód osiągany za granicą jest opodatkowany w Polsce, a od należnego w Polsce podatku odliczamy podatek zapłacony za granicą. Mamy obowiązek złożenia zeznania bez względu na to, czy oprócz dochodów z zagranicy uzyskaliśmy również inne dochody opodatkowane w Polsce według skali podatkowej.

Do kiedy rozliczyć PIT za 2023?

Zeznanie składamy w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. 

Pieniądze to nie wszystko Marcin Wojewódka

QUIZ PRL. Tak pracowano w PRL

Pytanie 1 z 16
Dokończ znane powiedzenie z czasów PRL dotyczące pracy: „Czy się stoi, czy się leży….”
QUIZ PRL. Tak pracowano w Polsce Ludowej

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze