Skarb klienta

2008-06-15 4:00 SE

Ważne instytucje, adresy, telefony

Arbiter Bankowy

O rozsądzenie sporu z bankiem możesz zwrócić się do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich. Wartość przedmiotu sporu nie może być większa niż 8 tys. zł. Prześlij wniosek pocztą. Podaj w nim dane swoje i banku, określ żądania, uzasadnij je oraz podaj wartość przedmiotu sporu oraz dołącz kopie istotnych materiałów i dokument potwierdzający zakończenie procedury reklamacji. Opłata wynosi 50 zł (20 zł - jeśli wartość przedmiotu sporu jest niższa niż 50 zł). Trzeba ją uiścić przed wysłaniem wniosku. Wnioski wysyłaj na adres: Bankowy Arbitraż Konsumencki, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa. Opłatę wpłać na konto: PKO BP XV O/Centrum Warszawa, 55 1020 1156 0000 7702 0008 8120. Informacje na temat arbitra znajdziesz też na stronie www.zbp.pl w zakładce Arbiter Bankowy.

Biuro Informacji Kredytowej

Biuro to instytucja utworzona przez banki i Związek Banków Polskich. Zbiera ono informacje z banków o kredytach zaciągniętych przez klientów. Te informacje z kolei Biuro udostępnia zainteresowanym bankom. Każdy może uzyskać w BIK raport na swój temat. W sprawie poprawienia błędów klient musi zgłosić się do banku, z którego niepoprawna informacja wyszła. Aby uzyskać raport, wypełnij formularz i złóż go w Biurze Obsługi Klienta (ul. Pruszkowska 17, 02-119 Warszawa; listownie - z dopiskiem "zapytanie"; osobiście - od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.30; tel. (0-22) 310-44-44). Formularz można też pobrać w Internecie (www.bik.pl) i przesłać listem poleconym. Raz na 6 miesięcy można uzyskać raport za darmo (raport standard). BIK udostępnia też raporty na życzenie (raport plus). To już jednak kosztuje. Opłata wynosi 30 zł.

InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej

Biura informacji gospodarczej przyjmują, przechowują i ujawniają informacje gospodarcze o konsumentach i przedsiębiorcach. Największe w naszym kraju biuro - InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej - należy do Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich. InfoMonitor posiada bazę nierzetelnych i zadłużonych firm i konsumentów oraz jako jedyne biuro informacji gospodarczej w Polsce posiada dostęp do bazy BIK i ZBP. Oferuje on przedsiębiorcom różne produkty, m.in.: raport o konsumencie, raport o przedsiębiorcy, monitorowanie (klient zostaje poinformowany o zaistnieniu zmian w stanie zobowiązań płatniczych monitorowanego przedsiębiorcy).

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Wszystkie znajdujące się w bankach depozyty - także walutowe - są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W razie upadku jakiegoś banku pozostałe banki wpłacają pieniądze do BFG, który z kolei wypłaca klientom bankruta kwoty gwarantowane. Jeśli miałbyś w upadającym banku kwotę nie większą niż równowartość 1 tys. euro (sumuje się wszystkie konta i lokaty, które jedna osoba posiada w danym banku; uwzględnia się także należne odsetki), otrzymałbyś z BFG 100 proc. swoich pieniędzy. Jeśli jednak miałbyś więcej, to dostałbyś (oprócz gwarantowanego w 100 proc. 1 tys. euro) 90 proc. kwoty ponad 1 tys. euro, ale nie większej niż 22,5 tys. euro. Kontakt z BFG: ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa, tel. (0-22) 58-30-700/01; informacje także na stronie www.bfg.pl.

Alarmowe strony ZBP

Jeśli nie znasz numeru telefonu, pod którym możesz w swoim banku zastrzec kartę płatniczą, skorzystaj z łatwej wyszukiwarki na stronie www.zbp.pl w zakładce Zastrzeż kartę. Znajdziesz tam telefony alarmowe do wszystkich banków, a także do organizacji płatniczych. Także w przypadku utraty dokumentów tożsamości (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, książeczka wojskowa) powinieneś - oprócz poinformowania o tym fakcie policji - zgłosić to w placówce swojego banku. Zgłaszając w banku dyspozycję zastrzeżenia dokumentów w systemie dokumentów zastrzeżonych, unikasz niebezpieczeństwa, że ktoś np. weźmie kredyt, który ty będziesz musiał spłacać. Informacje na temat systemu i procedury zgłoszeń znajdziesz na stronach www.zbp.pl w zakładce Zastrzeganie dokumentów, a także www.dokumentyzastrzezone.pl.

Komisja Nadzoru Finansowego

KNF sprawuje nadzór m.in. nad wszystkimi bankami, firmami ubezpieczeniowymi, otwartymi funduszami emerytalnymi, towarzystwami funduszy inwestycyjnych oraz biurami maklerskimi. Do Komisji możesz zgłosić zauważone nieprawidłowości w funkcjonowaniu poszczególnych instytucji finansowych. Kontakt: plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa; tel. (0-22) 33-26-600.

Najnowsze