zajawka sposoby na wyzasza emeryture

i

Autor: GRAFIKA SE Katarzyna Matyjaszewska

Emerycie! Tak dostaniesz wyższą emeryturę

2021-02-16 6:41

Waloryzacja emerytury to coroczny sposób na podniesienie jej wysokości. Nie jest to jednak jedyny sposób na uzyskanie wyższego świadczenia. W 2021 roku emeryci i renciści dostaną większe pieniądze, bo zostanie im wypłacona dodatkowa - 13. i 14. emerytura. Wzrosną również dodatki do rent i emerytur, które zostaną podwyższone o wskaźnik waloryzacji.

Trzynastka dla wszystkich

13. emerytura będzie wypłacona po raz trzeci. W 2019 roku było to świadczenie jednorazowe, ale już wtedy rząd zapowiedział, że będzie to stały dodatek wypłacany raz do roku wszystkim seniorom, niezależnie od wielkości otrzymywanego świadczenia. Trzynasta emerytura jest wypłacana w wysokości minimalnej emerytury. W 2019 roku seniorzy otrzymali 1100 zł brutto, w 2020 roku kwota trzynastki wzrosła do 1200 zł, a w 2021 roku, wraz z podniesieniem minimalnej emerytury, wyniesie 1250,88 zł.

Kto ma prawo do trzynastej emerytury?

Przysługuje ona osobom uprawnionym do:

- emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej,

- renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych,

- renty szkoleniowej,

- renty socjalnej,

- renty rodzinnej,

- rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,

- świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,

- nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

- świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Świadczenie jest przyznawane wszystkim emerytom, nie trzeba składać wniosków do ZUS. Trzynastka w wysokości 1250,88 zł brutto (ok. 1022 zł na rękę) zostanie wypłacone wraz z kwietniową emeryturą.

Czternastka  - nowa dopłata

W tym roku emeryci mogą liczyć już nie tylko na 13 emeryturę, ale także i na czternastą. Kolejny dodatek, podobnie jak trzynastka, jest uzależniony od kwoty minimalnej emerytury. Nie dostaną go jednak wszyscy, obowiązuje kryterium dochodowe. Pełna czternasta emerytura odpowiada wysokości minimalnej emerytury czyli 1250,88 zł brutto. Czternastka w pełnej kwocie przysługuje seniorom pobierającym świadczenia nie wyższe niż 2900 zł brutto. Pozostali, czyli emeryci i renciści otrzymujący co miesiąc więcej niż 2900 zł brutto otrzymają 14. emeryturę pomniejszaną według zasady złotówka za złotówkę, czyli o 1 zł mniej za każdy 1 zł ponad 2900 zł brutto. Osoby pobierające świadczenia w wysokości 4150 zł lub wyższą nie otrzymają dodatkowych pieniędzy. 14. emerytura zostanie wypłacona z urzędu w terminie wypłaty listopadowych świadczeń. W wyjątkowych sytuacjach świadczenie będzie wypłacone w grudniu 2021 roku – w przypadku świadczeń i zasiłków przedemerytalnych – i w styczniu 2022 roku – w przypadku okresowo co kwartał wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników.

Ważne! Zgodnie z obowiązującymi przepisami trzynastki i czternastki nie może zabrać komornik.

Zobacz też:

OFICJALNIE waloryzacja emerytur WYŻSZA niż obiecano! Emerycie, tyle podwyżki dostaniesz [TABELA]

Wyższe dodatki do rent i emerytur

Świadczenia niektórych emerytów i rencistów mogą być wyższe dzięki specjalnym dodatkom do rent i emerytur. Przysługują one m.in. osobom starszym, kombatantom, poszkodowanym wskutek wojny czy niektórym byłym żołnierzom po przedstawieniu odpowiednich zaświadczeń. Co roku są one waloryzowane na takich samych zasadach jak renty i emerytury. Od 1 marca 2021 roku dodatki do świadczeń emerytalno-rentowych zostaną podwyższone o wskaźnik waloryzacji, który wyniesie 4,24 proc. Sprawdź, jak po waloryzacji 2021 wzrosną dodatki do rent i emerytur.

* dodatek pielęgnacyjny – 229,291zł, wzrośnie do 239,66 zł

Przysługuje osobom, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyły 75 lat.

Przyznawany jest na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Potrzebne jest zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz ewentualnie dokumentacja medyczna.

Osobom, które ukończyły 75 lat dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest przez ZUS z urzędu. Gdy ukończysz 75 lat, nie musisz składać zaświadczenia o stanie zdrowia. ZUS sam zwiększy twoją emeryturę o kwotę dodatku pielęgnacyjnego. Twój stan zdrowia nie ma znaczenia.

Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym, chyba że przebywa ona poza placówką przez okres dłuższy niż dwa tygodnie w miesiącu.

Ważne! Jeśli pobierasz zasiłek pielęgnacyjny, ZUS nie przyzna ci dodatku pielęgnacyjnego.

* dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji – 344,87 zł, wzrośnie do 359,49 zł

Przyznawany jest na podstawie orzeczenia wydanego przez lekarza orzecznika ZUS, który musi stwierdzić całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji

* dodatek kombatancki – 229,91 zł, wzrośnie do 239,66 zł

Przysługuje osobie uprawnionej do pobierania emerytury lub renty uznanej za kombatanta decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie zaświadczenia Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

* świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego – 229,91 zł, wzrośnie do 239,66 zł

Przysługuje osobie uznanej za kombatanta decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która:

- nie posiada prawa do żadnych świadczeń rentowych lub emerytalnych ani prawa do uposażenia w stanie spoczynku albo uposażenia rodzinnego;

- nie osiąga dochodów z tytułu pracy, pozarolniczej działalności gospodarczej podlegającej ubezpieczeniu społecznemu lub z tytułu rolniczej działalności gospodarczej podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu rolników;

- osiągnęła wiek 55 lat kobieta i 60 lat mężczyzna.

Do świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego przysługuje dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny.

* dodatek kompensacyjny – 34,49 zł, wzrośnie do 35,95 zł

To 15 proc. dodatku kombatanckiego, przysługuje kombatantom oraz niektórym osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Jeśli pobierasz emeryturę lub rentę i jesteś kombatantem lub ofiarą represji, to przysługuje ci dodatek kombatancki i dodatek kompensacyjny. Jeśli jesteś wdową lub wdowcem po tych osobach, to przysługuje ci dodatek kompensacyjny.

* dodatek za tajne nauczanie – 229,91 zł, wzrośnie do 239,66 zł

Przysługuje nauczycielom, którzy w czasie okupacji prowadzili tajne nauczanie lub przed dniem 1 września 1939 r. nauczali w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej oraz byłego Wolnego Miasta Gdańska.

Osobie uprawnionej jednocześnie do dodatku kombatanckiego i dodatku za tajne nauczanie przysługuje tylko jeden dodatek – wyższy lub wybrany przez uprawnionego.

* dodatek weterana poszkodowanego - wysokość dodatku jest uzależniona od ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu i wynosi od 10 do 80 proc. podstawy wymiaru świadczenia.

Weteranem poszkodowanym jest osoba, która na podstawie skierowania brała udział w działaniach poza granicami państwa (np. w misji pokojowej lub stabilizacyjnej) i doznała uszczerbku na zdrowiu w następstwie wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania tych działań, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze.

Status weterana poszkodowanego – w formie decyzji administracyjnej – może przyznać m.in.

- minister obrony narodowej – w odniesieniu do żołnierzy i pracowników jednostek wojskowych,

- minister właściwy do spraw wewnętrznych – w odniesieniu do funkcjonariuszy i pracowników Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa.

* świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych - od 11,53 zł do 229,91 zł za miesiąc, w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy, wzrośnie od 12,02 zł do 239,66 zł

Przysługuje żołnierzom:

- zastępczej służby wojskowej, którzy w latach 1949-1959 byli przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla i kamieniołomach oraz w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych,

- z poboru w 1949 r., którzy byli wcielani do ponadkontyngentowych brygad "Służby Polsce" i przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla i kamieniołomach,

- przymusowo zatrudnianym w batalionach budowlanych w latach 1949-1959. Świadczenie przyznawane i wypłacane jest przez ZUS na podstawie zaświadczenia z Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej

* świadczenie pieniężne dla osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR - od 11,53 zł do 229,91zł za 1 miesiąc - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy, wzrośnie od 12,02 zł do 239,66 zł. Przyznawane jest decyzją kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a wypłacane przez ZUS osobie, która nie ma ustalonego prawa do dodatku kombatanckiego oraz dodatku za tajne nauczanie.

W razie zbiegu tego świadczenia ze świadczeniem pieniężnym dla byłych żołnierzy górników przysługuje jedno z tych świadczeń - korzystniejsze lub wybrane przez uprawnionego.

* dodatek pieniężny do renty inwalidy wojennego - 880,26 zł, wzrośnie do 917,58 zł

Zmiana w 500 plus dla emerytów

Bardzo popularne wśród schorowanych seniorów jest świadczenie 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Dostają je osoby obłożnie chore, które muszą korzystać z pomocy rodziny lub sąsiadów. Świadczenie to otrzymują dorośli Polacy, których miesięczny dochód jest nie wyższy od 1700 zł, przy czym obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że osoba z rentą lub emeryturą wysokości 1200 zł dostaje całe 500 zł. Ktoś kto ma 1400 zł emerytury otrzyma tylko 300 zł świadczenia, a osoba z dochodami 1600 zł może liczyć na 100 zł zasiłku.

Korzystający z zasiłku 500 plus dla niesamodzielnych nie muszą obawiać się, że po waloryzacji emerytur ZUS odbierze im cześć świadczenia. W marcu, razem z rentami i emeryturami wzrośnie także próg dochodowy: z 1700 na 1750 zł.

Sonda
Czy politycy też powinni mieć waloryzowaną emeryturę?
dr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene: Polska demokracja umiera w konwulsjach [Super Raport]
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze