Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku

2009-02-18 8:00 Ewa Jabłońska|Małgorzata Tul

Na samą myśl o wypełnianiu PIT-u przeżywasz koszmar. Skomplikowane przepisy i niezrozumiałe druki tak cię zniechęcają, że dla świętego spokoju rezygnujesz z przysługujących ci odliczeń. Nie daj zarobić fiskusowi i dokładnie przeczytaj, co w tym roku możesz odliczyć od podatku.

Pani Barbara Ruksza (31 l.), urzędniczka z Małopolski, wraz z mężem wychowuje trzyletniego synka Kacpra. - Odkąd jest to możliwe, odliczam od podatku ulgę prorodzinną - opowiada nam młoda mama i cieszy się, że dzięki niej zapłaci w tym roku podatek mniejszy aż o 1173,70 zł.

Oprócz ulgi prorodzinnej w tym roku można odliczyć też m.in. składki na ubezpieczenie zdrowotne, ulgę uczniowską i z tytułu zatrudnienia jako pomoc domową osoby bezrobotnej.

Oto pełna lista ulg, które w zeznaniu podatkowym za 2008 rok masz prawo odliczyć sobie od podatku. 1. Składki ZUS na ubezpieczenie zdrowotne

W zeznaniu rocznym możesz odliczyć od podatku zapłacone w 2008 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne - zarówno obowiązkowe, jak i dobrowolne. Odliczamy składki opłacone w roku 2008 przez podatnika oraz pobrane przez płatnika.

Osoby, którym składkę potrącał płatnik, powinny odliczyć od podatku kwotę składki z PIT-11. A podatnicy, którzy sami odprowadzali składki na ubezpieczenie zdrowotne, muszą samodzielnie dokonać obliczeń. Podczas liczenia trzeba pamiętać, że podstawa wymiaru składki zmienia się co kwartał. Podatek dochodowy obniża się o kwotę, która nie może przekroczyć 7,75 procent podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

2. Ulgę prorodzinną

W ramach tej ulgi możesz odliczyć kwotę 1173,70 zł przysługującą na każde dziecko własne lub przysposobione pod warunkiem, że wychowywałeś to dziecko w ciągu roku podatkowego (wystarczy, że przez część roku). Z ulgi prorodzinnej mogą korzystać tylko podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych. Nie mają do niej prawa rodziny zastępcze. Jeśli dziecko jest wychowywane przez oboje rodziców, mają oni do odliczenia tylko jedną ulgę (1173,70 zł.) i sami decydują, czy każde z nich odliczy od swojego podatku dochodowego połowę tej kwoty, czy jedno z rodziców odliczy całą. Jeśli rodzice są rozwiedzeni lub w separacji, prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej ma rodzic, u którego dziecko mieszka. Jeżeli w ciągu roku podatkowego dziecko mieszka u obojga rodziców na zmianę, rodzicom przysługuje tylko części kwoty odliczenia. Liczy się ją, mnożąc 1/12 odliczenia na dziecko przez liczbę miesięcy, w których mieszkało ono u każdego z rodziców, np. matka, u której dziecko w ciągu roku mieszkało 4 miesiące, swoją część kwoty obliczy tak: 1/12 x 1173,70 x 4

Ulga prorodzinna dotyczy:

1. wszystkich dzieci małoletnich

2. dzieci (nie tylko małoletnich), które w roku podatkowym otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny

3. dzieci, które nie są już małoletnie, ale nie ukończyły 25 lat i uczą się w szkołach lub studiują. Ulga nie przysługuje dzieciom, które w 2008 roku uzyskały dochody opodatkowane podatkiem dochodowym, a niebędące rentą rodzinną.

Uwaga!

Trzeba pamiętać, że skorzystanie z tej ulgi podwyższa dochody, a to może sprawić, że stracisz prawo do zasiłku rodzinnego, stypendium socjalnego lub dodatku mieszkaniowego.

3. Ulgę uczniowską

Dotyczy ona, na zasadzie kontynuacji, tych, którzy przed 1 stycznia 2004 roku zawarli umowy ze szkołami (w celu odbycia praktycznej nauki zawodu) lub z uczniami (w celu ich szkolenia lub przygotowania zawodowego).

Jeśli nie odliczyli tej ulgi od podatku dochodowego przed rokiem 2004, nadal przysługuje im prawo do dokonania odliczeń. Ulga uczniowska przysługuje tylko, jeśli szkolenie zostało zakończone zdanym egzaminem. Nie przysługuje natomiast za wyszkolenie pracownika, który już wcześniej był wykwalifikowanym pracownikiem, np. w innym zawodzie. Kwoty ulg uczniowskich zależą od daty złożenia wniosku.

Jeśli w roku podatkowym wyszkoliłeś więcej niż jednego pracownika, kwotę ulgi uczniowskiej podwyż- szasz o 20 procent.

Uwaga:

Możliwe jest nadal uzyskanie prawa do odliczenia tej ulgi na podstawie wniosku złożonego w 2008 roku lub później, jednak jej kwota nie podlega już waloryzacji. Jest niezmienna i wynosi: za naukę do 2 lat - 4896,18 złotych, a za naukę powyżej 2 lat - 8160,31 złotych.

Osoba prowadząca gospodarstwo domowe może odliczyć od podatku dochodowego, na zasadzie kontynuacji, wszystkie składki na ubezpieczenie społeczne osoby bezrobotnej, którą zatrudniła jako pomoc domową w ramach tak zwanej umowy aktywizacyjnej. Pomoc domowa to wykonywanie na rzecz osób wspólnie zamieszkujących czynności związanych z prowadzeniem domu lub opieką nad jego mieszkańcami. Pomocą taką jest więc np. kucharka, gosposia, sprzątaczka, ogrodnik.

Odliczenia dokonuje się za rok, w którym upłynął 12-miesięczny okres trwania umowy.

Uwaga!

By skorzystać z ulgi, umowa aktywizacyjna musi być zawarta przed 1 stycznia 2007 roku.

5. Ulgę budowlaną i remontową oraz ulgę w związku z oszczędzaniem w kasie mieszkaniowej

Obie te ulgi to ulgi kontynuacyjne. To znaczy, że dotyczą tylko osób, które wcześniej nabyły prawo do odliczania od podatku niektórych wydatków.

Ulga budowlana i remontowa:

W tym wypadku nie ma już możliwości odliczania od podatku nowych wydatków. Można tylko odliczyć kwoty wykazane w PIT za 2007 rok, ale nieodliczone, np. z powodu braku podatku (zbyt niski dochód). Jeśli ulgi takie wykazałeś w zeznaniu rocznym, ale nie mogłeś ich odliczyć, możesz to zrobić teraz.

Ulga związana z oszczędzaniem w kasie mieszkaniowej:

Dotyczy tych, którzy zawarli umowę o kredyt z bankiem prowadzącym tak zwaną kasę mieszkaniową. Jeśli przed 1 stycznia 2002 roku nabyłeś prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na cele systematycznego oszczędzania (dokonując pierwszych wpłat na własny rachunek przed 1 stycznia 2002 roku), przysługuje ci prawo do odliczania dalszych kwot oszczędności wpłaconych po 2001 roku.

Warunek skorzystania z ulgi:

Wpłaty muszą być dokonywane na ten sam rachunek w banku prowadzącym kasę mieszkaniową.

W zeznaniu za rok 2008 (PIT-36, PIT-37) można odliczyć od podatku dochodowego 30 procent wydatków związanych z systematycznym oszczędzaniem, ale nie więcej niż 11 340 złotych.

6. Ulgę 1 procent

Jeden procent swojego podatku możesz przeznaczyć na rzecz organizacji pożytku publicznego. Wykaz organizacji ogłasza w Monitorze Polskim minister pracy i polityki społecznej w grudniu każdego roku podatkowego. Listę tę można znaleźć na internetowych stronach Ministerstwa Sprawiedliwości.

Gdzie złożyć wniosek o przekazanie

Wniosek o przekazanie 1 proc. podatku znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego (np. w PIT-28, PIT-36, PIT-37...) W zeznaniu rocznym wskazuje się nazwę organizacji i jej numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Uwaga!

Pomyłka w nazwie jest równoznaczna z niezłożeniem wniosku. Warunkiem skorzystania z "ulgi 1 procent" jest złożenie zeznania podatkowego w terminie (do 30 kwietnia 2009 roku) i zapłacenie w terminie (do 30 czerwca 2009 roku) należnego podatku w pełnej wysokości.

Jeśli za rok podatkowy składamy więcej niż jeden PIT (np. PIT-36 i PIT-38), możemy z każdego takiego zeznania rocznego przekazać 1 procent wynikających z nich podatków tej samej lub różnym organizacjom pożytku publicznego.

Najnowsze