Tarcza antykryzysowa i prawa pracownicze. Przepisy a praca zdalna

2020-07-02 0:00 Materiał Partnerski
Tarcza antykryzysowa i prawa pracownicze. Przepisy a praca zdalna
Autor: Shutterstock

Koronawirus skutecznie przemeblował nasze życie prywatne, towarzyskie, a nawet zawodowe. Jeszcze kilka miesięcy temu nikt nie przypuszczał, jak błyskawicznie i na jak ogromną skalę można wprowadzić pracę zdalną. Wystarczyło kilka tygodni, aby wielu Polaków zapomniało całkowicie o codziennych wizytach w biurze i dziś nie wyobraża sobie pracy spoza domu. Trzeba jednak pamiętać, że telepraca nie polega tylko na włączeniu komputera w czterech ścianach. To również szereg praw i obowiązków – zarówno ze strony pracownika, jak i pracodawcy.

Do ustalenia pomiędzy pracodawcą i podwładnymi są: dokumentacja pracy zdalnej oraz kwestie związane np. z potwierdzaniem obecności w pracy. Natomiast godziny rozpoczynania i kończenia pracy przez pracownika powinny być takie same jak dotychczas, tj. wynikające z obowiązujących u pracodawcy przepisów wewnątrzzakładowych (np. regulaminu pracy). W specustawie nie została również opisana minimalna lub maksymalna długość świadczenia pracy w systemie zdalnym, dlatego może być ona wydłużana lub skracana w zależności od decyzji przełożonych – jednakże przepis z tarczy przewidujący pracę zdalną traci moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie przepisów o pracy zdalnej, tj. od dnia 8 marca br. Zatem praca zdalna stosowana na podstawie tej ustawy nie powinna wykraczać poza dzień 4 września br.

BHP A PRACA ZDALNA

Jak już wspomniano wyżej, praca zdalna to praca podczas której przez osiem godzin pełnimy obowiązki służbowe. Pracodawca ani pracownik nie są zwolnieni z przestrzegania przepisów BHP w trakcie wykonywania przez pracownika pracy zdalnej. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy trzeba zapewnić temu pracownikowi szkolenie wstępne w dziedzinie BHP i badania wstępne profilaktyczne. Pracodawca, wydając polecenie pracy zdalnej, ma prawo oczekiwać, że zaznajomiony z zasadami BHP pracownik będzie wykonywał swoją pracę w sposób bezpieczny. W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany do ustalenia w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosowania odpowiednich środków zapobiegających podobnym wypadkom. Ponosi on także koszty związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

W każdej sytuacji, w tym także w przypadku wypadków na terenie zakładu pracy, to właśnie postępowanie powypadkowe ma na celu określenie przyczyny takiego wypadku. Należy podkreślić , że o śmiertelnym, ciężkim lub z biorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy, pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora. Wiele czynników, które mogą wpływać na bezpieczeństwo pracownika, nie zależy w trakcie pracy zdalnej od pracodawcy, należy pamiętać, że pracownik podczas świadczenia pracy zdalnej nie jest zwolniony z przestrzegania przepisów BHP i tak jak pracodawca zobowiązany jest do ich spełniania. Podstawowym obowiązkiem pracownika jest przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

WAŻNE!

Pracodawca może powierzyć wykonywanie pracy zdalnej także w innym miejscu niż dom pracownika.

Służbowy sprzęt

To, że wysłano cię do pracy z domu, nie znaczy, że nagle przeistoczyłeś się w samozatrudnionego niezależnie świadczącego usługi. Nadal jesteś pracownikiem, wobec którego pracodawca ma szereg obowiązków. Jednym z nich jest zapewnienie ci sprzętu, czyli najczęściej komputera. Żeby wykonywać pracę zdalną, musisz mieć „umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do jej wykonywania”.

JAK ZGŁOSIĆ PRACODAWCĘ?

Skargi dotyczące naruszania praw pracowniczych mogą być zgłaszane do Państwowej Inspekcji Pracy pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, formularza e-skargi, a także ustnie do protokołu.

Gdzie zgłosić nieprawidłowości?

Nowa sytuacja jest wyzwaniem zarówno dla władz, pracodawców, jak i pracowników. Dlatego szczególnie ważne jest, aby wszystkie te grupy podeszły do sprawy odpowiedzialnie. Dotyczy to także pracowników, którzy w swoim miejscu pracy zauważają nieprawidłowości. Jedną z instytucji, które przyjmują skargę na naruszanie praw pracowniczych, jest Państwowa Inspekcja Pracy. Poinformowanie PIP o nieprawidłowościach nie naraża cię na osobiste konsekwencje, ponieważ inspektor pracy jest zobowiązany do nieujawniania informacji, że kontrola przeprowadzana jest w następstwie skargi, chyba że zgłaszający skargę wyrazi na to pisemną zgodę.

Tarcza antykryzysowa i prawa pracownicze. Pracowniku, pamiętaj o swoich prawach
Autor: Materiały Promocyjne
Najnowsze