Tylko do końca sierpnia możesz jeszcze dostać z ZUS 1400 złotych

2020-08-17 20:27 Danuta Rawicka
banknoty
Autor: https://pixabay.com/pl

Termin składania wniosków do ZUS o dodatek solidarnościowy w wysokości 1400 zł upływa 31 sierpnia 2020 roku. Jeśli nie złożyłeś jeszcze wniosku za sierpień, masz na to czas tylko do końca miesiąca. Kto nie zdąży w tym terminie, pieniędzy za sierpień już nie dostanie.

Komu przysługuje dodatek solidarnościowy
Z dodatku solidarnościowego mogą skorzystać osoby, które po 15 marca 2020 r., z powody koronawirusa straciły pracę lub ich umowa zawarta na czas określony wygasła. Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 r. Świadczenie w wysokości 1400 zł miesięcznie przysługuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. Możesz je otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym złożyłeś wniosek.

ZOBACZ TAKŻE: Koronawirus w Polsce. Co pandemia zmieniła w bankowości?

Dodatek przysługuje również bezrobotnym już zarejestrowanym w urzędzie pracy - w takiej sytuacji urząd pracy zawiesi dotychczas wypłacany zasiłek dla bezrobotnych ,Za okres wypłaty dodatku solidarnościowego nie przysługuje prawo do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, ale możesz wystąpić o świadczenie, które jest dla ciebie bardziej korzystne finansowo.

Ważne!
W czasie pobierania dodatku solidarnościowego podlegasz ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu - składki płaci ZUS i nalicza je od kwoty dodatku solidarnościowego. Pieniądze otrzymasz w ciągu 7 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania. Od dodatku solidarnościowego nie jest pobierana zaliczka na podatek dochodowy.

Kiedy dostaniesz, kiedy nie dostaniesz dodatku

* Możesz wystąpić o dodatek solidarnościowy i zostanie on przyznany po spełnieniu wszystkich warunków jeżeli umowa o pracę zostanie rozwiązana w trakcie miesiąca, a wniosek złożysz po dniu rozwiązania tej umowy.

* Jeśli umowa o pracę została rozwiązana za porozumieniem stron, taka forma rozwiązania umowy o pracę nie uprawnia do uzyskania dodatku solidarnościowego.
* Jeśli umowa o pracę została rozwiązana za porozumieniem stron z inicjatywy pracodawcy (redukcja etatów) bez wypowiedzenia,
dodatek solidarnościowy nie masz prawa do dodatku, przysługuje on wyłącznie w przypadku gdy umowa o pracę została rozwiązana przez pracodawcę za wypowiedzeniem lub uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który została zawarta.
* Jeżeli umowa o pracę została rozwiązana, a obecnie pracujesz na umowę o dzieło, nie ma przeszkód do uzyskania dodatku solidarnościowego, jeśli spełnione są pozostałe warunki.
* Jeśli masz prawo do emerytury lub renty albo pobierasz świadczenie przedemerytalne , nie będzie ci przysługiwał dodatek solidarnościowy, ponieważ wtedy podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, a to wyklucza możliwość uzyskania dodatku solidarnościowego. Dodatek solidarnościowy może być przyznany tylko osobie, która nie podlega ubezpieczeniom społecznym lub obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.
* Dodatek solidarnościowy nie należy się obywatelom polskim zatrudnionym w państwach UE i EOG zwolnionym po 15 marca 2020 r. z uwagi na pandemię. Przysługuje tylko osobie, która podlegała ubezpieczeniom społecznym w Polsce.

Policjani i funkcjonariusze KAS odzyskali przedmioty o znacznej wartości historycznej
Najnowsze