Wsparcie z funduszu gwarancji rolnych dla kredytobiorców

2020-10-22 0:00 Materiał Partnerski
Wsparcie z funduszu gwarancji rolnych dla kredytobiorców
Autor: Materiały Prasowe

Gwarancja i dopłata do oprocentowania z Funduszu Gwarancji Rolnych (FGR) jest przeznaczona dla rolników oraz przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zajmują się przetwórstwem lub wprowadzaniem produktów rolnych do obrotu.

Fundusz Gwarancji Rolnych
Autor: Materiały Prasowe

W związku z pandemią koronawirusa, by wspomóc rolników i przedsiębiorców, Bank Gospodarstwa Krajowego wprowadził dodatkowe możliwości udzielenia wsparcia.

Gwarancja z Funduszy Gwarancji Rolnych jest zabezpieczeniem spłaty kredytu i może zabezpieczyć do 80 proc. jego kwoty, a jej wartość może wynieść do 5 mln zł dla rolników tzw. producentów produkcji podstawowej i 10 mln zł dla przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej. Jest udzielana jako pomoc publiczna lub pomoc de minimis. Wszystkie formalności związane z udzieleniem gwarancji z FGR są realizowane w banku udzielającym kredytu, który dokonuje oceny zdolności kredytowej i podejmuje decyzję o udzieleniu finansowania.

Gwarancje z FGR ułatwiają dostęp do kredytów obrotowych i inwestycyjnych rolnikom oraz przedsiębiorcom z krótką historią kredytową, a także tym, którzy nie dysponują odpowiednim zabezpieczeniem kredytu. Gwarancje są udzielane ze środków Funduszu Gwarancji Rolnych, który jest pierwszym na rynku funduszem gwarancyjnym BGK dostępnym dla całego sektora rolnego. Został zasilony kwotą 292,3 mln zł, z czego 84,8 mln zł jest przeznaczone na dopłaty do oprocentowania, co pozwoli na udzielenie kredytów o wartości ok. 1,1 mld zł. To program pilotażowy, realizowany w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014–2020.

Na co można przeznaczyć kredyt zabezpieczony gwarancją z FGR

Kredyty z gwarancją z FGR wspierają podmioty z sektora MŚP: rolników, producentów rolnych oraz firmy działające w branży rolno- -spożywczej, które chcą zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku. Pieniądze z kredytu zabezpieczonego gwarancją z FGR można przeznaczyć na modernizację i rozwój gospodarstw rolnych, w tym:

 •  zakup zwierząt gospodarskich i roślin,
 •  budowę, przebudowę, remont budynków produkcyjnych i magazynowych,
 •  zakup maszyn i wyposażenia do produkcji rolnej,
 •  zakładanie sadów lub plantacji krzewów owocowych,
 •  zakup specjalistycznych środków transportu wewnętrznego i zewnętrznego,

zakup maszyn i urządzeń do przetwarzania zarówno produktów rolnych, jak i nierolnych. Nie można ich za to przeznaczyć na: z zakup, budowę lub modernizację budynków lub pomieszczeń mieszkalnych, z inwestycje kapitałowe, z zakup używanych maszyn i urządzeń starszych niż 5 lat, z zakup wierzytelności, z finansowanie projektów, na które przyznana została dotacja w działaniu M04 PROW (operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” oraz „Przetwórstwo i marketing artykułów rolnych”). Określa to tzw. zakaz podwójnego finansowania przedsięwzięć ze środków unijnych.

Gwarancją nie może być również objęty kredyt preferencyjny z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Lepsze warunki w czasach pandemii

W związku z pandemią koronawirusa do 31 grudnia 2020 r. z gwarancji FGR przedsiębiorcy mogą korzystać także wtedy, gdy potrzebują zabezpieczenia dla kredytu obrotowego udzielanego z przeznaczeniem na bieżące finansowanie działalności gospodarczej niepowiązanej z realizacją inwestycji wspieranej ze środków EFRROW. Wprowadzony został maksymalny okres gwarancji dla kredytu obrotowego odnawialnego na 39 miesięcy. Dla pozostałych kredytów obrotowych (nieodnawialnych) okres ten wynosi aż 51 miesięcy.

Ponadto wprowadzona została możliwość objęcia gwarancją kredytu obrotowego odnawialnego także w przypadku:

 •  udzielania nowego kredytu,
 •  odnowienia limitu kredytu na kolejny okres,
 •  podwyższenia limitu kredytu.

Ważną zmianą jest także wprowadzenie dopłaty do oprocentowania kredytu obrotowego.

Dopłata do oprocentowania kredytu obrotowego

Zmienione w związku z pandemią warunki gwarancji umożliwiają pokrycie przez BGK części lub całości odsetek od kredytu obrotowego. Wsparcie przyjmuje formę dopłaty do oprocentowania kredytu obrotowego udzielonego na bieżące finansowanie niepowiązane z realizacją inwestycji wspieranej ze środków EFRROW. Dopłata:

 • obejmuje maksymalnie okres 12 miesięcy, licząc od daty uruchomienia kredytu objętego gwarancją z FGR i wynosi 2 punkty procentowe w skali roku,
 • dotyczy wyłącznie kredytów obrotowych objętych gwarancją do 31 grudnia 2020 r.,
 • stanowi pomoc publiczną (w przypadku rolników i przetwórców produktów rolnych) albo pomoc de minimis (w przypadku przetwórców produktów nierolnych).

Oprocentowanie kredytów z dopłatami nie może być wyższe niż średnie oprocentowanie pozostałych kredytów obrotowych (bez dopłaty) w danym banku kredytującym.).

W tych bankach można pytać o zabezpieczenie kredytu z gwarancją z FGR:

 •  Alior Bank S.A.
 •  Bank Pocztowy S.A.
 •  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 •  Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 •  Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
 •  BNP Paribas Bank Polska S.A.
 •  Credit Agricole Bank Polska S.A.
 •  mBank S.A.
 •  SGB-Bank S.A.
 •  Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy
Wsparcie z funduszu gwarancji rolnych dla kredytobiorców
Autor: Materiały Prasowe

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Najnowsze