Wywiad z Marcinem Chludzińskim, prezesem KGHM Polska Miedź. Rewolucja przemysłowa w górnictwie

2018-11-27 0:00
Wywiad z Marcinem Chludzińskim, prezesem KGHM Polska Miedź. Rewolucja przemysłowa w górnictwie
Autor: Materiały Prasowe Marcin Chludziński, prezes KGHM Polska Miedź.

 Rewolucja przemysłowa 4.0 jest warunkiem dynamicznego rozwoju polskiej gospodarki. Dla spółek takich jak KGHM Polska Miedź roboty­zacja i automatyzacja procesów wydobywczych i analiza danych może przełożyć się nie tylko na zwiększenie wydajności przedsiębiorstwa, ale także na wzrost bezpieczeństwa górników. O szansach, jakie dają nowe technologie rozmawialiśmy podczas Kongresu 590 w Rzeszowie z prezesem KGHM Marcinem Chludzińskim.

Karolina Januszek:

– KGHM, jako jedna z najwięk­szych polskich spółek, stanowi motor napędowy dla polskiej gospodarki. Jak wygląda rozwój takiego giganta gospodarcze­go w kontekście czwartej rewo­lucji przemysłowej?

Marcin Chludziński, prezes KGHM:

– Warto podkreślić, że KGHM jest największym eksporterem wśród spółek Skarbu Państwa. Prawie 80 procent produkcji miedzi i srebra eksportujemy na rynki europejskie. Aby móc dobrze poruszać się na are­nie międzynarodowej, gdzie mamy dynamiczne zmiany cen czy nieza­leżną od nas zmienność warunków handlowych, musimy być elastycz­ni i efektywni. To zapewniają nam między innymi nowe technologie i innowacje. Jednak przemysł 4.0 to przede wszystkim bezpieczeń­stwo ludzi, czyli szczegółowa ana­liza danych związanych z potencjal­nymi wydarzeniami w kopalniach i ich prognozowanie. Niezwykle istotne jest także opracowanie wyni­ków historycznych, czyli Big Data pod kątem bezpieczeństwa górni­ków pod ziemią. Rewolucja prze­mysłowa to także monitorowanie linii produkcyjnych i automatyka przemysłowa. Dzisiaj górnictwo to przede wszystkim nowoczesne maszyny, coraz częściej w pełni zau­tomatyzowane, wymagające mniej­szej ingerencji ludzkiej. Robotyza­cji i automatyzacji będzie w polskim przemyśle coraz więcej.

Karolina Januszek:

– Ludzie obawiają się, że pełna automatyzacja procesów prze­mysłowych spowoduje redukcje etatów i zwolnienia pracowni­ków. Czy faktycznie jest to real­ne zagrożenie, czy technologie będą jedynie wspomagać pra­cę ludzi?

Marcin Chludziński:

– W naszym przemyśle technolo­gia ma przede wszystkim wspierać pracę ludzi, czyniąc ją zarówno bar­dziej efektywną i jednocześnie bez­pieczną. Warto wspomnieć, że wydo­bywamy surowce już na poziomie nawet 1200 metrów pod ziemią. Pra­ca na takich głębokościach wywołuje dodatkowe czynniki ryzyka. Roboty­zacja pozwala na to, by ludzie nie byli obecni we wszystkich takich miej­scach, a skupiali się na pracy w bez­piecznych warunkach. Maszyny nie pracują pod ziemią samodzielnie.

Karolina Januszek

– KGHM podpisał niedaw­no umowę z China Minmetals na sprzedaż katod miedzia­nych na rynek chiński w kolej­nych latach. Jak ważne są tego typu kontrakty?

Marcin Chludziński:

– Dla KGHM szczególnie ważna jest stabilność handlowa, którą zapew­niają długoterminowe kontrakty. Z China Minmetals współpracu­jemy już przeszło dwadzieścia lat. Podpisana umowa pozwala zacho­wać bardzo dobre warunki han­dlowe aż do roku 2023 oraz więk­szy wolumen sprzedaży do Chin. Znając perspektywę sprzedażo­wą łatwiej nam myśleć o rozwo­ju spółki. W grudniu zamierza­my ogłosić zrewidowane kierunki strategiczne i pokazać, jak chce­my zadbać o przyszłość i rozwój nowych technologii. Chcemy sobie zapewnić bezpieczeństwo wydoby­cia w nowych obszarach wykracza­jąc poza rok 2050.

 

Materiał Partnerski

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Najnowsze