Zasiłek socjalny 2024

i

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Pomoc z MOPS

Zasiłek stały 2024. O ile wzrośnie zasiłek z MOPS?

2023-12-14 6:00

Od 1 stycznia 2024 wrośnie zasiłek stały wypłacany przez MOPS. Podwyższone zostaną też kryteria dochodowe, uprawniające do skorzystania z tej formy pomocy społecznej

Zasiłek stały to dodatek wypłacany przez ośrodki pomocy społecznej. Ma on na celu zapewnienie wsparcia osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i są całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Wysokość zasiłku stałego zależy od dochodu osoby lub rodziny. W 2024 roku więcej osób będzie mogło skorzystać z zasiłku stałego, a sam zasiłek zostaje podwyższony.

Zasiłek stały – komu przysługuje?

Zasiłek stały może otrzymać:

 • pełnoletnia osoba samotnie gospodarująca, niezdolna do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolna do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 • pełnoletnia osoba pozostająca w rodzinie, niezdolna do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Całkowita niezdolność do pracy oznacza:

 • całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, lub o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji),
 • zaliczenie do I lub II grupy inwalidów,
 • legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (orzeczenie powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności).

Kryterium dochodowe

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom spełniającym kryterium dochodowe. Aktualne kwoty kryteriów dochodowych wynoszą:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł,
 • dla osoby w rodzinie – 600 zł

Ważne! Przy ustalaniu wysokości zasiłku stałego do dochodu nie wlicza się kwoty zasiłku okresowego.

Zasiłek stały przyznaje się bezterminowo w przypadku:

 • niezdolności do pracy z tytułu wieku,
 • gdy orzeczenie jest wydane na czas nieokreślony.

W przypadku gdy orzeczenie ma charakter okresowy zasiłek stały przyznaje się na czas określony w orzeczeniu.

Spis treści

 1. Zasiłek stały – komu przysługuje?
 2. Kryterium dochodowe
 3. Kiedy zasiłek stały nie przysługuje?
 4. Jak uzyskać świadczenie
 5. Dokumenty potrzebne do otrzymania zasiłku stałego
 6. Ile wyniesie zasiłek stały w 2024 roku?

Kiedy zasiłek stały nie przysługuje?

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna, zasiłek stały nie przysługuje.

Jak uzyskać świadczenie

Żeby uzyskać wsparcie, powinieneś zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Zanim ośrodek zdecyduje o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy, podczas którego oceni, jakiego rodzaju pomoc jest potrzebna. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu  jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej.

Dokumenty potrzebne do otrzymania zasiłku stałego

 • ustny lub pisemny wniosek o przyznanie zasiłku stałego,
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • kserokopia orzeczenia określającego stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy lub zaliczenie do I lub II grupy inwalidów.

Ile wyniesie zasiłek stały w 2024 roku?

Wysokość zasiłku stałego zależy od tego czy mieszkasz samotnie czy z rodziną. Zasiłek  stały od 1 stycznia 2024  stały ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kwotą stanowiącą 130proc. kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1000 zł miesięcznie;
 • w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kwotą stanowiącą 130 proc. kryterium dochodowego na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 100 zł miesięcznie.

Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi obecnie 719 zł, a najniższa – 30 zł.

QUIZ PRL. Kultowe smaki PRL - tak smakowało dzieciństwo w PRL-u

Pytanie 1 z 10
Kultowy blok czekoladowy zawierał:
Blok kakaowy
Pieniądze to nie wszystko - Marek Zuber
Listen on Spreaker.
Najnowsze