Świadczenia społeczne

i

Autor: Shutterstock

Zasiłki z pomocy społecznej. Komu przysługują? [PORADNIK]

2018-03-26 10:48

Ci, którzy są w trudnej sytuacji, w szczególności z powodu: ubóstwa, niepełnosprawności czy długotrwałej lub ciężkiej choroby mogą starać się o wsparcie z pomocy społecznej. Mogą otrzymać pomoc w formie zasiłku stałego, okresowego lub celowego. Natomiast osobom starszym, schorowanym, które nie dają sobie rady bez pomocy innych, może być przyznana pomoc w postaci usług opiekuńczych. O przyznaniu i formie pomocy decydują ośrodki pomocy społecznej znajdujące się w każdej gminie.

Żeby uzyskać wsparcie, powinieneś zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Zanim ośrodek zdecyduje o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy, podczas którego oceni, jakiego rodzaju pomoc jest potrzebna i ustali niezbędny zakres usług.

Jeśli twoje dochody nie wystarczają na utrzymanie, a jesteś całkowicie niezdolny do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, możesz w ośrodku pomocy społecznej dostać zasiłek stały. Jego wysokość zależy od tego czy mieszkasz samotnie czy z rodziną. Jeśli jesteś osobą samotnie gospodarującą comiesięczny zasiłek przysługuje ci w wysokości różnicy pomiędzy kwotą 634 zł a twoim dochodem, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł miesięcznie. Gdy gospodarujesz razem z rodziną, masz prawo do zasiłku w wysokości różnicy między kwotą 514 zł a dochodem na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Sprawdź: Ile możesz zyskać od państwa na dzieci

Zasiłek okresowy
Jeśli przejściowo znalazłeś się w szczególnie trudnej sytuacji, możesz starać się w ośrodku pomocy społecznej o zasiłek okresowy. Przysługuje ci gdy nie masz żadnych dochodów lub twoje dochody są bardzo niskie i nie wystarczają na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę czy niepełnosprawność albo gdy masz problemy z uzyskaniem prawa do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
Wysokość zasiłku okresowego wynosi:
* w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości nie niższej niż 50 proc. różnicy pomiędzy kwotą 634 zł a dochodem tej osoby
* w przypadku rodziny – do wysokości nie niższej niż 50 proc. różnicy pomiędzy kwotą 514 zł a dochodem tej rodziny.
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł. Okres, na jaki przyznane zostanie to świadczenie, ustala ośrodek pomocy społecznej w zależności od sytuacji danej osoby.

Przeczytak też: WALORYZACJA 2018. O ile wzrosły emerytury?

Zasiłek celowy
Z ośrodka pomocy społecznej możesz też dostać zasiłek celowy na sfinansowanie określonych wydatków- np. na zakup żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu czy kosztów leczenia. Zasiłek celowy może być też przyznany na pokrycie kosztów powstałych w wyniku zdarzenia losowego (np. ciężki wypadek) czy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną (np. powódź). Przy jego przyznawaniu nie bierze się pod uwagę twoich dochodów, a otrzymanych pieniędzy nie musisz zwracać.
Specjalny zasiłek celowy przyznawany jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy.

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze