Pozytywny efekt 500 plus

i

Autor: Shutterstock

Masz dzieci? Tyle możesz zyskać od państwa. Wsparcie finansowe dla rodzin najuboższych

2018-02-19 11:46

Rządowy program 500 zł na dziecko, świadczenie rodzicielskie, becikowe, zasiłek rodzinny i dodatki do niego – tak państwo wspiera polskie rodziny z dziećmi. Razem z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowaliśmy kompleksowy poradnik. Przeczytaj go i sprawdź, komu przysługują pieniądze, w jakiej wysokości i jak się o nie starać.

Pierwsze dziecko - ważny dochód
Świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500 plus są wypłacane rodzicom lub opiekunom dziecka do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Wszystkie rodziny z co najmniej dwojgiem dzieci mogą liczyć co miesiąc na dodatkowe 500 zł na rękę na każde dziecko. Starając się o świadczenie na kolejne dzieci nie musimy składać żadnych zaświadczeń o wysokości dochodów – w takiej sytuacji świadczenie wychowawcze na te dzieci przysługiwać będzie do ukończenia przez nie18 lat niezależnie od tego, ile zarabiamy. Natomiast przyznanie dodatkowych 500 zł na pierwsze lub jedyne dziecko uzależnione jest od spełnienia od kryterium dochodowego. Rodziny z jednym dzieckiem dostaną świadczenie tylko, gdy dochód nie przekracza 800 zł nettto na osobę, dlatego muszą udokumentować swój dochód (do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica, a także z świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego).

Gdy w rodzinie dziecko niepełnosprawne
Jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne dodatkowe pieniądze należą się na wszystkie dzieci, łącznie z pierwszym, ale tylko, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza 1200 zł.
Dzieciom adoptowanym świadczenie przysługuje na takich samych zasadach jak dzieciom biologicznych. 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka.
Kto może starać się o 500 zł na dziecko
* rodzice
* opiekunowie prawni dziecka,
* opiekunowie faktyczni

Czytaj też: Waloryzacja 2018. Wiemy, ile wzrosną dodatki do świadczeń ZUS

Deklaracja nie wystarczy
Świadczenie wychowawcze przysługuje rodzinie bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne czy rodzice pozostający w nieformalnych związkach jak i samotni rodzice, choć na ich dziecko muszą być ustalone alimenty od drugiego rodzica (chyba że jest niemożliwe np. ojciec dziecka nie żyje).
Ważne jest, że osoba samotnie wychowująca dziecko nie musi występować do sądu z pozwem o alimenty. Wystarczy, że przedstawi tytuł wykonawczy ustalający alimenty zatwierdzonego przez sąd (może to być np. ugoda zawarta przed mediatorem lub przed sądem, protokół z posiedzenia sądu zatwierdzającego ugoda zawartą przed sądem, a nawet umowa w formie aktu notarialnego, której sąd nadał klauzulę wykonalności). Jeśli samotny rodzic nie dołączy do wniosku tytułu wykonawczego, ośrodek pomocy społecznej wyznaczy mu termin 3 miesięcy na dostarczenie tego dokumentu, a jeśli nie zrobi tego w tym czasie wniosek nie będzie rozpatrzony.
Jeśli sprawa o alimenty już się przed sądem toczy lub np. termin rozprawy jest odległy, wystarczające jest przedstawienie odpisu postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty.

Gdzie złożyć wniosek
Pieniądze nie są przyznawane automatycznie. Żeby dostać 500 złotych na dziecko, trzeba złożyć wniosek. Świadczenie wypłacane przez urząd miasta, gminy lub ośrodek pomocy społecznej. Wniosek trzeba składać co roku. Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy. Obecny okres świadczeniowy trwa od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. Kolejny - od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.

Sprawdź: WALORYZACJA 2018. Emerycie, taką dostaniesz podwyżkę!

Jak złożyć wniosek
Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w gminie, w której mieszkamy,
* osobiście
* listownie
* przez Internet: portal emp@tia.mrpips.gov.pl, profil Zaufany, PUE ZUS, bankowość elektroniczna, obywatel.gov.pl

ZASIŁEK RODZINNY

Rodzice w trudnej sytuacji materialnej mogą liczyć na wsparcie państwa w ramach systemu świadczeń rodzinnych i opiekuńczych. Podstawową formą pomocy dla nich jest zasiłek rodzinny i dodatki do niego. Wniosek o jego przyznanie składamy w urzędzie gminy lub miasta albo w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Do zasiłku przysługują dodatki.

Komu zasiłek rodzinny
* rodzinom, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł na rękę
* rodzinom wychowującym dziecko niepełnosprawne, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 764 zł na rękę.
Zasiłek przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, do 21 roku życia, jeśli się uczy (nie dotyczy to studiów), a do 24 roku życia, jeśli jest niepełnosprawne i jednocześnie uczy się lub studiuje. Przyznawany jest na tzw. okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku.

Zobacz: Minister Rodziny o rozszerzeniu świadczenia 500 plus na pierwsze dziecko

Ile możesz dostać co miesiąc
Wysokość zasiłku zależy od wieku dziecka.
* 95 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia
* 124 zł na dziecko od 6 do 18 lat
* 135 zł na dziecko od 19 do 24 lat

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje
* jednorazowo i wynosi 1000 zł. Możesz się o niego starać najpóźniej do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Trzeba przedstawić zaświadczenie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje
* matce lub ojcu samotnie wychowującym dziecko, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
- drugi z rodziców dziecka nie żyje
- ojciec dziecka jest nieznany
- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone
* osobie pełnoletniej do ukończenia 24 roku życia, uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jeżeli jej rodzice nie żyją.
Wynosi 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci, a gdy w rodzinie jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.

Dowiedz się: Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przesądziła o 500 plus dla emerytów

Dodatek dla rodzin wielodzietnych przysługuje
* na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.
Wynosi 95 zł miesięcznie.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje
* przez 24 miesiące, gdy opiekujesz się jednym dzieckiem, 36 miesięcy, jeśli opiekujesz się więcej niż jednym dzieckiem, 72 miesiące, jeśli opiekujesz się dzieckiem niepełnosprawnym.
Wynosi 400 zł miesięcznie

Dodatek na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego przysługuje
* wychowującym dziecko do ukończenia 16 roku życia, jeżeli ma ono orzeczenie o niepełnosprawności,
* wychowującym dziecko powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli ma orzeczenie o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Wynosi 90 zł miesięcznie na dziecko do 5 roku życia i 110 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 lat.

WAŻNE! 500 plus do zwrotu. 400 rodzin musi oddać pieniądze

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje
* rodzinom, których dziecko uczy się poza miejscem zamieszkania w wysokości
113 zł miesięcznie - na opłacenie kosztów mieszkania (np. internatu, bursy) w miejscowości, w której znajduje się szkoła lub 69 zł miesięcznie - gdy dziecko dojeżdża do szkoły w innej miejscowości
Uwaga! Jedno dziecko dostaje dodatek albo na mieszkanie, albo na dojazdy.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje
* raz w roku szkolnym w wysokości 100 zł na dziecko - na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego.

Becikowe
To jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. Wynosi 1000 zł na jedno dziecko.
Mają do niego prawo osoby zatrudnione na umowę o pracę, prowadzące własną działalność i zatrudnieni na podstawie umowy-zlecenia z opłacanymi składkami zdrowotnymi - jeśli dochód na członka rodziny nie przekracza 1922,00 zł (na rękę). Becikowe może otrzymać matka lub ojciec, opiekun prawny albo opiekun faktyczny dziecka.
Aby otrzymać becikowe, musisz w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej złożyć wniosek w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka.

CIEKAWE! Większość Polaków nie wie, że 500 plus jest z ich podatków

Świadczenie rodzicielskie:
Przysługuje rodzicom, niezależnie od dochodu, którzy nie są uprawnieni do urlopów w związku z urodzeniem się dziecka (nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego). Dotyczy to osób bezrobotnych, studentów, uczniów, osób pracujących na podstawie umów cywilno-prawnych, rolników.

Mają do niego prawo:
* matka albo ojciec dziecka – jeśli matka - po wykorzystaniu przez co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka świadczenia, zasiłku lub uposażenia za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego - złoży wniosek o skrócenie czasu pobierania świadczenia, a także w razie śmierci matki czy porzucenia przez nią dziecka,
* opiekunowie faktyczni dziecka, rodziny zastępcze, osoby, które przysposobiły dziecko (po spełnieniu określonych warunków)
Wynosi 1000 zł (netto) miesięcznie. Przysługuje przez okres od 52 do 71 tygodni – w zależności od liczby dzieci.

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE

Państwo nie zostawia bez pomocy rodzin, w których jest osoba niepełnosprawna. Mogą starać się o świadczenia opiekuńcze.

Zasiłek pielęgnacyjny
Ma pomóc w pokryciu wydatków związanych z konieczności zapewnienia opieki i pomocy osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji.
Przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku,
- osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała do ukończenia 21 roku życia;
- osobie, która ukończyła 75 lat.
Wynosi 153 zł miesięcznie. Nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Przeczytaj: Litwa pozazdrościła Polsce 500 plus

Świadczenie pielęgnacyjne
Przysługuje ci, jeśli nie podejmujesz pracy lub z niej rezygnujesz, by opiekować się osobą niepełnosprawną.
* z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji).
* jeśli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.
Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne opłacane są składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne. Nie przysługuje jeżeli masz prawo do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego oraz do renty socjalnej, emerytury lub renty. Wynosi 1477 zł. Miesięcznie.

Zasiłek dla opiekuna
Przysługuje osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej do świadczenie pielęgnacyjnego Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.
Wynosi 520 zł miesięcznie.

Zasiłek na dziecko nieuleczalnie chore
W ramach programu "Za życiem" rodzicom, którym urodziło się dziecko nieuleczalnie chore przysługuje wsparcie w postaci jednorazowo wypłacanej kwoty 4000 zł. Świadczenie jest niezależne od dochodów i nie wpływa na otrzymanie innych zasiłków. Na złożenie wniosku rodzice mają 12 miesięcy.

Sprawdź: Czy będzie wyższy zasiłek opiekuńczy?

Karta Dużej Rodziny
Mogą z niej skorzystać rodziny z trojgiem lub więcej dzieci w wieku do 18. lub 25. roku życia. Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – maksymalnie do 25 roku życia, jeśli uczą się w szkole lub szkole wyższej. Wydano już 1,9 mln kart, w programie uczestniczy 418 tys. rodzin i ok. 1,13 mln dzieci.
Dzięki KDR rodzina może korzystać z systemu zniżek handlowych, oferowanych przez instytucje publiczne i firmy oraz ze zniżek ustawowych:
* 37 proc. - na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na bilety miesięczne PKP – dla rodziców i małżonków rodziców,
* 50 proc. ulgi opłaty za paszport – dla rodziców i małżonków rodziców i 75 proc. ulgi opłaty za paszport – dzieci,
* darmowe wstępy do parków narodowych.
Zniżki dla posiadaczy KDR oferuje już ponad 2,5 tysiąca firm w całym kraju – m.in. Lidl. Carrefour, operatorzy komórkowi, Orlen, Lotos. Z KDR można już korzystać w formie aplikacji mobilnej w telefonie.
Od 2019 roku uprawnieni do KDR będą także rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci.

 

Wspólna akcja Super Expressu i Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Najnowsze