PKO BP

i

Autor: MAT. PRASOWE

Bankowość

Zysk netto grupy kapitałowej PKO BP w I półroczu br. niższy o 23,8 proc.

2022-08-18 10:12

Skonsolidowany zysk netto grupy kapitałowej PKO BP w I półroczu br. wyniósł 1 mld 838 mln zł, o 23,8 proc. mniej niż w analogicznym okresie ub.r. - podał bank. Zysk netto grupy w drugim kwartale br. wyniósł 422 mln zł wobec 1 mld 236 mln zł r/r.

Wyniki PKO BP

"Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. osiągnięty w I półroczu 2022 roku wyniósł 1 838 mln zł i był o 575 mln zł (-23,8 proc.) niższy niż w analogicznym okresie 2021 roku, co determinowane było ujęciem kosztu związanego z funduszem pomocowym w spółce System Ochrony Banków Komercyjnych S.A. oraz dodatkowymi odpisami na ryzyko prawne kredytów hipotecznych w walucie wymienialnej, przy jednoczesnej poprawie wyniku z działalności biznesowej" - poinformowano w sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego za I półrocze 2022 roku.

 Wynik z tytułu odsetek w I półroczu 2022 roku wyniósł 6 mld 839 mln zł, o 2 mld 122 mln zł więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wyższy wynik był determinowany głównie wzrostem rynkowych stóp procentowych wspartym wzrostem wolumenów.

 Przychody odsetkowe w I półroczu br. wyniosły 9 mld 267 mln zł i w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku były wyższe o 4 mld 224 mln zł. Koszty odsetkowe wyniosły 2 mld 429 mln zł i w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. były wyższe o 2 mld 103 mln zł. Marża odsetkowa w tym czasie wzrosła o 0,44 p.p. r/r do poziomu 3,19 proc. na koniec I półrocza 2022 roku.

 Bank podał, że wynik z tytułu prowizji i opłat uzyskany w I półroczu 2022 r. wyniósł 2 mld 428 mln zł i był o 353 mln zł wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Iwona Duda, PKO BP, Pieniądze to nie wszystko

W I półroczu 2022 r. koszty działania wyniosły 4 mld 205 mln zł i były wyższe o 1 mld 131 mln zł r/r (36,8 proc.). Bank wskazał, że poziom kosztów był związany głównie przez wzrost o 938 mln zł, czyli 207,5 proc. kosztów regulacyjnych, głównie w wyniku ujęcia kosztu dotyczącego wpłaty początkowej na fundusz pomocowy w spółce System Ochrony Banków Komercyjnych w wysokości 872 mln zł oraz wyższych o 40 mln zł składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)– koszty te wyniosły 407 mln zł, z czego 291 mln zł stanowiła składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków (w analogicznym okresie roku poprzedniego koszty BFG ukształtowały się na poziomie 367 mln zł, z czego 253 mln zł wyniosła składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji).

W I półroczu 2022 r. wynik z tytułu odpisów i utraty wartości (łącznie z kosztem ryzyka prawnego) wyniósł minus 1 mld 914 mln zł i pogorszył się - jak podano - o 1 mld 359 mln zł w stosunku do uzyskanego w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Suma bilansowa Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego na koniec I półrocza 2022 roku wyniosła niemal 429 mld zł i wzrosła od początku roku o około 11 mld zł.

Bank podał, że zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej grupy kapitałowej PKO BP w drugim kwartale br. wyniósł 422 mln zł wobec 1 mld 236 mln zł w analogicznym okresie.

Zysk netto PKO Banku Polskiego osiągnięty w I półroczu 2022 roku wyniósł 1 mld 782 mln zł i był o 704 mln zł niższy niż w analogicznym okresie 2021 roku.

Bank podał, że w I półroczu 2022 roku kontynuował oferowanie ugód dla klientów indywidualnych posiadających czynne kredyty we frankach szwajcarskich (CHF), które były przeznaczone na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Ugoda polega na konwersji kredytu we frankach na kredyt w złotych, tak jakby od początku kredyt był kredytem złotowym oprocentowanym według stawki referencyjnej WIBOR powiększonej o stosowaną historycznie dla takich kredytów marżę.

Sonda
Czy masz lokatę w banku?
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze