Jak otworzyć firmę ochroniarką

2011-11-08 20:02

Marzysz o własnej agencji ochrony? Nie zwlekaj z jej założeniem. Na rynku jest miejsce dla takich firm. Co jest potrzebne do uruchomienia firmy ochroniarskiej, jak ją otworzyć? Poradnik krok po kroku.

Do otworzenia agencji ochrony wymagana jest koncesja i licencje na prowadzenie takiej działalności. To nie wszystko. Musimy pamiętać, że o rodzaju świadczonych przez naszą firmę usług zdecydują kwalifikacje naszych pracowników - np. to, czy mają pozwolenie na broń.

Aby rozpocząć działalność jako firma ochroniarska, przedsiębiorca musi pozyskać koncesję na prowadzenie usług w zakresie ochrony osób i mienia. Tego typu dokument można uzyskać, jeżeli przedsiębiorca posiada licencję drugiego stopnia pracownika ochrony fizycznej lub licencję pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia.

Jeżeli firma jest prowadzona w formie spółki cywilnej, komandytowej lub jawnej, to co najmniej jeden ze wspólników musi posiadać licencję.

Koncesję na prowadzenie firmy w zakresie ochrony osób i mienia wydaje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Resort przed podjęciem decyzji zapoznaje się z opinią właściwego komendanta wojewódzkiego policji.

Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia przez ministra koncesji trwa około dwóch miesięcy, pod warunkiem że wraz z wnioskiem zostały złożone wszystkie wymagane dokumenty oraz wpłynęły wymagane przepisami prawa opinie innych organów.

Co ma być koncesji:

- nazwa firmy, oznaczenie jej siedziby i adresu albo adresu zamieszkania przedsiębiorcy,

- numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz NIP,

- imiona i nazwiska wspólników lub członków zarządu, prokurentów oraz pełnomocników w razie ich ustanowienia, ze wskazaniem osób posiadających licencję drugiego stopnia,

- określenie zakresu działalności gospodarczej,

- określenie czasu jej ważności,

- określenie obszaru wykonywania działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia oraz datę jej rozpoczęcia.

Możesz dostać promesę

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość ubiegania się o przyrzeczenie udzielenia koncesji, zwanego promesą. Wniosek o uzyskanie promesy musi spełniać wszystkie wymogi formalnoprawne, takie jak w przypadku występowania o udzielenie koncesji. Promesa, w formie decyzji administracyjnej, wydawana jest po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego. Podobnie jak przy koncesji trwa ono ok. 2 miesięcy.

Promesa jest ważna 6 miesięcy od daty jej wydania. Określa warunki, po spełnieniu których można ubiegać się o udzielenie koncesji. W takim przypadku minister spraw wewnętrznych i administracji nie może odmówić wydania koncesji, chyba że ulegnie zmianie stan faktyczny istotny dla rozstrzygnięcia sprawy bądź ze względu na zagrożenie obronności i bezpieczeństwa państwa lub obywateli. Koncesja, udzielana w następstwie promesy, wydawana jest w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc.

Pamiętaj, że koncesja nie jest jednak przyznawana dożywotnio i może zostać cofnięta. Właściciel agencji ochrony, któremu cofnięto koncesję, może wystąpić z wnioskiem o ponowne jej przyznanie - nie wcześniej jednak niż po upływie trzech lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu koncesji. Natomiast przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia bez wymaganej koncesji, może być ukarany grzywną, a nawet karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch.

Mogą cię skontrolować

Minister spraw wewnętrznych i administracji ma prawo do skontrolowania działalności firmy ochroniarskiej w zakresie:

- zgodności wykonywanej działalności z udzieloną koncesją,

- przestrzegania warunków wykonywania działalności gospodarczej, obronności lub bezpieczeństwa państwa, ochrony bezpieczeństwa lub dóbr osobistych obywateli.

Minister może upoważnić komendanta głównego policji do przeprowadzenia czynności kontrolnych, a ten z kolei może powierzyć przeprowadzenie kontroli komendantom wojewódzkim policji.

Osoba upoważniona przez organ koncesyjny do dokonania kontroli ma prawo:

- wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części, gdzie jest wykonywana działalność gospodarcza objęta koncesją, w dniach i w godzinach, w których ta działalność jest wykonywana lub powinna być wykonywana,

- żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników informacji oraz udostępnienia danych mających związek z przedmiotem kontroli.

Obowiązki szefa agencji ochrony

Do wniosku o wydanie koncesji należy przedstawić szereg dokumentów. Należy do nich m.in. status określający przedsiębiorcę, adres oraz obszar prowadzenia działalności, zakres i forma ochrony (czy np. będzie prowadzona ochrona osób, czy tylko mienia, czy jedno i drugie). Przedstawić należy także termin rozpoczęcia działalności firmy ochroniarskiej.

Dodatkowo dołączyć trzeba urzędowo poświadczoną kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie licencji drugiego stopnia. Do tego koniecznie należy załączyć zaświadczenie o niekaralności wnioskodawcy, tytuł prawny do lokalu będącego siedzibą przedsiębiorcy, zaświadczenie o posiadaniu nr REGON, PESEL i NIP oraz o niezaleganiu z podatkami na rzecz urzędu skarbowego.

Przedsiębiorca prowadzący firmę ochroniarską obligatoryjnie musi powiadomić MSWiA o rozpoczęciu działalności gospodarczej. Zobowiązany jest także do prowadzenia i przechowywania dokumentacji w sprawie zatrudnienia pracowników oraz prowadzonych i zawieranych umów na realizację usług. Wszystkie umowy z klientami muszą być sporządzane na piśmie. Przez cały czas prowadzenia działalności przedsiębiorca musi posiadać licencję drugiego stopnia, w innym przypadku koncesja na prowadzenie usług ochroniarskich może zostać cofnięta.

To nie koniec wymogów. Właściciel agencji ochrony musi zapewnić pracownikom łączność. Aby móc korzystać z któregoś kanału, musimy mieć zezwolenie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

Specjalne procedury dotyczą też broni. Może być przechowywana wyłącznie w specjalnym pomieszczeniu z alarmem, a wydawana tylko do określonych zadań (np. do konwojowania).

Musisz zawiadomić

Właściciel firmy ochroniarskiej jest obowiązany zawiadomić ministra spraw wewnętrznych i administracji w terminie 14 dni o zmianie następujących okoliczności prawnych i faktycznych:

- firmy przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu zamieszkania,

- numeru w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP,

- imion i nazwisk wspólników lub członków zarządu, prokurentów oraz pełnomocników w razie ich ustanowienia, ze wskazaniem osób posiadających licencję drugiego stopnia,

- miejsc wykonywania działalności gospodarczej.

Wniosek o dokonanie zmian w koncesji powinien być złożony wraz z oryginałem dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości zależnej od zakresu zmian. Załączniki składane do wniosku o zmianę koncesji muszą być złożone w oryginale lub urzędowo poświadczonej kopii.

Można na tym zarobić

Mimo że procedura rozpoczęcia działalności w zakresie ochrony osób i mienia jest skomplikowana, to biznes jest opłacalny. W całym kraju jest blisko 5 tys. takich firm. Liczą one od kilkudziesięciu do kilku tys. pracowników.

- Najkorzystniejsze jest założenie firmy w dużym mieście, co najmniej wojewódzkim, wtedy łatwiej jest pozyskać zlecenie. Mimo że konkurencja w tej branży jest duża, można uzyskać spory dochód. Zarabiamy na ochronie placów budowy, sklepów, biurowców, imprez masowych, konwojów z przewożonymi pieniędzmi lub innymi cennymi przedmiotami. Firmy ochroniarskie wynajmowane są do ochrony osób, domów i mieszkań, także na osiedlach strzeżonych. Najlepiej właściciele firmy zarabiają na świadczeniu usług przez ochroniarzy z pozwoleniem na broń. Najmniej natomiast zarabia się przy ochronie osiedli strzeżonych - wyjaśnia ekspert z portalu finansowo-prawnego Skarbiec.Biz.

Firma ochroniarska za swoje usługi z reguły, w zależności od regionu i rodzaju świadczonych usług, pobiera opłatę od 12 zł do 24 zł za jedną roboczogodzinę.

Pracownik firmy zwykle otrzymuje nie więcej niż połowę tej stawki. Za ochronę osobistą agencje biorą od 20 zł do nawet kilku tysięcy złotych za godzinę. Wszystko zależy od potencjalnego niebezpieczeństwa. Ochrona sklepów kosztuje z kolei od 6 zł za godz. Tutaj czynnikiem decydującym jest powierzchnia handlowa i liczba personelu na jednej zmianie. W sumie - wysokość dochodów agencji zależy od tego, ile intratnych zleceń uda się jej pozyskać, przy kilkunastu - zyski mogą być całkiem pokaźne.

Kwalifikacje ochroniarzy

Wystarczy wykształcenie podstawowe. W niektórych przypadkach ochroniarz musi posiadać licencję pracownika ochrony osób i mienia pierwszego lub drugiego stopnia oraz pozwolenie na broń. Wymagania takie są konieczne przy: konwojowaniu transportu pieniędzy, innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych. Licencję muszą posiadać tzw. inspektorzy - osoby dozorujące pracę innych ochroniarzy nieposiadających odpowiednich licencji.

Licencji udziela miejscowy komendant wojewódzkiej policji w trybie administracyjnym. Taki dokument może otrzymać osoba, która ukończyła 21 lat, ma co najmniej wykształcenie podstawowe, posiada obywatelstwo polskie lub jednego z krajów Unii Europejskiej oraz była niekarana.

Z jakimi kosztami musisz się liczyć

Koszty założenia agencji ochrony w zasadzie są niewielkie. Przyszły przedsiębiorca musi kupić jednolite stroje dla wszystkich pracowników. Ubiór musi być charakterystyczny, z widocznym logo firmy. Oznaczenia na ubiorach pracowników firm ochroniarskich muszą różnić się w sposób widoczny od mundurów pozostających pod szczególną ochroną lub których wzory zostały wprowadzone na podstawie odrębnych przepisów. To samo dotyczy identyfikatorów i odznak.

Koszt zakupu ubioru dla jednego pracownika - garnitur, dwie koszule (z krótkim i długim rękawem), pasek, czapka, buty, kurtka - wynosi około 400 zł. Jest to wydatek na cały rok.

Do kosztów stałych dochodzi jeszcze czynsz za lokal. Szacunkowo za wynajem lokalu o powierzchni ok. 100 mkw. zapłacimy 5 tys. zł.

Dodatkowym kosztem może być pozyskanie zaświadczenia o zdolności pracownika do pracy w ochronie. Opłata za takie badania lekarskie i psychologiczne wynosi 350 zł. Jednak nie zawsze koszty za nie ponosi pracodawca, niekiedy pracownik we własnym zakresie zobowiązany jest do uzyskania takiego zaświadczenia.

Najtrudniej jest konkurować z dużymi firmami

Ryszard Dominiuk (56 l.), właściciel agencji ochrony "Ryszard-Security" w Sztabinie (woj. podlaskie):

- 30 lat przepracowałem w policji, gdzie zaliczyłem wszystkie stopnie kariery, od policjanta patrolowego poprzez drogówkę i dochodzeniówkę aż do szczebla komendanta. Skończyłem także prawo na Uniwersytecie w Białymstoku. Jestem człowiekiem czynu, więc po przejściu na mundurową emeryturę nie mogłem usiedzieć spokojnie w jednym miejscu. Miałem trochę oszczędności i myślałem, co z nimi zrobić. Dwa lata temu rozpocząłem działalność ochroniarską. Przez ten okres wyspecjalizowaliśmy się w zabezpieczaniu dużych obiektów, takich jak budowy hal sportowych czy dróg, m.in. wstrzymanej przez ekologów budowy obwodnicy Augustowa. Zajmujemy się także instalacją kamer oraz monitoringu w różnego typu obiektach.

Jednak póki co traktuję ten czas jako badanie rynku - wciąż sprawdzam, czy mam szansę zainstnieć na dobre w tej branży. Najtrudniejsze jest konkurowanie z wielkimi agencjami ochrony.

KOSZTY

INWESTYCYJNE I INNE WYDATKI
– Zakup ubiorów dla 30 pracowników 12 tys. zł
– Czynsz za lokal 5 tys. zł
– Zaświadczenie lekarskie i psychologiczne 350 zł
– Zaświadczenie o niekaralności    50 zł
RAZEM:    17,4 tys. zł

DOCHÓD

PRZYCHODY MIESIĘCZNE - szacunkowy zarobek przy zatrudnieniu 30 osób miesięcznie przy ochronie np. biurowców albo placów budowy, bez pozwolenia na noszenie i użycie broni 43 tys. zł - jeżeli jest potrzebne posiadanie przez ochroniarzy pozwolenia na broń czy też innych licencji, zarobki mogą wzrosnąć do nawet 80 tys. zł

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze