POMOC W USAMODZIELNIENIU

2015-03-09 12:40

Młodzi ludzie, bez względu na poziom wykształcenia i miejsce zamieszkania, są grupą narażoną na bezrobocie i biedę. W tym rozdaniu Funduszy Europejskich dużo uwagi i pieniędzy zostanie poświęconych na rozwiązywanie tych problemów.

Z danych statystycznych GUS za III kwartał 2014 r. wynika, że bezrobocie wśród młodzieży w wieku 15–24 lat jest bardzo wysokie (23,1 proc.). Wiele osób w tym wieku uczy się lub studiuje i nie ma wystarczających środków oraz warunków, by kontynuować edukację. Luki w wykształceniu i brak praktycznych umiejętności to z kolei marne szanse na dobrą pracę i zmianę w życiu. Z pomocą przychodzą Ochotnicze Hufce Pracy, które ze wsparciem z Funduszy Europejskich mogą realizować programy edukacyjne i praktyki dla takich osób.

Tradycja i nowoczesność

OHP są dla wszystkich młodych ludzi, którzy skończyli 15 lat, nadal chcą się uczyć (poszerzać wiedzę ogólną i praktyczną), zdobyć zawód i jednocześnie pracować. W poprzednich latach z pomocą unijnych pieniędzy OHP zrealizowały kilka programów, dzięki którym kilka tysięcy młodych ludzi z całej Polski miało szansę podnieść swoje kwalifikacje, poprawić znajomość języków obcych i stać się bardziej atrakcyjnymi dla potencjalnych pracodawców. Na przykład projekt „Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2" miał za zadanie podnieść szanse młodzieży na rynku pracy.

Dzięki niemu przeszkolono 600 osób w wieku 15–25 lat i przygotowano do zawodu kolejnych 540. Z kolei celem projektu „OHP jako realizator usług pracy" było stworzenie na terenie całego kraju sieci młodzieżowych centrów kariery, punktów pośrednictwa pracy oraz ośrodków szkolenia zawodowego. Dzięki nim młodzi ludzie mogli łatwiej uzyskać poradę zawodową czy ofertę zatrudnienia, jak również mieli szansę zdobyć taki zawód i umiejętności, które zapewniały pracę w ich najbliższej okolicy. Wyszkolono nowych spawaczy, operatorów koparko-ładowarek i wózków widłowych, murarzy, kucharzy, kosmetyczki, florystki czy fakturzystów.

TU NAM POMOGĄ

Jeżeli poszukujemy informacji o dofinansowaniu z Funduszy Europejskich, to warto poprosić o pomoc specjalistów. Czekają oni na nas w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich. Ich listę możemy znaleźć na stronie internetowej: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty Z kolei listę jednostek Ochotniczych Hufców Pracy znajdziemy na stronie: www.ohp.pl

Z nową energią

Dla wielu osób pomoc OHP to szansa na lepszy i łatwiejszy start. OHP zapewniają warunki i możliwości do nauki, ale dają też darmowe miejsce zamieszkania w internatach i wyżywienie. Do tego dochodzi wsparcie nauczycieli i opiekunów, które dla młodego człowieka szukającego swojej drogi życiowej i zawodowej jest bardzo ważne. Zwłaszcza jeśli rodzice czy opiekunowie nie są w stanie go zapewnić. Teraz, gdy ruszają Fundusze Europejskie 2014–2020, również będą pieniądze na szkolenia i wsparcie zawodowe dla młodzieży.

W ramach Programu Wiedza, Edukacja, Rozwój i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodych (YEI) OHP również mogą się starać o dofinansowanie swoich programów. W ramach tego programu na wsparcie mogą liczyć projekty, które mają na celu nie tyle kształcenie młodych ludzi, ile przygotowywanie ich do wejścia na rynek pracy. Szkolenia, kursy, pomoc w znalezieniu i wytyczeniu ścieżki kariery oraz wsparcie dla tych, którzy sami będą chcieli spróbować swoich sił w działalności gospodarczej. Ale to nie wyczerpuje listy źródeł, z których OHP mogą czerpać środki unijne. W ramach wszystkich Regionalnych Programów Operacyjnych realizowany jest priorytet inwestycyjny „Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników". Jego celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób pozostających bez pracy.

OHP POMOGĄ LEPIEJ WYSTARTOWAĆ


W Programie Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) duży nacisk położono na wspieranie i aktywizację młodych ludzi, którzy nie uczą się i nie pracują (ta grupa nazywana jest w skrócie NEET). Z pieniędzy przeznaczonych na ten cel podopieczni OHP (ale nie tylko!) mogą czerpać wymierne korzyści. Mogą brać udział w programach szkoleniowych i edukacyjnych, korzystać z systemu praktyk i zdobywać cenne doświadczenie (w przyszłości pomoże im zdobyć lepszą pracę). Sami również (z pomocą pieniędzy z Unii Europejskiej) mogą zakładać firmy i pracować na własny rachunek.

Pieniądze zostaną przeznaczone też na wsparcie i doradztwo zawodowe (to wymierna pomoc, która przydaje się w wyznaczeniu sobie celu zawodowego i zaplanowaniu drogi pozwalającej go osiągnąć) czy pomoc psychologów. Pieniądze z Funduszy Europejskich wydawane będą również na tworzenie nowych miejsc pracy, doskonalenie zawodowe czy zakup wyposażenia stanowisk pracy. Jeśli chcemy skorzystać z takiego wsparcia, to powinniśmy zgłosić się do okolicznej jednostki OHP. Tam uzyskamy informację, na jaką pomoc możemy liczyć i jakie warunki musimy spełnić.

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze