Polskie pieniądze

i

Autor: Shutterstock

Przedsiębiorco, w życie wchodzi Mechanizm Podzielonej Płatności. Na czym polega?

2018-06-15 20:50

Uwaga przedsiębiorcy! Od 1 lipca 2018 roku wchodzą w życie przepisy o mechanizmie podzielonej płatności. Dotyczy ona transakcji dokonywanych przelewem w złotych polskich na rzecz innych podatników VAT. Kto będzie z musiał z niego korzystać, a dla kogo MPP będzie niedostępny?

Mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub jest rozliczana w inny sposób, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług jest płacona na specjalny rachunek bankowy dostawcy – rachunek VAT.

Mechanizm stosuje się wyłącznie do transakcji dokonywanych przelewem w złotych polskich na rzecz innych podatników VAT.

Jak przypomina Ministerstwo Finansów, z MPP nie będą mogli skorzystać: konsumenci (nieprowadzący działalności gospodarczej), przedsiębiorcy, którzy otrzymali fakturę bez kwoty podatku VAT (np. od podatników zwolnionych z VAT), a także firmy w branżach objętych mechanizmem odwróconej płatności VAT (np. branża budowlana lub tzw. branże wrażliwe np. paliwa, papierosy, alkohol, elektronika, stal, metale kolorowe). 

MPP jest na zasadzie dobrowolności, gdzie inicjatywę pozostawia się nabywcy towarów i usług. Dobrowolność oznacza również, że można mechanizm stosować w sposób wybiórczy, czyli nie każda faktura musi być uregulowana z zastosowaniem MPP – nabywca decyduje, którą fakturę zapłaci z zastosowaniem tego mechanizmu i w jakiej części oraz wobec którego dostawcy go zastosuje.

Zapłata przy użyciu MPP będzie opierała się nadal na jednym przelewie do dostawcy za daną dostawę lub usługę. Rozdzielenie płatności następuje poprzez użycie specjalnego komunikatu przelewu, udostępnionego przez bank. W komunikacie przelewu nabywca wskazuje: kwotę podatku VAT (lub część), kwotę sprzedaży brutto (lub część), numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność, NIP dostawcy.

Nabywca nie musi znać numeru rachunku VAT dostawcy, gdyż na przelewie, tak jak dotychczas będzie wskazywał rachunek rozliczeniowy dostawcy.

Z kolei bank będzie zobowiązany do automatycznego otwarcia jednego bezpłatnego rachunku VAT do rachunków rozliczeniowych, które dany przedsiębiorca w nim posiada. Na wniosek przedsiębiorcy bank może otworzyć więcej rachunków VAT.

Z rachunku VAT podatnik będzie mógł korzystać w ograniczonym zakresie. Istnieją dwie możliwości skorzystania z rachunku przy płaceniu: a usługi lub towary, gdzie kwotę podatku VAT można opłacić ze środków na rachunku VAT, na rachunek VAT kontrahenta, swoich zobowiązań podatkowych z tytułu VAT do US, niezależnie od tego czy podatnik korzysta z MPP czy nie.

Ponadto na swój wniosek podatnik będzie mógł otrzymywać na rachunek VAT zwroty różnicy podatku (tj. nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym) w przyspieszonym terminie, to jest w 25 dni. 

Środki z rachunku VAT będą mogły zostać uwolnione tzn. przekazane na rachunek rozliczeniowy na wniosek podatnika, złożony do naczelnika urzędu skarbowego. Może odmówić wydania zgody jedynie w sytuacji, gdy podatnik posiada zaległości w podatku VAT (do wysokości tej zaległości) lub gdy zachodzi uzasadniona obawa, że zobowiązania podatkowe z tego tytułu nie zostaną wykonane. W takiej sytuacji wydaje decyzję, od której można się odwołać. W przypadku zgody podatnik otrzymuje postanowienie, zaś bank/SKOK prowadzący rachunek VAT przedsiębiorcy dostaje informację o wydanym postanowieniu, na podstawie której niezwłocznie dokona przelewu środków.

Jak przekonuje resort finansów, polski model MPP jest innowacyjny. W żadnym z państw nie było wprowadzone rozwiązanie w takim kształcie. MPP został wprowadzony we Włoszech i Czechach, ale tam kwota podatku VAT przekazywana jest bezpośrednio na rachunek organów podatkowych, a nie rachunek VAT podatnika. Polski model jest zupełnie inny, gdyż rachunek VAT jest własnością przedsiębiorcy i pozwala na regulowanie należności VAT z tego rachunku zarówno wobec kontrahentów, jak i wobec urzędu.

Najnowsze