Super Biznes - Dobra osobiste firmy

2014-08-12 4:00

Na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego ochronie podlegają takie dobra osobiste firmy, jak: nazwa, wizerunek, renoma czy tajemnica korespondencji. Jeśli ktoś zarzuci przedsiębiorcy lub organowi przedsiębiorstwa, że postępuje nieuczciwie, a skutkiem takiego zarzutu może być utrata zaufania niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej, naruszy tym samym dobro osobiste, jakim jest dobra sława.

Firma to oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorcę, czyli podlegająca wpisowi do KRS nazwa, pod którą prowadzi działalność osoba fizyczna lub prawna. Firmą osoby fizycznej jest zwykle jej imię i nazwisko, natomiast firmą osoby prawnej jest nazwa tej osoby. Firma przedsiębiorcy podlega ochronie na podstawie art. 43.10 Kodeksu cywilnego. Na jego mocy przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaprzestania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie naruszenia może on także żądać usunięcia jego skutków, np. złożenia oświadczenia lub oświadczeń w odpowiedniej treści i formie, naprawienia szkody majątkowej lub wydania korzyści uzyskanej przez osobę, która dopuściła się naruszenia. Chcąc chronić naruszone dobro osobiste, przedsiębiorca powinien skierować pozew do sądu okręgowego, wskazując w nim osoby naruszające oraz opisując ich bezprawne zachowania i skutki naruszeń.

1. Zaniechanie działania:

Aby zażądać od osoby fizycznej lub prawnej zaniechania działania, które zagraża dobru osobistemu przedsiębiorstwa, należy ustalić, kto i jakie działania naruszające to dobro podjął. Jeśli konkretne działania są bezprawne, można żądać ich zaniechania.

2. Usunięcie skutków naruszenia:

Jeśli doszło do naruszenia dobra osobistego przedsiębiorstwa, można żądać, aby osoba naruszająca zrobiła coś, co usunie skutki jej działań. Takim działaniem może być np. złożenie odpowiedniego oświadczenia. Może to być np. publikacja przeprosin w prasie.

Zobacz też: Super Biznes - Przygotuj firmę do udziału w targach branżowych!

3. Naprawienie szkody:

Naprawienia szkody na zasadach ogólnych przedsiębiorca może domagać się w sytuacji, kiedy naruszenie dobra, np. pogarszające wizerunek firmy i obniżające jej wiarygodność, doprowadziło do szkody w jego majątku, czyli działanie osoby naruszającej dobro miało związek ze szkodą (związek ten należy wykazać). Jedną z form naprawienia szkody jest wypłata odpowiedniego odszkodowania, którego wysokość (adekwatną do szkody) należy podać. Szkoda to nie tylko straty, które w związku z naruszeniem dobra poniósł przedsiębiorca, ale i utracone zyski, nieuzyskane na skutek naruszenia.

Uwaga:

Przedsiębiorca, w związku z naruszeniem firmy, nie może domagać się zadośćuczynienia za powstałą szkodę. Przysługuje mu natomiast roszczenie odszkodowawcze na zasadach ogólnych albo roszczenie o wydanie korzyści uzyskanej przez osobę, która dopuściła się naruszenia firmy.

4. Ochrona nazwy

Nazwa przedsiębiorstwa jest chroniona na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W szczególności podlega ochronie przed inną konkurencyjną nazwą. Chcąc chronić nazwę firmy, przedsiębiorca może pozwać do sądu podmiot posługujący się nazwą podobną, wprowadzającą lub mogącą wprowadzić w błąd co do tożsamości danej firmy. Naruszenie następuje nie tylko, gdy dochodzi do rejestracji pełnej nazwy innej osoby prawnej. Również w wypadku, gdy chodzi o część nazwy, o ile jest ona wyróżniająca. Skoro na rynku działa np. firma "Dobry Robott", powstanie firmy o nazwie "Robott" niewątpliwie wprowadzałoby w błąd co do tożsamości. Zgodnie z ustawą do oznaczenia innego przedsiębiorstwa nie można używać firmy, godła, nazwy, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego zgodnie z prawem. Przedsiębiorca, który domaga się ochrony prawa do nazwy swojego przedsiębiorstwa, musi dowieść, że w związku z użyciem podobnej nazwy, godła itp. istnieje niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji pozwala przedsiębiorcy, którego interes został zagrożony, np. przez naruszenie dobra osobistego, jakim jest nazwa, żądać:

1. zaniechania niedozwolonych działań,

2. usunięcia ich skutków,

3. złożenia oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie (raz lub wielokrotnie),

4. naprawienia szkody,

5. wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści,

6. zasądzenia odpowiedniej sumy na określony cel społeczny.

ZAPISZ SIĘ: Codziennie wiadomości Super Expressu na e-mail

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze