Super Biznes - Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca?

2014-07-29 4:00

Obcokrajowcy nie są równi pod względem dostępu do pracy w Polsce. W zależności od kraju pochodzenia pracownika pracodawca ma mniejsze lub większe obowiązki wiążące się z jego zatrudnieniem.

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej (Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch) i państw należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) oraz Szwajcarii nie muszą mieć zezwolenia na pracę w Polsce.

Spoza Unii, ale prościej

Chcąc zatrudnić obywatela spoza Unii Europejskiej, pracodawca musi na ogół uzyskać zezwolenie od wojewody. Bez zezwolenia mogą jednak pracować w Polsce Ukraińcy, Rosjanie, Białorusini, Mołdawianie i Gruzini. W ich przypadku procedura poprzedzająca zatrudnienie w Polsce jest uproszczona. Wymagana jest jedynie rejestracja w powiatowym urzędzie pracy bezpłatnego oświadczenia, że chcemy zatrudnić cudzoziemca. Oświadczenie powinno zawierać:

= nazwę zawodu cudzoziemca,

= miejsce, w którym będzie wykonywał pracę,

= datę rozpoczęcia pracy,

= okres wykonywania pracy,

= rodzaj umowy, na podstawie której będzie tę pracę wykonywał,

= wysokość wynagrodzenia (brutto), jakie dla niego przewidzieliśmy,

= oświadczenie pracodawcy, że zapoznał się z przepisami dotyczącymi zatrudniania i pobytu cudzoziemców w Polsce,

= oświadczenie pracodawcy, że nie może zaspokoić swoich potrzeb kadrowych, opierając się na lokalnym rynku pracy.

Zobacz: Super Biznes - Podbij sieć! E-marketing małych firm

Wskazani wyżej cudzoziemcy będą mogli podjąć pracę w firmie pracodawcy po uzyskaniu wizy pracowniczej, wydawanej w polskim konsulacie na podstawie zarejestrowanego w PUP oświadczenia. Bez zezwolenia mogą oni pracować w Polsce przez sześć miesięcy w roku, pracodawca musi jednak zawrzeć z nimi umowę (o pracę lub cywilnoprawną) pisemnie. Jeśli tego nie zrobi, musi się liczyć z karą grzywny (do 5 tys. złotych). Do składania wniosków do sądu o ukaranie pracodawców niepodpisujących z zatrudnianymi cudzoziemcami umów w odpowiedniej formie są uprawnieni inspektorzy pracy i odpowiednie organy Straży Granicznej.

Nie dasz pracy bez zezwolenia

Do legalnego zatrudnienia cudzoziemców spoza UE i EFTA, niebędących Ukraińcami, Rosjanami, Białorusinami, Mołdawianami i Gruzinami, niezbędne będzie skompletowanie następujących dokumentów:

= aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (ewentualnie wyciągu z ewidencji działalności gospodarczej),

= kopii umowy spółki (w przypadku spółki z o.o. w organizacji),

= kopii aktów notarialnych o zawiązaniu spółki (w przypadku spółki akcyjnej w organizacji),

= kopii zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty),

= dokumentu zaświadczającego o stanie zatrudnienia,

= dokumentu potwierdzającego kwalifikacje cudzoziemca, o ile chcemy go zatrudnić w charakterze fachowca.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca (z podaniem wynagrodzenia, jakie będzie uzyskiwał pracownik) wraz z wymienionymi wyżej dokumentami przyszły pracodawca składa w urzędzie wojewódzkim.

Po uzyskaniu zezwolenia pracodawca powinien przesłać go cudzoziemcowi, który dopiero teraz będzie mógł ubiegać się o wizę uprawniającą do wykonywania pracy.

Uwaga:

Wojewoda nie udzieli zezwolenia, jeśli wynagrodzenie obcokrajowca wskazane we wniosku będzie niższe od wynagrodzenia pracowników firmy wykonujących podobną pracę na podobnym stanowisku.

ozwolenie na pracę udzielane jest na okres wskazany w zezwoleniu. O przedłużenie zezwolenia pracodawca może wystąpić nie później niż na 30 dni przed końcem tego okresu.

Przed rozpoczęciem pracy przez cudzoziemca, pracodawca ma obowiązek zażądania przedstawienia przez niego wizy, będącej dokumentem uprawniającym do pobytu na terenie Polski. Należy sporządzić kopię tego dokumentu, dołączyć ją do akt osobowych cudzoziemca i przechowywać przez okres wykonywania przez niego pracy na wypadek kontroli legalności zatrudnienia obcokrajowców przez inspektorów PIP lub funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Zobacz: Super Biznes. Hubert Biskupski: Państwowy kapitalizm

ZAPISZ SIĘ: Codziennie wiadomości Super Expressu na e-mail

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze