Twoja firma może podbić świat

i

Autor: www.shutterstock.com

Twoja firma może podbić świat

2018-07-24 0:00

Szukasz nowych rynków dla swojej firmy? Chcesz sprzedawać tam swoje produkty i usługi albo inwestować za granicą? Poszukaj wsparcia w instrumentach oferowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

1. Program rządowy: Finansowe Wspieranie Eksportu

Zadaniem programu jest zwiększenie wartości polskiego eksportu oraz ograniczenie ryzyka nieotrzymania płatności przez polskiego eksportera. BGK praktycznie w każdym wariancie bierze na siebie ryzyko rozliczenia projektu – po zrealizowanej dostawie towaru lub usługi polski eksporter otrzymuje środki pieniężne bezpośrednio z BGK. Spłaty kredytu dokonuje zagraniczny nabywca lub jego bank. Program jest realizowany we współpracy z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych.

BGK oferuje:
- postfinansowanie akredytyw dokumentowych,
- dyskontowanie należności z akredytyw dokumentowych,
- potwierdzanie akredytyw dokumentowych,
- prefinansowanie eksportu,
- kredyt dla nabywcy (udzielany bezpośrednio przez BGK),
- kredyt dla banku nabywcy,
- wykup wierzytelności z kredytu dostawcy w ramach kontraktu eksportowego,
Warunek: krajowe pochodzenie przedmiotu eksportu.

Więcej informacji: www.bgk.pl

2. Finansowanie inwestycji zagranicznych polskich firm

W ramach oferty BGK dostępne są również kredyty dla polskich firm planujących inwestycje zagraniczne (m.in. zagraniczne przejęcia, budowa sieci sprzedaży lub zakładów produkcyjnych).

BGK udziela długoterminowych kredytów inwestycyjnych polskim firmom. W ramach finansowania ekspansji zagranicznej możliwe jest też wsparcie kapitałowe polskich firm ze strony Funduszu Ekspansji Zagranicznej PFR TFI, które może być łączone z kredytem BGK.

Więcej informacji: www.bgk.pl, pfrtfi.pl

3. Program akredytyw eksportowych

To efekt umowy BGK z bankami komercyjnymi - Alior Bankiem, Citi Handlowym, Credit Agricole, Bankiem Pekao, Raiffeisen Polbankiem, BGŻ BNP Paribas, BZ WBK, HSBC oraz mBankiem. Banki te mogą potwierdzać akredytywy eksportowe bezpośrednio swoim klientom, a BGK przejmuje od nich wynikające z akredytyw ryzyko banku zagranicznego.

4. Fundusz Ekspansji Zagranicznej FIZ AN

Oferta dla polskich firm planujących rozszerzenie działalności poza granice Polski. Fundusz inwestuje w zagraniczne podmioty należące do polskich spółek.

Możemy skorzystać z finansowania w postaci:
- kapitału,
- mezzanine,
- pożyczek zabezpieczonych tylko aktywami zagranicznego projektu, bez regresu do polskiej spółki.

Kwota finansowania jest do uzgodnienia (do kilkudziesięciu milionów złotych, ale nie więcej niż 50 proc. wartości inwestycji), a okres finansowania dopasowany do potrzeb projektu, jednak zwykle to 5-7 lat.

Wychodząc z inwestycji możemy odkupić udziały od Funduszu, zamienić na pożyczkę lub umorzyć udziały w zagranicznej spółce. Wartość udziałów ustalana jest według wyceny rynkowej lub według z góry ustalonej formuły.

Więcej informacji: pfrtfi.pl

Ekspansja zagraniczna

Z badań Enterprise Europe Network wynika, że umiędzynarodowienie polskich firm zwykle odbywa się według określonego schematu. Zaczynają zwykle od dostarczania za granicę swoich produktów i usług. Później inwestują w działalność wspierającą sprzedaż zagraniczną – zakładanie oddziałów i rozwijanie sieci dystrybucji. Następnie przenoszą lub inwestują w działalność produkcyjną za granicą. Na samym końcu zaczynają rozwijać struktury przypominające korporacje międzynarodowe.

Słowniczek trudnych terminów:

-> Akredytywa dokumentowa - to sposób rozliczenia płatności, zobowiązuje bank zagranicznego kontrahenta, który kupuje od polskiej firmy produkty lub usługi, do zapłaty. Eksporter za pośrednictwem BGK przedstawia dokumenty handlowe. Wypłata pieniędzy jest gwarantowana nawet, gdy importer okaże się niewypłacalny lub odmówi zapłaty.

-> Akredytywa stand by – to sposób zabezpieczenia płatności, jest alternatywą dla gwarancji bankowej.

-> Dyskonto akredytywy – bank wypłaca nam należność za dokumenty złożone w ramach akredytywy (niepotwierdzonej lub potwierdzonej), przed terminem płatności i po potrąceniu z góry odsetek dyskontowych.

-> Gwarancja bankowa – to zobowiązanie banku do zapłaty firmie określonej kwoty (wskazanej w gwarancji), jeśli zleceniodawca tej gwarancji, nie wywiąże się ze swojego zobowiązania.

-> Mezzanine (dług o podwyższonym ryzyku) – finansowanie udzielone nam na realizację inwestycji, które zapewnia bankowi udział w zyskach w przypadku powodzenia przedsięwzięcia.

-> Postfinansowanie akredytywy – to krótkoterminowy kredyt, jaki BGK może udzielić bankowi otwierającemu akredytywę, który z uzyskanych środków zapewnia finansowanie naszemu kontrahentowi.

-> Wykup wierzytelności eksportowych – eksporter czasami już w kontrakcie handlowym udziela kredytu zagranicznemu kupującemu. Taki kredyt może zostać ubezpieczony w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE)i wykupiony przez BGK. W ten sposób BGK wypłaca środki eksporterowi i przejmuje na siebie ryzyko braku płatności ze strony kupującego.

Partner akcji - BGK

i

Autor: BGK
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze