Wsparcie dla innowacyjnych firm

i

Autor: Shutterstock

Wsparcie dla innowacyjnych firm

2018-08-02 0:00

Gwarancje Biznesmax stanowią atrakcyjne wsparcie dla przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy dysponują potencjałem innowacyjnym i nie mają stosownego zabezpieczenia kredytu.

KTO MOŻE SIĘ STARAĆ O GWARANCJĘ

Musisz być uprawniony do skorzystania z pomocy de minimis lub regionalnej pomocy inwestycyjnej i wybrać jeden z dwóch wariantów:

 1. środki z kredytu przeznaczasz na realizację projektu inwestycyjnego, który polega na wdrożeniu innowacji będącej wynikiem własnych lub nabytych prac badawczo–rozwojowych (B+R),
  lub
 2. środki z kredytu przeznaczasz na realizację projektu inwestycyjnego i spełniasz jeden z 15 kryteriów przedsiębiorcy innowacyjnego np.:
 • w ciągu ostatnich trzech lat obrachunkowych odnotowałeś wzrost przychodów o średnio 15 proc. rocznie,
 • zgłosiłeś do ochrony lub masz prawa w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową,
 • jesteś lokatorem parku technologicznego lub inkubatora przedsiębiorczości i otrzymałeś wsparcie na działalność innowacyjną,
 • masz status centrum badawczo-rozwojowego,
 • w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych poniosłeś na działalność innowacyjną nakłady o równowartości co najmniej 10 proc. sumy obrotów za ten okres lub – w wypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii finansowej – w bieżącym okresie podatkowym,
 • masz w strukturze firmy funkcjonujący dział badawczo-rozwojowy.

PARAMETRY GWARANCJI

 • Nie ma prowizji za udzieleniegwarancji.
 • Gwarancja może objąć do 80 proc. kwoty kredytu.
 • Maksymalna kwota gwarancji to równowartość w złotych 2,5 mln euro.
 • Okres gwarancji – do 20 lat.
 • Zabezpieczeniem gwarancji na rzecz BGK jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

ZALETY GWARANCJI BIZNESMAX

 • jest bezpłatna,
 • umożliwia otrzymanie dopłaty do oprocentowania kredytu,
 • uwzględnia finansowanie kosztów w kwotach brutto,
 • obniża koszt kredytu i zdolność kredytową,
 • jest ułatwieniem w dostępie do finansowania działalności o podwyższonym ryzyku kredytowym na preferencyjnych warunkach,
 • finansuje nie tylko wdrożenie prac B+R, ale także inne inwestycje,
 • z kredytu finansować można także koszty towarzyszące projektu (do 20 proc. sumy kosztów kwalifikowanych projektu) oraz kapitał obrotowy jako uzupełnienie twojej inwestycji (do 30 proc. Sumy kosztów kwalifikowanych),
 • z kredytu można sfinansować koszty poniesione przed złożeniem wniosku o kredyt (do 10 proc. sumy kosztów kwalifikowanych),
 • gwarancja Biznesmax to korzystniejsze warunki kredytowania niż standardowa oferta banku. Dzięki tej gwarancji bank kredytujący jest zobowiązany do udzielenia kredytu z zastosowaniem np. niższej marży, niższej prowizji, rozłożenia spłaty zadłużenia na dłuższy okres, karencji w spłacie, udzielenia większej kwoty kredytu,
 • sposób wyliczania wartości pomocy publicznej jest korzystny dla przedsiębiorcy – jej wartość stanowi ułamek kwoty otrzymanej gwarancji,
 • łatwiej otrzymać gwarancję Biznesmax niż dotację z funduszy europejskich – dla gwarancji obowiązuje szybka ścieżka decyzyjna (wniosek o gwarancję oceniany jest jednocześnie z wnioskiem o kredyt), nabór wniosków odbywa się przez cały czas (nie ma konkursów, terminów itp.), przy ocenie merytorycznej projektu nie ma paneli ekspertów.

Więcej informacji na stronie

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-biznesmax/

Tu możesz złożyć wniosek o udzielenie gwarancji Biznesmax

 • Alior Bank S.A. 
 • Bank Millennium S.A.
 • Bank Ochrony Środowiska S.A. 
 • Bank Pekao S.A. 
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 • Bank Zachodni WBK S.A.
 • Krakowski Bank Spółdzielczy
 • PKO Bank Polski S.A. 
 • Raiffeisen Bank Polska S.A.
 • SGB-Bank S.A. oraz Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i zrzeszone z nimi banki spółdzielcze Składając wniosek, możesz liczyć na pomoc i poradę w banku kredytującym i w BGK.
Partner akcji - BGK

i

Autor: BGK
Najnowsze