Wystąp o kredyt technologiczny

2011-11-22 3:00

Od 6 grudnia rusza nowy nabór wniosków o kredyt technologiczny. Jeśli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą i masz zdolność kredytową, możesz starać się o dofinansowanie inwestycji w nowoczesne technologie.

Przedsiębiorcy wdrażający nowe technologie mogą otrzymać wsparcie ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego. W ramach tego naboru do rozdysponowania między przedsiębiorców będzie co najmniej 250 mln zł, a suma może jeszcze wzrosnąć. Nabór wniosków jest prowadzony aż do wyczerpania środków przewidzianych na dany rok lub do podjęcia decyzji o wcześniejszym zamknięciu naboru.

Wsparciem dla przedsiębiorcy jest premia technologiczna stanowiąca spłatę części kapitału kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny. Dofinansowania w postaci spłat rat kapitałowych może sięgać nawet 4 mln zł. Przedsiębiorca może wystąpić do BGK z wnioskiem o dofinansowanie tylko, jeśli może się wykazać zdolnością kredytową. Zdolność tę ocenia bank kredytujący. Na etapie składania wniosku o premię technologiczną zdolność powinna być potwierdzona warunkową (wstępną) umową kredytu technologicznego lub promesą kredytu technologicznego. Natomiast środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić co najmniej 25 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego.

Tylko nowe technologie

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych. Może to być zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub usługi badawczo-rozwojowej lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Co obejmuje dofinansowanie

Do objęcia dofinansowaniem kwalifikują się wydatki (wskazane w umowie o dofinansowanie oraz zgodne z katalogiem wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem określonym w ustawie o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej), które zostały faktycznie poniesione i udokumentowane. Muszą one być niezbędne do wdrożenia technologii i bezpośrednio związane z projektem. Kredytem technologicznym można sfinansować maksymalnie 75 proc. kosztów kwalifikowanych. Wydatki te oblicza się według wartości netto, czyli bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego.

Na co możesz przeznaczyć kredyt:
* zakup, na warunkach rynkowych, nowych lub używanych środków trwałych, w tym budynków i budowli oraz ich części, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu;
* najem, dzierżawę lub leasing: środków trwałych, jeżeli umowa przewiduje obowiązek nabycia przez kredytobiorcę prawa własności środka trwałego po upływie okresu najmu, dzierżawy lub leasingu; gruntów, budynków lub budowli, jeżeli będzie trwać przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia inwestycji technologicznej;
* budowa i rozbudowa istniejących budowli, budynków, maszyn, urządzeń stanowiących środki trwałe
* zakup lub leasing wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli umowa leasingu przewiduje obowiązek nabycia ich z upływem okresu leasingu, które:
są aktywami, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przedsiębiorcy,
będą przez niego wykorzystywane oraz pozostaną wyłącznie w zakładzie, w którym została zrealizowana inwestycja finansowana kredytem technologicznym, co najmniej przez okres 3 lat od dnia zakończenia inwestycji technologicznej,
zostały nabyte od osób trzecich za cenę odpowiadającą wartości rynkowej,
podlegają amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
* zakup gruntu lub prawa użytkowania wieczystego gruntu - maksymalnie do wysokości 10 proc. wydatków kwalifikowanych,
* wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej - istnieje możliwość refundacji 50 proc. kosztów usług doradczych (poniesionych po złożeniu wniosku).

Uwaga! Jeżeli zamierzasz kupić, wynająć lub wziąć w leasing jakikolwiek środek trwały, to jeśli została w nim wdrożona nowa technologia, nie możesz wykorzystać na ten cel kredytu technologicznego. Środki trwałe muszą służyć do realizacji celu określonego w umowie o udzielenie kredytu technologicznego i umowie o dofinansowanie w formie premii technologicznej. Jeśli więc zamierzasz kupić np. maszyny, w których produkcji wykorzystano nową technologię, na ich zakup nie dostaniesz kredytu technologicznego. Możesz jednak nabywać środki trwałe, jeśli ich zakup będzie służyć wdrażaniu nowych technologii.

Ile możesz dostać

Ustawa nie określa maksymalnej i minimalnej wartości kredytu technologicznego. Jedynym ograniczeniem jest zakaz finansowania dużych projektów, czyli takich, których wartość jest wyższa niż równowartość 50 mln euro. Przedsiębiorca może złożyć dowolną liczbę wniosków (pod warunkiem że ma zdolność kredytową), ale każdy z nich musi dotyczyć innej inwestycji.

Jaka premia

Premia technologiczna może wynieść maksymalnie 70 proc. i liczona jest od wszystkich wydatków poniesionych na realizację inwestycji w nowe technologie (sfinansowanych wkładem własnym i kredytem technologicznym). Maksymalna kwota premii wynika z limitów pomocy publicznej, różnych w zależności od wielkości firmy i regionu kraju, ale nie może przekraczać 4 mln zł.

Jakie warunki kredytu

Kredyt technologiczny udzielany jest na warunkach rynkowych. Zasady są podobne jak przy przyznawaniu standardowych kredytów inwestycyjnych. Prowizja za udzielenie kredytu technologicznego nie może być wyższa niż w przypadku kredytu inwestycyjnego oferowanego przez dany bank, a oprocentowanie powinno być na poziomie średniej stawki dla kredytów inwestycyjnych. Przedsiębiorca może negocjować warunki wyłącznie z bankiem udzielającym kredytu. Obecnie o kredyt technologiczny można się starać w 20 bankach.

Gdzie możesz złożyć wniosek o kredyt technologiczny:
Bank BPH Spółka Akcyjna - www.bph.pl
BRE Bank S.A. - www.brebank.pl
Bank Polska Kasa Opieki S.A. - www.pekao.com.pl
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. - www.bankbps.pl
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. - www.pkobp.pl
Raiffeisen Bank Polska S.A. - www.raiffeisen.pl
ING Bank Śląski S.A. - www.ingbank.pl
Bank Ochrony Środowiska S.A. - www.bosbank.pl
Bank Handlowy w Warszawie S.A. - www.citibank.pl
SGB-Bank S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze - www.sgbbank.com.pl
Bank Millennium S.A. - www.millenet.pl
Alior Bank Spółka Akcyjna - www.aliorbank.pl
Krakowski Bank Spółdzielczy - www.kbsbank.com.pl
DZ BANK Polska S.A. - www.dzbank.pl
Kredyt Bank S.A. - www.kredytbank.pl
Bank Zachodni WBK S.A. - www.bzwbk.pl
Nordea Bank Polska S.A. - www.nordea.pl
HSBC Bank Polska S.A. - www.hsbc.pl
BNP Paribas Bank Polska S.A. - www.bnpparibas.pl
Svenska Handelsbanken AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce - www.handelsbanken.pl

Wypłata premii technologicznej przez BGK

Wypłata premii, na wniosek przedsiębiorcy złożony za pośrednictwem banku kredytującego do BGK, dokonywana jest jednorazowo po wypłacie ostatniej transzy kredytu lub zakończeniu inwestycji po przedłożeniu przez przedsiębiorcę następujących dokumentów:
- kopii faktur i dowodów ich zapłaty dokumentujących wydatki,
- opinii uprawnionej instytucji stwierdzającej wdrożenie nowej technologii i rozpoczęcie produkcji towarów lub świadczenia usług,
- oświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków dochodowych, podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatków i opłat lokalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zobowiązania, że inwestycja technologiczna zostanie utrzymana w województwie, w którym została zrealizowana lub w Warszawie, przez co najmniej 3 lata od dnia jej zakończenia. Wypłata premii poprzedzona jest kontrolą na miejscu realizacji inwestycji.

Najczęściej popełniane błędy

Wniosek wypełniony niezgodnie z "Instrukcją wypełniania wniosku".

Kopie dokumentów załączonych do wniosku o dofinansowanie poświadczone "za zgodność z oryginałem" przez bank kredytujący, a nie przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy.

Brak lub niekompletna dokumentacja potwierdzająca dane na temat powiązań z innymi podmiotami, danych finansowych i wielkości zatrudnienia wnioskodawcy i/lub przedsiębiorstw powiązanych, potrzebnych do określenia statusu firmy (MSP).

Wersja elektroniczna wniosku nie jest tożsama z wersją papierową.

W wersji elektronicznej zamieszczono jedynie formularz wniosku i biznesplanu bez zeskanowanych dokumentów i oświadczeń, stanowiących załączniki do wniosku o dofinansowanie.

Opinia o nowej technologii nie zawiera wszystkich informacji wymienionych w "Instrukcji wypełniania wniosku", np. zamieszczane są informacje o innowacyjności środków trwałych służących wdrożeniu nowej technologii, a nie informacje o nowej technologii.

Opinia o nowej technologii sporządzona przez nieuprawnioną instytucję i/lub podpisana przez osobę nieupoważnioną do jej reprezentowania.

Technologia, której wdrożenie ma być przedmiotem inwestycji, zawarta jest w urządzeniu, które ma zostać zakupione w ramach inwestycji technologicznej.

Jak starać się o kredyt krok po kroku

- Przedsiębiorca składa wniosek o udzielenie kredytu technologicznego w banku kredytującym
- Jeśli masz zdolność kredytową, w ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku bank zawiera z przedsiębiorcą wstępną umowę kredytową, ewentualnie przyznaje promesę kredytu technologicznego.
- Wniosek o dofinansowanie (wraz z załącznikami) przedsiębiorca składa w Banku Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem swojego banku kredytującego, czyli banku, w którym otrzymał promesę kredytu technologicznego lub z którym zawarł wstępną umowę kredytową. Inwestycję można rozpocząć po złożeniu wniosku o dofinansowanie.
- Bank kredytujący sprawdza poprawność wniosku o dofinansowanie pod względem formalnym i składa wniosek do BGK. Oryginał wniosku o dofinansowanie wraz z kopią warunkowej umowy kredytu technologicznego lub promesy kredytu technologicznego (poświadczoną za zgodność z oryginałem) bank kredytujący przekazuje w zamkniętej kopercie listem poleconym, pocztą kurierską lub dostarcza osobiście do kancelarii BGK na adres: Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa. Wnioski złożone w inny sposób nie zostaną rozpatrzone. Na kopercie zawierającej wniosek o dofinansowanie i zaadresowanej do BGK powinna znajdować się pełna nazwa i adres wnioskodawcy oraz pełna nazwa i adres banku kredytującego, ewentualnie jego placówki przekazującej wniosek. Należy na niej także umieścić dopisek "Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach działania 4.3 PO IG".
- Jeśli prawidłowo sporządzisz wniosek o dofinansowanie, czas formalnej oceny wniosku nie powinien przekroczyć 14 dni, licząc od daty wpływu do BGK.
- Jeśli twój wniosek zostanie pozytywnie oceniony formalnie i merytorycznie, BGK przyznaje promesę premii technologicznej - nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony kompletny wniosek albo po miesiącu, w którym usunięto błędy lub braki.
- W terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji z BGK o uzyskaniu przez wnioskodawcę promesy premii technologicznej, bank kredytujący podpisuje z przedsiębiorcą umowę o udzielenie kredytu technologicznego i przesyła kopię umowy kredytu technologicznego do BGK w terminie 7 dni od dnia jej podpisania.
- BGK zawiera umowę o dofinansowanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania kopii umowy o udzielenie kredytu technologicznego. Wzór umowy o dofinansowanie (jak również pozostałe dokumenty aplikacyjne, w tym wniosek o dofinansowanie, instrukcja wypełnienia wniosku i akty prawne) znajduje się na stronie internetowej: www.bgk.com.pl.

Na co nie dostaniesz kredytu technologicznego

Kredyt technologiczny nie może być udzielany na realizację:
- dużego projektu inwestycyjnego (jeśli jego wartość przekracza równowartość 50 mln euro,
- inwestycji w sektorze hutnictwa żelaza i stali, włókien syntetycznych, górnictwa węgla, budownictwa okrętowego, rybołówstwa i akwakultury,
- inwestycji polegającej na wytwarzaniu produktów mających imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne,
- inwestycji polegającej na uprawie i hodowli produktów wymienionych w Załączniku nr 1 do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Działami gospodarki wyłączonymi z kredytowania kredytem technologicznym są więc:
- rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo,
- rybołówstwo,
- sektor włókien syntetycznych,
- górnictwo węgla, hutnictwo żelaza i stali,
- budownictwo okrętowe.
- wytwarzanie i obrót produktami imitującymi lub zastępującymi mleko i przetwory mleczne

Najnowsze