Złóż wniosek o kredyt technologiczny

2011-06-21 4:00

Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą? O ile masz zdolność kredytową, możesz ubiegać się o dofinansowanie w postaci premii technologicznej. Nabór wniosków o kredyt ruszył 20 czerwca 2011 roku.

Uzyskanie przez przedsiębiorstwo kredytu technologicznego wiąże się z możliwością jego częściowej spłaty (w formie premii technologicznej) ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego. Dofinansowania w postaci spłat rat kapitałowych może sięgać nawet 4 mln zł.

Kredyt technologiczny może zostać przyznany przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w Polsce i mającym tu siedzibę. Jeśli przedsiębiorca jest osoba fizyczną, musi mieć miejsce zamieszkania na terenie Polski.

Przedsiębiorca może wystąpić do BGK z wnioskiem o dofinansowanie tylko wtedy, jeśli posiada zdolność kredytową. Zdolność tę ocenia bank kredytujący. Na etapie składania wniosku o premię technologiczną zdolność ta powinna być potwierdzona warunkową umową kredytu technologicznego lub promesą kredytu technologicznego.

Tylko nowe technologie

Kredyt technologiczny dostają przedsiębiorstwa planujące specyficzne inwestycje. Muszą mieć one na celu zakup i wdrożenie nowej technologii, ewentualnie wdrożenie własnej nowej technologii, której na świecie nie stosuje się dłużej niż od 5 lat. Wdrożenie nowej technologii musi mieć za cel wytworzenie albo towarów nowych, albo ulepszonych w stosunku do tych, które przedsiębiorstwo wytwarzało do tej pory. Przedsiębiorstwa zajmujące się usługami na podstawie nowych technologii powinny te usługi znacząco ulepszyć lub wprowadzić nowe.

Pod pojęciem nowej technologii rozumie się także technologię w postaci nieopatentowanej wiedzy technicznej, która jednak musi posiadać zdolność patentową. Inwestycja musi więc polegać na:

- zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie produkcji nowych lub znacząco ulepszonych towarów lub usług,

- wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie produkcji nowych lub znacząco ulepszonych towarów lub usług.

Uwaga: Jeżeli zamierzasz kupić, wynająć lub wziąć w leasing jakikolwiek środek trwały, to jeśli została w nim wdrożona nowa technologia, nie możesz wykorzystać na ten cel kredytu technologicznego. Środki trwałe muszą służyć do realizacji celu określonego w umowie o udzielenie kredytu technologicznego i umowie o dofinansowanie w formie premii technologicznej. Jeśli więc zamierzasz kupić np. maszyny, w których produkcji wykorzystano nową technologię, na ich zakup nie dostaniesz kredytu technologicznego. Możesz jednak nabywać środki trwałe, jeśli ich nabycie będzie służyć wdrażaniu nowych technologii.

Co obejmuje dofinansowanie

Do objęcia dofinansowaniem kwalifikują się wydatki (wskazane w umowie o dofinansowanie oraz zgodne z katalogiem wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem określonym w ustawie o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej), które zostały faktycznie poniesione i udokumentowane. Muszą one być niezbędne do wdrożenia technologii i bezpośrednio związane z projektem. Wydatki te oblicza się według wartości netto, czyli bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego.

Wymagany udział własny

Udział przedsiębiorcy w finansowaniu inwestycji technologicznej, pochodzący ze środków innych niż środki kredytu technologicznego lub środki z udzielonej pomocy publicznej (np. w formie kredytów, gwarancji lub poręczeń, na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku) musi wynosić minimum 25 procent.

Kredyt technologiczny nie może być udzielany na realizację:

- dużego projektu inwestycyjnego w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (DzU z 2007 r. Nr 59, poz. 404),

- inwestycji w sektorze hutnictwa żelaza i stali, włókien syntetycznych, górnictwa węgla, budownictwa okrętowego, rybołówstwa i akwakultury,

- inwestycji polegającej na wytwarzaniu produktów mających imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne, o których mowa w art. 3 ust. 2 Rozporządzenia EWG nr 1898/87 z dnia 2 lipca 1987 r. w sprawie ochrony oznaczeń stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi (Dz. Urz. WE L 182 z 3.07.1987 r. str. 36 i Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 7, str. 247) i obrocie tymi produktami,

- inwestycji polegającej na produkcji pierwotnej (uprawa, hodowla) produktów wymienionych w Załączniku nr 1 do traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Działami gospodarki wyłączonymi z kredytowania tym kredytem są więc:

- rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo,

- rybołówstwo,

- wytwarzanie i obrót produktami imitującymi lub zastępującymi mleko i przetwory mleczne,

- sektor włókien syntetycznych,

- górnictwo węgla, hutnictwo żelaza i stali,

- budownictwo okrętowe.

Jak złożyć wniosek

Jeśli przedsiębiorca posiada zdolność kredytową, w ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku o udzielenie kredytu technologicznego, bank kredytujący zawiera z przedsiębiorcą warunkową umowę kredytu technologicznego, ewentualnie przyznaje promesę kredytu technologicznego. Następnie bank kredytujący sprawdza poprawność wniosku o dofinansowanie pod względem formalnym i składa wniosek do BGK. Wniosek o dofinansowanie (wraz z załącznikami) przedsiębiorca składa do Banku Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem swojego banku kredytującego, czyli banku, w którym otrzymał promesę kredytu technologicznego lub z którym zawarł warunkową umowę kredytu technologicznego. Oryginał wniosku o dofinansowanie wraz z kopią warunkowej umowy kredytu technologicznego lub promesy kredytu technologicznego (poświadczoną za zgodność z oryginałem) bank kredytujący przekazuje w zamkniętej kopercie listem poleconym, pocztą kurierską lub dostarcza osobiście do kancelarii BGK na adres: Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa. Wnioski złożone w inny sposób nie zostaną rozpatrzone. Na kopercie zawierającej wniosek o dofinansowanie i zaadresowanej do BGK powinna znajdować się pełna nazwa i adres wnioskodawcy oraz pełna nazwa i adres banku kredytującego, ewentualnie jego placówki przekazującej wniosek. Należy na niej także umieścić dopisek "Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach działania 4.3 PO IG". Nabór wniosków jest prowadzony aż do wyczerpania środków przewidzianych na dany rok lub do podjęcia decyzji o wcześniejszym zamknięciu naboru. Jeśli prawidłowo sporządzisz wniosek o dofinansowanie, czas formalnej oceny wniosku nie powinien przekroczyć 14 dni licząc od daty wpływu do BGK. Informacje na temat wstrzymania naboru wniosków BGK będzie ogłaszał: na stronie internetowej: www.bgk.com.pl i na stronach internetowych banków kredytujących oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Uwaga: Rozpoczęcie realizacji inwestycji technologicznej nie może nastąpić przed datą wpływu wniosku o dofinansowanie do BGK.

Jeśli wniosek przejdzie

W wypadku kiedy twój wniosek zostanie pozytywnie oceniony formalnie i merytorycznie, BGK przyzna promesę premii technologicznej:

- nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony kompletny wniosek,

- po miesiącu, w którym usunięto błędy lub braki.

W terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji z BGK o uzyskaniu przez wnioskodawcę promesy premii technologicznej, bank kredytujący zawiera umowę z wnioskodawcą, któremu przyznał promesę kredytu technologicznego lub z którym zawarł umowę o udzielenie kredytu technologicznego i przesyła kopię umowy kredytu technologicznego do BGK w terminie 7 dni od dnia jej podpisania. BGK zawiera umowę o dofinansowanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania kopii umowy o udzielenie kredytu technologicznego. Wzór umowy o dofinansowanie (jak również pozostałe dokumenty aplikacyjne, w tym wniosek o dofinansowanie, instrukcja wypełnienia wniosku i akty prawne) znajduje się na stronie internetowej: www.bgk.com.pl.

Wypłacenie premii technologicznej przez BGK (do 31 grudnia 2015 r.):

Wypłata, na wniosek przedsiębiorcy złożony za pośrednictwem banku kredytującego do BGK, dokonywana jest jednorazowo po wypłacie ostatniej transzy kredytu lub zakończeniu inwestycji.

BGK przekazuje należną premię technologiczną na rachunek kredytowy po przedłożeniu przez przedsiębiorcę następujących dokumentów:

- kopii faktur i dowodów ich zapłaty dokumentujących wydatki,

- opinii uprawnionej instytucji stwierdzającej wdrożenie nowej technologii i rozpoczęcie produkcji towarów lub świadczenia usług,

- oświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków dochodowych, podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatków i opłat lokalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Zobowiązania, że inwestycja technologiczna zostanie utrzymana w województwie, w którym została zrealizowana lub w Warszawie przez co najmniej 3 lata od dnia jej zakończenia. Wypłata premii poprzedzona jest kontrolą na miejscu realizacji inwestycji.

Co sfinansujesz dzięki premii technologicznej Kredyt technologiczny można uzyskać na:

- zakup na warunkach rynkowych nowych lub używanych środków trwałych, w tym budynków i budowli oraz ich części (z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu),

- najem, dzierżawę lub leasing środków trwałych, jeżeli umowa przewiduje obowiązek nabycia przez kredytobiorcę prawa własności środka trwałego z upływem okresu najmu dzierżawy lub leasingu gruntów, budynków lub budowli i jeżeli będzie trwać przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia inwestycji technologicznej,

- budowę lub rozbudowę istniejących budowli, budynków, maszyn i urządzeń stanowiących środki trwałe,

- instalację i uruchomienie maszyn i urządzeń stanowiących środki trwałe.

Uwaga: Środki trwałe muszą być powiązane ze sobą funkcjonalnie i służyć do realizacji celu określonego w umowie o dofinansowanie.

Przykładowa premia technologiczna w przypadku, kiedy inwestorem jest małe przedsiębiorstwo lokalizujące inwestycje w woj. podlaskim: koszty kwalifikowane 1 mln zł, kredyt technologiczny 750 tys. zł, wkład własny (25 procent) 250 tys. zł, premia technologiczna wynosi 700 tys. zł.

Tu możesz złożyć wniosek o kredyt

- Kredyt technologiczny udzielany jest przez następujące banki komercyjne współpracujące z BGK: Bank BPH S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., BRE Bank S.A., Bank PKO BP S.A., Bank Pekao S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., DZ Bank Polska S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A., Mazowiecki Bank Regionalny S.A., Bank Millennium S.A., Alior Bank S.A., Krakowski Bank Spółdzielczy, BZ WBK, Deutsche Bank, Nordea Fortis, Kredyt Bank. Bank kredytujący może zawierać umowy o udzielenie kredytu technologicznego do 31 października 2013 r.

Najnowsze