500 plus dla niepełnosprawnych. Gdzie i jak złożyć wniosek?

2019-08-12 15:48 mos
niepełnosprawni
Autor: pixabay/adamtepl

W piątek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą dodatek dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Nowe przepisy będą obowiązywały od października tego roku. Świadczenie wyniesie maksymalnie 500 złotych miesięcznie. Co warto o nim wiedzieć?

W połowie lipca ustawę dotyczącą "500 plus dla osób z niepełnosprawnością" przegłosował Sejm. Świadczenie ma przysługiwać w wysokości nie wyższej niż 500 zł, zaś łączna kwota tego świadczenia i świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1,6 tys. zł. Senatorowie zaproponowali podwyższenie sumy z 1,1 tys. zł - jak przewidywał pierwotnie rządowy projekt - właśnie do kwoty 1,6 tys. zł. Oznacza to, że osoby otrzymujące obecnie świadczenia nieznacznie przekraczające wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy nie zostaną pozbawione możliwości uzyskania świadczenia uzupełniającego.

ZOBACZ TAKŻE: Wyższe emerytury dla tysięcy Polaków?

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek będzie można złożyć w instytucji, która wydała potwierdzenie niezdolności do samodzielnej egzystencji, np. w ZUS, KRUS lub innej właściwej instytucji wypłacającej świadczenia emerytalno-rentowe.

Kiedy złożyć wniosek?

Dodatek będzie przysługiwać od miesiąca, w którym przyjęto prawidłowo złożony wniosek. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o świadczenie uzupełniające ZUS formalnie rozpocznie od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 października. Wnioski można składać już we wrześniu, ale ZUS rozpocznie ich rozpatrywanie w terminie ustawowym, czyli w październiku. Pierwsze decyzje o przyznaniu świadczenia uzupełniającego będą w listopadzie.

Kto może złożyć wniosek?

O świadczenie uzupełniające będą mogły wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i mają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Chodzi o orzeczenia o: całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji; o niezdolności do samodzielnej egzystencji; o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji; o całkowitej niezdolności do służby i samodzielnej egzystencji. Niezdolność będzie musiała zostać potwierdzona specjalnymi orzeczeniami, np:

  • o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji bądź
  • o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Co zawiera wniosek o przyznanie świadczenia?

Wniosek zawiera:
1. dane osoby:
a) imię i nazwisko,
b) datę urodzenia,
c) numer PESEL albo, jeżeli nie nadano tego numeru, serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu,
d) adres miejsca zamieszkania,
e) adres miejsca pobytu lub ostatniego miejsca zamieszkania –w przypadku osoby nieposiadającej adresu miejsca zamieszkania,
f) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania
2. Inne informacje, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia uzupełniającego;
3. wskazanie sposobu wypłaty świadczenia wraz z podaniem danych niezbędnych do jego wypłaty
4. podpis wnioskodawcy lub jego przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika.

Do wniosku należy załączyć:
1. orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji (albo orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji) - z wyjątkiem przypadku, gdy ten dokument jest już w posiadaniu organu właściwego;
2. w przypadku osób uprawnionych do emerytury i renty zagranicznej lub innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze –dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokości, wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych;

Ustalenie prawa do świadczenia uzupełniającego następuje w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

SPRAWDŹ TEŻ: Ostatni dzwonek na niższy prąd! We wtorek mija termin

Najnowsze