Zerowy PIT 2021. Sa ZMIANY! Komu przysługuje? Ile wynosi ulga dla młodych?

i

Autor: Pixaby Zerowy PIT 2021. Sa ZMIANY! Komu przysługuje? Ile wynosi ulga dla młodych?

PIT 2020. Odliczenia od dochodu i od podatku

2021-04-13 4:02

Kwiecień to miesiąc, w którym większość podatników rozlicza się z Urzędem Skarbowym. Wypełniając PIT-37 za 2020 rok niektórzy z nas mogą skorzystać z odliczeń od podatku lub dochodu oraz ulg. Odliczenia od dochodu i podatku zmieniają bilans podatkowy większości podatników. Oto najważniejsze z odliczeń, z jakich możemy skorzystać rozliczając dochody za rok 2020 na formularzu PIT-37.

Odliczenia od dochodu:

Darowizny na cele:

-pożytku publicznego,

-kultu religijnego,

-krwiodawstwa,

-kształcenia zawodowego.

Łączna kwota odliczeń nie może przekroczyć 6 procent dochodu. Obdarować można np. fundacje i stowarzyszenia, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne.

Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą

-prowadzenie zakładów np. dla sierot lub starców, zakładów leczniczych i aptek, żłobków;

-ochrona macierzyństwa;

-zapewnienie wypoczynku potrzebującym dzieciom i młodzieży.

Darowizny na tego rodzaju działalność kościoła katolickiego lub innych kościołów odlicza się od dochodu w pełnej wysokości.

Darowizna na cele krwiodawstwa

Odliczeniu podlega oddana przez honorowego krwiodawcę ilość krwi (lub jej składników) pomnożona przez kwotę rekompensaty wynoszącej 130 zł za 1 litr.

Darowizny na kształcenie zawodowe

Przekazywane publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, placówkom i centrom.

Darowizny na przeciwdziałanie COVID-19

Przekazane na cele związane ze zwalczaniem koronawirusa, darowizny rzeczowe dla placówek oświatowych (odliczana kwota to 200, 150 lub 100 proc. wartości darowizny – szczegóły na stronie www.podatki.gov.pl w zakładce PIT/ulgi-odliczenia).

Ulga za korzystanie z Internetu

Przysługuje w następujących po sobie 2 latach podatkowych, o ile podatnik nie korzystał z tego odliczenia w okresie poprzedzającym te lata. Wysokość odliczenia nie może przekroczyć 760 zł.

Ważne zmiany w programie Dobry Start! Jak otrzymać 300 plus

Wpłaty na IKZE

W 2020 r. limit odliczenia z tego tytułu wynosi 6272,40 zł.

Ulga termomodernizacyjna

Przysługuje właścicielom lub współwłaścicielom budynków mieszkalnych jednorodzinnych, którzy zapłacili za ich termomodernizację. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł.

Wydatki na cele rehabilitacyjne

Z ulgi mogą skorzystać np. osoby niepełnosprawne i podatnicy mający osobę niepełnosprawną na utrzymaniu. Wydatki można odliczyć, jeśli dochody osoby niepełnosprawnej w 2020 r. nie przekroczyły kwoty 14400 zł.

konferencja na temat szczepień kolejnych grup wiekowych

Odliczenia od podatku:

Ulga na dzieci

Dotyczy obojga rodziców (łącznie), opiekunów prawnych i rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę ulgi mogą oni odliczyć od podatku w częściach równych lub w ustalonej przez nich proporcji.

Przysługuje podatnikowi, który w 2020 r:

-miał władzę rodzicielską na małoletnim dzieckiem;

-mieszkał z dzieckiem, dla którego był opiekunem prawnym;

-sprawował opiekę nad małoletnim będąc dla niego rodziną zastępczą:

-na utrzymaniu podatnika pozostawały dzieci pełnoletnie otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną;

-na utrzymaniu podatnika pozostawały dzieci mające mniej niż 25 lat, uczące się w szkołach, o ile w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej lub dochodów z kapitałów pieniężnych opodatkowanych jednolitą 19% stawką podatku, lub przychodów zwolnionych od podatku w ramach tzw. „ulgi dla młodych, w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł,

z wyjątkiem renty rodzinnej. Z tego odliczenia nie mogą skorzystać podatnicy, których dzieci prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym (19 proc.), na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej.

Ulga na dzieci nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

-orzeczeniem sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

-wstąpiło w związek małżeński.

Przy jednym dziecku możliwość skorzystania z ulgi przysługuje:

-podatnikom, którzy pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, których łączne dochody nie przekraczają w tym roku 112 tys. zł;

-podatnikowi, który przez cały rok podatkowy lub jego część nie pozostawał w związku małżeńskim, a jego dochody w tym roku nie przekroczyły 56 tys. zł;

-podatnikowi wychowującemu dziecko samotnie, którego dochody w roku podatkowym nie przekroczyły 112 tys. zł.

Obliczając kwotę dochodu (przychód minus koszty) należy dodatkowo dochód ten pomniejszyć o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne, zapłaconych przez podatnika lub potrąconych przez płatnika.

Kwota odliczenia, ustalana za każdy miesiąc, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską lub sprawował opiekę wynosi:

-92, 67 zł miesięcznie na pierwsze dziecko (1112,04 zł za cały rok);

-92,67 zł miesięcznie na drugie dziecko (1112,04 zł za cały rok);

-166,67 zł. miesięcznie na trzecie dziecko (2000,04 za cały rok);

- po 225 zł. miesięcznie na czwarte i każde kolejne dziecko (2700 za cały rok).

Jeżeli pełna kwota przysługującej podatnikowi ulgi na dzieci jest większa od podatku, przysługuje mu prawo do zwrotu nieodliczonej części, o ile kwota ta nie przekracza sumy składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zapłaconych w roku podatkowym i podlegających odliczeniu.

Warto pamiętać, że korzystając z usługi Twój e-PIT ulga ta będzie automatycznie uwzględniona w naszym rozliczeniu.

Składka na powszechne ubezpieczenie zdrowotne

Nie więcej niż 7,75 proc. podstawy wymiaru składki.

Totalny lockdown na majówkę. Minister zdrowia o pandemii

Wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego

Podatnik może pomniejszyć podatek dochodowy o 1 procent podatku należnego, przekazując go na rzecz organizacji pożytku publicznego – jednej w jednym zeznaniu podatkowym. W zeznaniu podatkowym podatnik powinien wskazać taką organizację przez podanie numeru jej wpisu do Krajowego Rejestr Sądowego (KRS).

Ulga na powrót

Przysługuje uzyskującym dochody zagraniczne, którzy jednocześnie podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze

Tekst sponsorowany