Andrzej Duda zajął się śmieciami. Prezydent podpisał ustawę o segregacji odpadów

2019-08-08 13:04 WSB
Andrzej Duda
Autor: Andrzej Lange/Super Express Andrzej Duda

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał szereg ustaw. Wśród nich jest nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Tym samym prezydent chce zachęcić do segregowania odpadów a także ułatwić gminom kontrolę nad odbiorem odpadów komunalnych. Zmianom ulegną także kwestie kar za brak segregacji oraz ulgi za wywóz śmieci dla niektórych mieszkańców.

Kancelaria prezydenta Andrzeja Dudy poinformowała, że nowelizacja ustawy dotyczącej wywozu śmieci i ich segregacji została podpisana.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Polacy marnują rekordowe ilości jedzenia

- Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mają na celu, po pierwsze, wyeliminowanie możliwości ryczałtowego rozliczania przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od mieszkańców, co utrudniało gminom kontrolę nad strumieniem odpadów komunalnych oraz mogło prowadzić do podwyższenia kosztów systemu (przeszacowanie kosztów odbioru odpadów komunalnych), po drugie, zachęcenie do selektywnego zbierania odpadów komunalnych – wyjaśnia kancelaria Andrzeja Dudy.

Tym samym gminy będą musiały zapewnić selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady. Dodatkowo stworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, do których dostęp ma być łatwy dla wszystkich mieszkańców gminy.

Stawki opłat za wywóz śmieci nakładane będą przez władze gminy i mogą być różne w zależności od gęstości zaludnienia na danym obszarze gminy czy odległości od miejsca przetwarzania odpadów komunalnych. Z części opłat za to zwolnieni zostaną właściciele nieruchomości, którzy posiadają przydomowe kompostowniki.

Tam, gdzie właściciele nieruchomości nie będą selektywnie zbierać śmieci, to firmy odbierające odpady przyjmą je jako zmieszane i powiadomią o tym fakcie władze gminy.

Kancelaria informuje, że nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Najnowsze