Dodatki mieszkaniowe

i

Autor: Shutterstock Dodatki mieszkaniowe

Pomoc najuboższym

Dodatek mieszkaniowy. Ile wynosi? Jak skorzystać? Zobacz, jak złożyć wniosek o pomoc

2022-10-09 4:10

Dodatek mieszkaniowy to specjalna pomoc, z której powinieneś skorzystać jeśli poziom twoich dochodów jest niski, a opłacanie czynszu i ponoszenie innych kosztów utrzymania mieszkania to obowiązki ponad twoje finansowe możliwości.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się i wypłaca osobom w trudnej sytuacji finansowej. Następnie ci, którzy dostali dodatek przeznaczają go na opłaty za mieszkanie, dzięki czemu nie zadłużają się przez zaleganie z czynszem.

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy przysługuje ci, jeżeli:

 1. Jesteś najemcą albo podnajemcą mieszkania, w którym mieszkasz,
 2. Zajmujesz lokal mieszkalny, do którego przysługuje ci spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego (własnościowe lub lokatorskie),
 3. Zajmujesz mieszkanie znajdujące się w budynku stanowiącym twoją własność lub jesteś właścicielem samodzielnego mieszkania,
 4. Masz tytuł prawny do zajmowanego mieszkania i w związku z tym ponosisz wydatki,
 5. Zajmujesz mieszkanie nie mając do niego tytułu prawnego, ale jednocześnie czekasz na przysługujący ci lokal zamienny albo na najem socjalny lokalu.

Dodatek mieszkaniowy 2022 - kryterium dochodowe

Dodatek mieszkaniowy nie ma odgórnie ustalonej stawki, a jego wysokość zależna jest m.in. od tego, czy wnioskujący o dodatek spełnia obowiązujące kryterium dochodowe.

W tej chwili kryterium dochodowe wynosi:

 • 1698,76 złotych średniego miesięcznego dochodu na osobę w danym gospodarstwie domowym dla gospodarstw wieloosobowych,
 • 2265,01 złotych średniego miesięcznego dochodu na osobę w danym gospodarstwie domowym dla gospodarstw jednoosobowych, czyli osób mieszkających samotnie.

Aby obliczyć średni miesięczny dochód na osobę w danym gospodarstwie domowym, trzeba zsumować dochody z ostatnich 3 miesięcy przed miesiącem złożeniem wniosku, a następnie podzielić tę kwotę przez liczbę osób zajmujących mieszkanie.

Uwaga! Jeśli dochód okaże się wyższy od kryterium dochodowego, świadczenie przysługuje, jest ono jednak obniżane o nadwyżkę ponad kryterium.

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy?

Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy:

 • od dochodów na osobę w danym gospodarstwie domowym,
 • od wysokości opłat i wszystkich wydatków ponoszonych na utrzymanie mieszkania/domu (czynsz, woda, prąd, wywóz śmieci, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną (mieszkania wspólnotowe), opłaty eksploatacyjne (mieszkania spółdzielcze) itp.),
 • w przypadku mieszkań wynajmowanych wysokość dodatku mieszkaniowego zależy od stawek za wynajem lokali gminnych.

Obowiązuje zasada, że dodatek mieszkaniowy może pokryć co najwyżej 70% wydatków, które przypadają na ustaloną powierzchnię zajmowanego lokalu.

Dodatek mieszkaniowy a metraż na osobę

Przy przyznawaniu dodatku mieszkaniowego bierze się pod uwagę powierzchnię mieszkania, jaka przypada średnio na zajmującą je osobę. Porównuje się ją potem z odgórnie ustaloną powierzchnią użytkową, jaka powinna przypadać na mieszkańca lokalu. Często ta ustalona jest większa od rzeczywistej.

Obecnie ustalona odgórnie powierzchnia w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:

 • dla 1 osoby – 35 m2,
 • dla 2 osób – 40 m2,
 • dla 3 osób – 45 m2,
 • dla 4 osób – 55 m2,
 • dla 5 osób – 65 m2,
 • dla 6 osób – 70 m2.

Jeśli lokal zamieszkuje więcej niż 6 osób – dla każdej następnej osoby powierzchnia zwiększa się o 5 m2.

Przepisy dopuszczają przekroczenie powyższych norm, jednak nie więcej niż o 30-50 procent i pod warunkiem, że powierzchnia pokoi i kuchni nie przekracza 60 procent powierzchni mieszkania. W takim wypadku dodatek mieszkaniowy jest naliczany jedynie od liczby metrów powierzchni ustalonej odgórnie, a za metry ponad normę płaci się opłatę pełną.

Dodatek mieszkaniowy przewiduje dodatkowe dopuszczalne metry

Jeżeli w mieszkaniu znajduje się osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w osobnym pokoju, dopuszczalna powierzchnia lokalu mieszkalnego dla iluś osób zwiększa się o 15 m2.

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu?

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje osobom, które spełniają następujące warunki:

 • Lokal mieszkalny był przez nie najmowany lub podnajmowany przed 14 marca 2020 roku i jest najmowany lub podnajmowany nadal,
 • Wnioskodawcy nigdy wcześniej nie przysługiwał dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu,
 • W okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekroczył 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarstwie jednoosobowym lub 30 proc. w gospodarstwie wieloosobowym.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu wynosi 75 proc. miesięcznego czynszu, jednak nie więcej niż 1500 zł.

Ile jest ważny dodatek mieszkaniowy

Przyznany dodatek mieszkaniowy ważny jest przez 6 miesięcy liczone od pierwszego dnia kolejnego miesiąca, następującego po złożeniu wniosku. Jeśli więc wniosek złożyliśmy np. w marcu, czas ważności dodatku liczy się od 1 kwietnia.

Chcąc otrzymać świadczenie składa się różne dokumenty, w zależności od swojej sytuacji mieszkaniowej. Np. jeżeli wniosek dotyczy dodatku do mieszkania, musi go potwierdzić zarządca budynku lub osoba pobierająca czynsz. Jeśli wniosek składa osoba mieszkająca w domu, takie potwierdzenie nie jest potrzebne.

Deklaracja o dochodach dołączona do wniosku powinna zawierać dochody wszystkich domowników z ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku. Potrzebna jest też informacja o powierzchni użytkowej lokalu – mieszczenie się lokalu w określonym odgórnie kryterium musi potwierdzać dokument dotyczący powierzchni mieszkania. Do tego wymagane bywa dołączenie rachunków za prąd, gaz i ogrzewanie.

Przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się wydatki na przyjętą jako norma powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Obliczanie wydatków na powierzchnię

Trzeba podzielić wydatki za ten lokal przez jego powierzchnię użytkową, a następnie pomnożyć uzyskany w ten sposób wskaźnik przez powierzchnię określoną w ustawie.

Wniosek o dodatek mieszkaniowy. Gdzie złożyć, ile to kosztuje?

Wniosek o dodatek mieszkaniowy należy złożyć do odpowiedniego punktu terenowego pomocy społecznej: miejskiego ośrodka pomocy społecznej (MOPS) lub jego gminnego odpowiednika (GOPS). W niektórych miastach wnioski przyjmuje odpowiedni wydział urzędu miasta lub gminy. Złożenie wniosku w sprawie omawianego dodatku jest bezpłatne. Po złożeniu wniosku ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami decyzja jest wydawana w terminie do 30 dni.

Dokumenty, które należy złożyć, starając się o dodatek mieszkaniowy:

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 • deklaracja o dochodach wszystkich osób w gospodarstwie domowym za ostatnie 3 miesiące,
 • dokument potwierdzający powierzchnię użytkową nieruchomości (właściciele domów mogą złożyć oświadczenie o powierzchni),
 • rachunek za prąd i za gaz za ostatni okres rozliczeniowy.

Trzeba się liczyć z tym, że ośrodek pomocy społecznej może poprosić również o inne dokumenty.

Uwaga! Załatwiony dodatek mieszkaniowy będzie nam wypłacany co miesiąc przez 6 kolejnych miesięcy, o ile czynsz za lokal będziecie opłacać na bieżąco. Gdy pojawiają się zaległości czynszowe, wypłata dodatku jest wstrzymywana do momentu uregulowania długu. Musimy to zrobić w ciągu 3 miesięcy od decyzji o wstrzymaniu dodatku, inaczej nasz wniosek wygaśnie – będzie tak, jakbyśmy go nie złożyli.

Jeżeli dodatek nie zostanie przyznany, wnioskodawca ma 14 dni od otrzymania decyzji na złożenie odwołania. Powinno ono być zaadresowane do samorządowego kolegium odwoławczego, ale złożone w ośrodku pomocy społecznej, który wydał decyzję.

Pieniądze to nie wszystko. Piotr Arak – inflacja będzie rosła
Sonda
Czy masz mieszkanie własnościowe, czy wynajmujesz?
Najnowsze