Dodatki osłonowe za prąd i gaz

i

Autor: Shuttertsock

Finanse emeryta

Dorabianie do emerytury. Od 1 września limity w dół

2022-08-30 9:09

Od 1 września 2022 obowiązują nowe progi dla dorabiających emerytów i rencistów. Limit jest ustalany co kwartał, w zależności od przeciętnego wynagrodzenia. To wynagrodzenie w drugim kwartale spadło, dlatego od września mniejsze niż w poprzednich 3 miesiącach będą także limity dorabiania.

Dorabianie do emerytury

Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 – mężczyzn, mogą dorabiać bez żadnych konsekwencji i ograniczeń. Wyjątkiem są emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego. Jeżeli ich przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do emerytury minimalnej, emeryturę za dany okres będą mieli mniejszą - bez dopłaty do minimum.

Bez ograniczeń możesz dorabiać również wtedy, jeśli pobierasz rentę dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową albo rentę rodzinną przysługującą po osobach uprawnionych do tych świadczeń.

Emeryci, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego, muszą kontrolować, czy zarobki nie są zbyt wysokie i nie doprowadzą do zmniejszenia lub zawieszenia wypłat z ZUS.

Kiedy ZUS zmniejszy lub zawiesi emeryturę

Wysokość kwot wpływających na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia zmienia się cztery razy do roku: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Możesz bez żadnych konsekwencji dorabiać do emerytury, jeśli twój przychód nie jest wyższy niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (za poprzedni kwartał ostatnio ogłoszonego przez prezesa GUS). Jeśli jednak przekroczysz ten próg, ZUS może ci zawiesić lub zmniejszyć świadczenie. Twoja emerytura zostanie zmniejszona, gdy osiągniesz przychód przekraczający 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy niż 130 proc. tego wynagrodzenia. Jeśli twój przychód przekroczy 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ZUS zawiesi ci wypłatę świadczenia.

Pieniądze to nie wszystko Stanisław Szwed

Ile możesz zarobić bez konsekwencji?

Do końca sierpnia, jeśli emeryt osiągnął dodatkowe miesięczne dochody wysokości 4364,70 zł brutto miesięcznie, to świadczenie było pomniejszane. W przypadku zarobków miesięcznych wysokości 8105,80 zł, to wcześniejsza emerytura lub renta były zawieszone.

Od 1 września 2022 do 30 listopada 2022 roku roku wysokość kwot powodujących zawieszenie lub zmniejszenie emerytury wynosi:

 • 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia –  4309,40 zł
 • 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – 8003,20 zł.

Jakie świadczenia ZUS może zmniejszyć lub zawiesić:

 • emeryturę,
 • emeryturę pomostową;
 • nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;
 • rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z: wypadkiem przy pracy,
 • wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy sprzed 1 stycznia 2003 r., chorobą zawodową;
 • rentę inwalidy wojskowego, jeżeli niezdolność do pracy nie ma związku ze służbą wojskową;
 • rentę rodzinną po inwalidzie wojskowym, jeśli śmierć inwalidy nie pozostawała w związku ze służbą wojskową;
 • rentę rodzinną.

Częściowo mogą być zawieszone świadczenia:

 • emerytów, którzy powszechny wiek emerytalny, ustalany indywidualnie - w zależności od daty urodzenia - ukończyli w ciągu roku kalendarzowego,
 • osób, które zgłosiły wniosek o zawieszenie świadczenia i przez część roku emerytura lub renta nie była im wypłacana, a więc skorzystały z możliwości zawieszenia świadczenia, bez wskazywania przyczyny złożenia takiego wniosku,
 • osób, które mają ustalone prawo do emerytury i przez część roku kontynuowały zatrudnienie w ramach tego samego stosunku pracy i na rzecz tego samego pracodawcy, u którego pracowali przed przejściem na emeryturę.

Jakie zarobki powodują zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia

Na zawieszenie lub zmniejszenie emerytury wpływa przychód uzyskany z tytułu:

 • pracy wykonywanej w ramach umowy o pracę;
 • pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę nakładczą;
 • pracy wykonywanej w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych i spółdzielniach kółek rolniczych;
 • pracy wykonywanej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące tych umów oraz osobami z nimi współpracującymi albo umowy o dzieło, której wykonywanie jest objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, jeżeli umowę taką emeryt lub rencista zawarł z pracodawcą, u którego nadal jest zatrudniony lub jeżeli w ramach takiej umowy (zawartej z inną firmą) wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, u którego jest zatrudniony;
 • prowadzenia pozarolniczej działalności oraz współpraca przy jej wykonywaniu;
 • pracy wykonywanej w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych, pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • uposażenie z tytułu służby.

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze