Łokieć tenisisty to choroba zawodowa

i

Autor: Getty Images

Choroby zawodowe

Jak rozpoznać chorobę zawodową w Polsce? Jakie świadczenia przysługują pracownikowi?

2023-01-14 14:02

Za chorobę zawodową uznajemy schorzenia wywołane działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy. Można ją stwierdzić również po zakończeniu pracy. Jak rozpoznaje się choroby zawodowe w Polsce? Jakie świadczenia przysługują pracownikowi, u którego rozpoznano chorobę zawodową?

Czym jest choroba zawodowa

 Według definicji zawartej w Kodeksie pracy - choroba zawodowa to choroba:

* która jest wymieniona w wykazie chorób zawodowych (wykaz w rozporządzeniu w sprawie chorób zawodowych);

* którą spowodowały szkodliwe czynniki występujące w miejscu pracy lub sposób wykonywania pracy.

Jak rozpoznaje się chorobę zawodową w Polsce?

  Rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika może nastąpić w okresie jego zatrudnienia albo po zakończeniu pracy, ale pod warunkiem udokumentowania objawów chorobowych w okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych. Podejrzenie choroby zawodowej może zgłosić każdy lekarz, w tym lekarz rodzinny, który na specjalnym druku ("skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej") wskazuje objawy i przesyła go wraz z dokumentacją medyczną do najbliższego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

Może to zrobić również pracodawca, a także sam pracownik - ale tylko za pośrednictwem lekarza, który sprawuje nad nim opiekę profilaktyczną.

Jeśli lekarz-orzecznik WOMP rozpozna chorobę zawodową, informację tę przesyła do państwowego inspektora sanitarnego. Ten, jeśli zgadza się z materiałem zgromadzonym przez lekarzy i ich orzeczeniami, wydaje decyzję administracyjną o stwierdzeniu choroby zawodowej.

Choroba zawodowa - jakie świadczenia dla pracownika?

Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy lub zachorował na chorobę zawodową określoną w wykazie chorób zawodowych, przysługują świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Jednak samo stwierdzenie choroby nie decyduje o tym, że chory ma do nich prawo. Decyduje o tym lekarz-orzecznik ZUS, który bierze pod uwagę zaświadczenie o chorobie zawodowej, ale określa, na ile ma ona wpływ na możliwości wykonywania pracy przez chorego. Osobom, które utraciły z powodu choroby zawodowej zdolność do pracy zarobkowej przysługują następujące świadczenia:

* zasiłek chorobowy - jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została chorobą zawodową wypłacany jest z ubezpieczenia wypadkowego

* świadczenie rehabilitacyjne - przysługuje wtedy, gdy po okresie przebywania na zasiłku chorobowym poszkodowany jest nadal niezdolny do pracy, ale dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza dają szansę na odzyskanie zdolności do pracy

* zasiłek wyrównawczy - przysługuje osobie, której wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego wypłaca się w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru wynagrodzenia

* renta z tytułu niezdolności do pracy

* renta szkoleniowa - przyznawana jest osobie co do której orzeczono celowość przekwalifikowania się, ponieważ ze względu na chorobę zawodową nie może pracować w dotychczasowym zawodzie

* dodatek pielęgnacyjny - przewidziany jest dla osób, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy

* W przypadku stwierdzenia choroby zawodowej u osoby przebywającej na emeryturze, można ubiegać się o rentę z tytułu choroby zawodowej, a następnie pobierać emeryturę zwiększoną o połowę tej renty.

Ważne!

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje każdej osobie ubezpieczonej, która doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Uszczerbek na zdrowiu ustala lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS

Sonda
Boisz się, że stracisz swoje miejsce pracy?
Tańczące z promocjami 13.01.2023
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze