M jak miłość: kontroler z Sanepidu

i

Autor: MTL Maxfilm

Kontrola fiskua i sanepidu w firmie. Jak się przygotować

2021-03-23 8:09

Wielu przedsiębiorców obawia się urzędowych kontroli w swojej firmie. Sprawdź, co może sprawdzić skarbówka i sanepid i jak przygotować się do wizyty?

Kontrola skarbówki

Przed jej rozpoczęciem musisz zostać prawidłowo zawiadomiony. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Ale kontrola może zostać także wszczęta niezwłocznie, po okazaniu legitymacji służbowej, w przypadku, gdy czynności kontrolne są niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia.

Co wolno kontrolerom

Urzędnicy mogą przeglądać księgi podatkowe z ostatnich pięciu lat, mają wgląd w dane osobowe, nawet bez wiedzy i zgody osoby, której te dane dotyczą, a administrator danych jest zobowiązany je udostępnić. W celu zweryfikowania informacji podanych w zeznaniach podatkowych, skarbówka może wejść również do prywatnego mieszkania przedsiębiorcy. Ale tylko po uzyskaniu zgody prokuratora rejonowego i tylko wtedy, gdy są tam przechowywane przedmioty, księgi podatkowe, akta lub inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie istnienia obowiązku podatkowego

Zobacz też: OFE – jak przenieść pieniądze do ZUS-u

Co sprawdzają

Zapisy w księgach podatkowych, które stanowią podstawę do ustalenia wymiaru należnych od firmy podatków. Jeśli przedsiębiorca rozlicza się z fiskusem w formie księgi przychodów i rozchodów, kontrolerzy mogą sprawdzić wszystkie dowody księgowe (m.in. faktury, rachunki, urzędowe potwierdzenia zapłaty, raporty dobowe i miesięczne z kasy fiskalnej). Mogą również zażądać udostępnienia wszystkich archiwalnych deklaracji - dla podatku PIT oraz VAT. Kontrolą mogą objąć także kasę fiskalną.

Zapytają o majątek

Jeżeli są uzasadnione powody, by przypuszczać, że przedsiębiorca nie ujawnił wszystkich obrotów lub przychodów mających wpływ na ustalenia wysokości podatku, kontrolerzy mogą zażądać złożenia oświadczenia o stanie majątkowym. Mają też prawo przeglądania akt spraw sądowych, a także dokumentów zawierających informacje będące tajemnicą państwową, służbową lub zawodową oraz sporządzania z nich odpisów i notatek.

Mogą ukarać

Urzędnicy skarbowi w trakcie postępowania kontrolnego badają, czy przedsiębiorca nie ukrywa dochodów. Wysokość nieujawnionych dochodów ustalają na podstawie poniesionych w roku podatkowym wydatków w porównaniu z zadeklarowanym dochodem Jeśli kontrola wykaże, że nie zgłosił on do opodatkowania wszystkich swoich dochodów, przedsiębiorca może zostać ukarany tzw. podatkiem od nieujawnionych źródeł przychodów w wysokości nawet 75 proc. tych ukrytych dochodów.

Mogą wezwać policję

Jeżeli przedsiębiorca uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie czynności, kontrolujący mogą wezwać na pomoc policję, ABW, Straż Graniczną lub straż miejską. Mogą także poprosić te służby o asystę, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że natrafią na opór uniemożliwiający lub utrudniający przeprowadzenie czynności kontrolnych. Urzędnicy fiskusa mogą stosować przymus bezpośredni i broń palną oraz dokonywać zatrzymania i przeszukania.

Kontrola Sanepidu

Przeprowadzana jest w punktach gastronomicznych i zakładach produkcji żywności, firmach kosmetycznych, prowadzących działalność związaną z branżą chemiczną i transportową, studiach tatuażu, zakładach fryzjerskich i innych firmach, których działalność wiąże się z ryzykiem wystąpienia chorób i zatruć.

Przed rozpoczęciem kontroli musisz zostać o niej prawidłowo zawiadomiony. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

Kontrola sanepidu jest obowiązkowa i odbywa się, nawet jeśli przedsiębiorcy nie ma w zakładzie. Sanepid może też prowadzić kontrole bez wcześniejszego zawiadomienia, kiedy zachodzi podejrzenie, że warunki w firmie zagrażają życiu lub zdrowiu. Nie ma też obowiązku zapowiadania rutynowych kontroli żywności. W takiej sytuacji, Sanepid ma prawo wstępu na teren przedsiębiorstwa o każdej porze dnia i nocy.

   Czytaj również: Lockdown. Do urzędu tylko po umówieniu wizyty?

Co sprawdzi kontroler

* aktualność orzeczeń lekarskich pracowników,

* czystość w lokalu,

* stan urządzeń sanitarno-higienicznych,

* daty ważności produktów spożywczych i kosmetycznych,

* przestrzeganie przepisów BHP,

* stan wody do spożycia,

* system wentylacji oraz jakości powietrza

* pobrać próbki żywności do badań.

Jeśli w trakcie kontroli inspektor stwierdzi naruszenia wymagań, nakaże ci w określonym czasie ich usunięcie. Zrobi to w drodze decyzji. W przypadku stwierdzenia, że naruszenie wymagań spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, inspektor nakazuje:

* unieruchomienie zakładu pracy lub jego części,

* zamknięcie obiektu użyteczności publicznej,

* wyłączenie z eksploatacji środka transportu,

* wycofanie z obrotu środka spożywczego, materiału i wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, produktu kosmetycznego lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi.

Decyzje takie podlegają natychmiastowemu wykonaniu W przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów, będziesz zobowiązany ponieść opłaty w wysokości kosztów wykonania badań laboratoryjnych oraz innych czynności wykonywanych przy okazji kontroli.

Najnowsze