Ulga na abonament RTV. Ulga dla seniorów na abonament RTV

i

Autor: Shutterstock

Abonament RTV

Oni nie muszą płacić abonamentu RTV! Sprawdź, kto jest zwolniony z obowiązku płacenia za radio lub telewizor

Każdy zapewne słyszał, że seniorzy, którzy ukończyli 75 lat, są zwolnieni z opłaty abonamentowej za radio i telewizor. Ale nie każdy wie, że zwolnienie z abonamentu radiowo-telewizyjnego obejmuje dużo większą grupę osób. Warto o tym wiedzieć i trochę zaoszczędzić na tym wydatku.

Kto musi płacić opłatę abonamentową za telewizor lub radio?

Opłatę abonamentową trzeba płacić tylko za używanie tradycyjnych odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych. Tutaj stosuje się domniemanie, że jeśli osoba posiada sprawny odbiornik radiowy lub telewizyjny, który pozwala odbierać program, to znaczy, że go używa. Zatem kontrola przedstawicieli Poczty Polskiej sprawdza jedynie, czy posiadane odbiorniki są sprawne i pozwalają odebrać program. 

Niezależnie od liczby odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych używanych przez osoby fizyczne w tym samym gospodarstwie domowym lub w samochodzie stanowiącym ich własność uiszcza się tylko jedną z opłat - czyli albo opłatę za samo radio albo opłatę za radio i telewizor.

Czy trzeba płacić abonament RTV, gdy korzystamy z nowych technologii?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o opłatach abonamentowych odbiornikiem radiofonicznym albo telewizyjnym jest urządzenie dostosowane do odbioru programu. Ta raczej dość obszerna i nieprecyzyjna definicja rodzi wiele wątpliwości. Czy należy płacić abonament jeśli słuchamy stacji radiowych lub oglądamy programy telewizyjne przy użyciu komputera, laptopa, smartfonu? 

Wszelkie obiekcje w tej kwestii wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 5 września 2019 roku (sygn. VI SA/Wa 2415/18), gdzie stwierdził, że w obecnej ustawie pojęcie odbiornik radiofoniczny i telewizyjny rozumiany jest w jego tradycyjnej formie jako po prostu radio lub telewizor. Ustawa nie przewiduje rejestracji i opłat w przypadku nowoczesnych odbiorników, które umożliwiają oglądanie telewizji i słuchanie radia, takich jak komputer, laptop, tablet, czy telefon komórkowy. Zatem zgodnie z sentencją Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego osoby oglądające telewizję bądź słuchające radia za pomocą urządzeń nie wymienionych w ustawie o opłatach, nie są zobowiązane do płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego.

Kiedy trzeba zarejestrować telewizor lub radio?

Obowiązkowej rejestracji tradycyjnych odbiorników radiowych lub telewizyjnych trzeba dokonać w placówkach pocztowych Poczty Polskiej albo przez internet. Termin w którym bezwzględnie należy zarejestrować (zgłosić) odbiornik radiofoniczny wynosi 14 dni od wejścia w posiadanie odbiornika (zakupu lub otrzymania). 

/RAMKA/ Uwaga! Obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej RTV powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego. /ramka/

Kto nie musi płacić abonamentu RTV? 

Jak się okazuje całkiem spora grupa osób nie musi płacić abonamentu RTV. Zgodnie z art. 4 ustawy o opłatach abonamentowych całkowite zwolnienie z opłat abonamentowych dotyczy osób:

 • które ukończyły 75 rok życia;
 • które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia za dany rok, w 2023 to jest 2831,27 zł brutto;
 • zaliczonych do I grupy inwalidzkiej;
 • weteranów będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

Ważne! Zwolnienie dla osób, które ukończyły 75 lat przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba ukończyła 75 lat. Poczta polska ustala uprawnienie do zwolnienia na podstawie danych z rejestru PESEL, a seniorzy 75+ nie muszą składać żadnego wniosku.

Ponadto o zwolnienie z abonamentu RTV mogą się ubiegać osoby: 

 • które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną z ZUS; 
 • niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2000 Hz o natężeniu od 80 dB);
 • niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%;
 • które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;
 • spełniające kryteria dochodowe, czyli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł;
 • posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, 
 • posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, 
 • które otrzymują zasiłek dla opiekuna określony w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

UWAGA! Osoba uprawniona do zwolnienia z opłat abonamentowych jest zobowiązana do przedstawienia w urzędzie Poczty Polskiej dokumentu potwierdzającego to uprawnienie wraz z wypełnionym oświadczeniem, którego formularz można pobrać w każdym urzędzie pocztowym.

Zwolnienie z opłat radiowo-telewizyjnych nie następują automatycznie i wymaga udziału osoby zainteresowanej. Wyjątek stanowią tylko osoby, które ukończyły 75 lat. Pozostałe osoby ubiegające się o zwolnienie z opłacania abonamentu RTV, muszą udać się na pocztę wraz z dowodem osobistym i decyzją organu emerytalno-rentowego, na której widnieje wysokość emerytury w danym roku. Może być to również odcinek emerytury, decyzja o przyznaniu świadczenia lub informacja o waloryzacji. W innych przypadkach są to odpowiednio dokumenty potwierdzające np. inwalidztwo. 

Konieczne oświadczenie

Warunkiem koniecznym do uzyskania zwolnienia od opłat abonamentowych jest dopełnienie formalności w placówce Poczty Polskiej SA tj. przedstawienie dokumentów potwierdzających uprawnienie do zwolnienia od opłat oraz złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania z tego zwolnienia.

Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne muszą być zarejestrowane na osobę uprawnioną do zwolnienia.

Zwolnienie z opłat abonamentowych przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniono formalności w placówce pocztowej Poczty Polskiej SA. Oznacza to, że w miesiącu w którym złożyliśmy oświadczenie musimy jeszcze opłacić abonament. 

Sonda
Płacisz abonament RTV?
Pieniądze to nie wszystko Artur Soboń
Najnowsze

Materiał sponsorowany