Abonament RTV

i

Autor: Shutterstock Abonament RTV

Abonament RTV

Nie płaciłeś abonamentu RTV? Możesz wystąpić o umorzenie zadłużenia. Jak to zrobić?

2022-12-12 12:05

Abonament RTV musi płacić każdy posiadacz odbiornika telewizyjnego, bądź radiowego, poza ustawowo zwolnionymi z tej daniny. Istnieje jednak bardzo duża grupa ludzi, którzy unikają płacenia abonamentu RTV, za co grożą wysokie kary. Na wniosek dłużnika, KRRiT może umorzyć zaległości lub rozłożyć je na raty. Sprawdź, jak to zrobić

Abonament RTV - kto nie musi płacić?

Abonamentu RTV nie muszą płacić m.in. osoby mające ukończone 75 lat, osoby mające ukończone 60 lat i pobierające emeryturę, której wartość miesięczna nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia czy osoby z I grupą inwalidzką. Pozostali posiadacze zarejestrowanych odbiorników muszą płacić. Jeśli nie płacą grozi im kara, która stanowi 30-krotność jego miesięcznej wysokości, co oznacza, że w 2023 r. grzywna w przypadku radioodbiornika wyniesie 261 zł, a telewizora — 819 zł.

Czy można uniknąć kary za niepłacenie abonamentu RTV?

Osoby, które mają zarejestrowane odbiorniki, które nie płaciły opłaty abonamentowej, mogą zrobić to w każdej chwili unikając w takim wypadku kary. Dodatkowo, jeżeli ktoś chciałby umorzyć zaległości, bądź rozłożyć je na raty powinien zgłosić się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wnioski są rozpatrzone pozytywnie, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe.

Jak sprawdzić zaległość w płatności abonamentu RTV?

Wystarczy skontaktować się z infolinią Poczty Polskiej, która jest dostępna pod numerem +48 438 420 606 (w dni robocze od 8:00 do 20:00). Jeśli nie chcesz dzwonić i wolisz kontakt online, możesz także wysłać maila na adres rtv.eod@poczta-polska.pl. Dla preferujących tradycyjne rozwiązania istnieje także droga listowna. Pismo można wysłać na adres: Poczta Polska S.A., COF Wydział Abonamentu RTV, ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz.

Gdzie złożyć wniosek o umorzenie zaległości?

Wniosek o umorzenie zaległego abonamentu RTV można złożyć na elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem platformy ePUAP2 (wymagany jest kwalifikowany podpis cyfrowy lub profil zaufany), osobiście w Kancelarii Biura KRRiT lub drogą pocztową na adres:

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Departament Mediów Publicznych - Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

Co we wniosku o umorzenie zaległości?

Wniosek do KRRiT powinien zawierać: imię i nazwisko oraz adres abonenta dłużnika, indywidualny numer identyfikacyjny, precyzyjnie określone żądanie (tj. czy jest to prośba o umorzenie zaległości, rozłożenie na raty czy też umorzenie odsetek za zwłokę), okres i kwotę zaległości, uzasadnienie.

Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające:

* wyjątkowo trudną sytuację finansową (zaświadczenie z urzędu pracy o bezrobociu),

* zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach lub kserokopię PIT za ostatni rok,

* zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu z pomocy finansowej, 

* zaświadczenie o pobieraniu zasiłku rodzinnego na dzieci,

* przypadek losowy (śmierć członka rodziny, długotrwała choroba, skutki klęski żywiołowej, skutki przestępstwa),

* szczególne względy społeczne (upadłość lub likwidacja firmy).

Sonda
Płacisz abonament RTV?
Tańczące z Promocjami 06.12.2022
Najnowsze