Oszczędności a inflacja

i

Autor: Shutterstock Oszczędności a inflacja

Oszczędności a inflacja

Oszczędzanie w czasie inflacji. Obligacje skarbowe alternatywą dla lokat

2023-02-06 5:03

Oszczędzanie w czasie inflacji. Obligacje skarbowe alternatywą dla lokat. Obligacje skarbowe emituje Skarb Państwa, dlatego gdy kupimy taką obligację, państwo całym swoim majątkiem będzie odpowiadać za pieniądze, które zainwestowaliśmy.

Spis treści

 1. Jak zarabia się na obligacjach?
 2. Rodzaje obligacji skarbowych
 3. Jakie cechy ma obligacja?
 4. Obligacje długoterminowe i ich oprocentowanie
 5. Obligacje skarbowe indeksowane inflacją
 6. Ceny obligacji Skarbu Państwa
 7. Gdzie można kupić obligacje Skarbu Państwa?
 8. Rodzinne obligacje skarbowe
 9. Konto IKE-Obligacje

Najpopularniejszym sposobem oszczędzania są lokaty bankowe, ale obligacje uważa się za ich dobrą alternatywę, zwłaszcza jeśli kupimy obligacje skarbowe, czyli emitowane przez Skarb Państwa.

Jak zarabia się na obligacjach?

Obligacje są dłużnymi papierami wartościowymi. To oznacza, że ten, kto obligacje wyemitował jest dłużnikiem tego, kto je kupił. Emitent, w tym przypadku Skarb Państwa, pożycza od nabywcy obligacji określoną sumę pieniędzy i zobowiązuje się ją zwrócić w ustalonym wcześniej terminie poprzez wykup obligacji i zapłacenie odsetek.

Te papiery wartościowe zawsze są emitowane w serii, nie emituje się pojedynczych obligacji.

Gdy kupisz obligacje, staniesz się obligatariuszem,  i z tego tytułu będą ci wypłacane gwarantowane odsetki za powierzone pieniądze. Jeśli zdecydujemy się sprzedać naszą obligację:

 • nowym obligatariuszem staje się nowy nabywca i to wobec niego trwa zobowiązanie Skarbu Państwa, 
 • Skarb Państwa jest zobowiązany do zwrotu kwoty wraz z należnymi odsetkami, czyli do wykupu tych papierów wartościowych w określonym terminie, wobec aktualnego obligatariusza.

Jeśli po prostu oszczędzamy pieniądze, nie możemy ich stracić, chociaż  z powodu inflacji spada ich wartość, to jednak zawsze spadek jest pomniejszony o wysokość oprocentowania obligacji.

Obligacje skarbowe obarczone są mniejszym ryzykiem, niż inne produkty bankowe, nawet jeśli ich wartość spadnie, to stracimy mniej, niż gdybyśmy trzymali pieniądze w skarpecie. 

Rodzaje obligacji skarbowych

Skarb Państwa oferuje różnego rodzaju obligacje, dzięki czemu można sobie wybrać taki sposób oszczędzania, jaki w danej chwili jest najkorzystniejszy.

Państwo emituje następujące obligacje:

 • ze stałym oprocentowaniem,
 • ze zmiennym oprocentowaniem,
 • z oprocentowaniem indeksowanym inflacją. 

Oferta Skarbu Państwa obejmuje:

 • obligacje 3-miesięczne, stałoprocentowe
 • obligacje roczne ROR (Roczne Oszczędnościowe Referencyjne), zmiennoprocentowe
 • obligacje skarbowe 2-letnie DOR (Dwuletnie Oszczędnościowe Referencyjne) zmiennoprocentowe,
 • obligacje skarbowe 3-letnie, zmiennoprocentowe;
 • obligacje skarbowe 4-letnie, indeksowane inflacją;
 • obligacje skarbowe 10-letnie, indeksowane inflacją
 • obligacje rodzinne 6-letnie, indeksowane inflacją
 • obligacje rodzinne 12-letnie, indeksowane inflacją
 • obligacje 2-letnie DOS (Dwuletnie Oszczędnościowe Skarbowe) ze stałym oprocentowaniem,
 • obligacje premiowe.

Uwaga! Oprocentowanie obligacji rocznych i 2-letnich zmienia się co miesiąc, oprocentowanie obligacji na 3 lata wyliczane jest co pół roku, oprocentowanie obligacji 4-letnich zmienia się co rok.

Zakup obligacji skarbowych to nie tylko dobry sposób na oszczędzanie, ale i na czerpaniu zysków. Kupuje się je na dłużej – zwykle co najmniej 2 lata, ale w ofercie Ministerstwa Finansów są też obligacje stałoprocentowe 3-miesięczne.

Kupowanie obligacji to powierzanie swoich pieniędzy państwu. Twoje środki finansowe są zamrażane na ustalony czas, ale w zamian za to pracują i zarabiają. 

Jakie cechy ma obligacja?

Każda obligacja, w tym obligacja skarbowa, powinna mieć :

 • ustalony termin wykupu, w którym emitent zobowiązuje się wykupić obligację;
 • cenę nominalną, inaczej wartość, jaką emitent powinien ci zwrócić;
 • cenę emisyjną – cenę, po jakiej obligacja jest sprzedawana w momencie emisji pierwszemu nabywcy;
 • cenę transakcyjną – cenę, po której obligacja jest sprzedawana w okresie swojej ważności;
 • oprocentowanie, czyli wartość odsetek, jakie uzyskasz w związku z inwestycją w obligację.

Zalety obligacji skarbowych (jednych z najbezpieczniejszych papierów wartościowych):

 • bezpieczeństwo oszczędzania pieniędzy,
 • zerowe ryzyko straty,
 • państwo zaciąga u obligatariusza dług, za który bierze pełną odpowiedzialność i odpowiada za takie zobowiązanie całym swoim majątkiem,
 • aby obligacje Skarbu Państwa nie zostały wykupione, musiałoby dojść do bankructwa kraju.

Obligacje długoterminowe i ich oprocentowanie

Obligacje długoterminowe są oprocentowane według stopy procentowej, a sposób jej obliczania jest przedstawiony w liście emisyjnym tego papieru wartościowego. Stopa procentowa naliczana jest od wartości nominalnej obligacji, od pierwszego dnia okresu odsetkowego, który jest podany w liście emisyjnym.

„List emisyjny” jest publikowany przez Ministra Finansów i określa szczegółowe warunki emisji skarbowych papierów wartościowych: przedstawia  treść świadczeń wynikających ze skarbowego papieru wartościowego i sposób ich realizacji. Oprocentowanie obligacji skarbowych długoterminowych może być stałe i takie obligatariusz zna z góry albo zmienne, czego przykładem są obligacje skarbowe indeksowane inflacją.

Jeżeli osoba, która kupiła obligacje umrze w okresie trwania inwestycji, wejdą one w skład jej masy spadkowej, ktoś je odziedziczy, a więc nie przepadną. 

Obligacje skarbowe indeksowane inflacją

Indeksowanie to taki sposób obliczania zysku z obligacji, kiedy wartość kwoty, która wynika z oprocentowania obligacji przysługującego obligatariuszowi jest uzależniona od indeksu wykazu wzrostu/spadku cen publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Indeksem tym jest stopa inflacji.

W pierwszym roku inwestycji w takie obligacje notowanie poziomu cen dóbr i usług konsumpcyjnych nie ma znaczenia. Dopiero od drugiego roku stosuje się oprocentowanie w postaci założonej marży powiększonej o średnioroczną inflację publikowaną przez GUS.

W przypadku obligacji indeksowanych inflacją stałe oprocentowanie jest więc dostępne w pierwszym okresie odsetkowym, z kolei oprocentowanie zmienne, uzależnione od inflacji, w drugim i kolejnych latach inwestycji. Aktualnie dostępne są 4- i 10-letnie papiery, a dla beneficjentów Programu Rodzina 500 plus dodatkowo dostępna jest pula obligacji 6- i 12-letnich.

Od wszystkich dochodów, jakie osiągniesz z tytułu inwestycji w obligacje skarbowe, będziesz musiał zapłacić podatek od zysków kapitałowych tzw. "podatek Belki". Wynosi on 19 proc. od kwoty zysku wypracowanego z obligacji skarbowych i innych dochodów kapitałowych. 

Ceny obligacji Skarbu Państwa

Każda obligacja, w tym skarbowa, ma ustaloną cenę emisyjną, po jakiej jest sprzedawana w momencie emisji. Zakup obligacji skarbowych może jednak również nastąpić po cenie transakcyjnej, czyli obowiązującej w okresie ważności takiego papieru wartościowego. Najtańsza obligacje kosztuje 100 zł.

Gdzie można kupić obligacje Skarbu Państwa?

Obligacje skarbowe posiadają prostą konstrukcję, a inwestowanie z ich wykorzystaniem nie wymaga wiedzy fachowej. Są łatwo dostępne. Zakupu można dokonać na wiele sposobów, m.in.: za pośrednictwem internetu, w oddziałach PKO Banku Polskiego, Punktach Obsługi Klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego oraz telefonicznie. Sprzedaż obligacji państwowych obsługuje bank PKO Bank Polski. 

Obligacje skarbowe podlegają rejestracji w depozycie papierów wartościowych tworzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. W rejestrze tym znajdują się dane wszystkich osób, którym przysługuje prawo obligacji.

Jeśli chcesz kupić obligacje skarbowe określonego rodzaju:

 • zadzwoń pod numer 801 310 210 bądź +48 81 535 66 55 dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy, lub…
 • przyjdź do jednego z oddziałów PKO Banku Polskiego oraz Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego.
 • można kupować także obligacje skarbowe online, rejestrując się na stronie zakup.obligacjeskarbowe.pl

Rodzinne obligacje skarbowe

Jeśli korzystasz z programu „Rodzina 500 plus”, możesz się zastanowić nad zakupem sześcioletnich (ROS) i dwunastoletnich (ROD) obligacji rodzinnych, które są przeznaczone dla takich właśnie osób. Rodzinne obligacje oszczędnościowe – sześcioletnie (ROS) i dwunastoletnie (ROD) obligacje oszczędnościowe, mogą być kupowane przez osoby fizyczne, które nabyły prawo do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), i ich dane znajdują się w rejestrze centralnym, o którym mowa w art. 14 ust. 2 przedmiotowej ustawy. Obligacje rodzinne są oprocentowane odpowiednio na 6,20 proc. i 6,50 proc. w pierwszym roku. Oprocentowanie obligacji rodzinnych zmieniane jest raz do roku. 

Konto IKE-Obligacje

Konto IKE-Obligacje to prowadzone przez PKO Bank Polski Indywidualne Konto Emerytalne w ramach którego oszczędzający może nabywać skarbowe obligacje oszczędnościowe. Indywidualne Konto Emerytalne jest dla tych, którzy chcą oszczędzać pieniądze na emeryturę.

Takie konto oznacza:

 • nieopodatkowane korzyści
 • bezpieczeństwo gwarantowane przez Skarb Państwa
 • niskie opłaty za prowadzenie konta

W ramach Konta IKE-Obligacje możesz kupić:

 • Roczne oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu zmiennym (ROR)
 • Dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu zmiennym (DOR)
 • Trzyletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym (symbol TOS)
 • Czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe (COI)
 • Dziesięcioletnie emerytalne oszczędnościowe obligacje skarbowe (EDO)
 • Można kupić jeden lub kilka rodzajów obligacji

Umowę o prowadzenie konta IKE-Obligacje możesz podpisać w dowolnym oddziale PKO Banku Polskiego oraz w Punktach Obsługi Klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

Więcej informacji o Koncie IKE-Obligacje pod numerami telefonów: 801 310 210 lub (+48) 81 535 66 55 

Sonda
Czy kupujesz lub masz zamiar kupić obligacje skarbowe?
Pieniądze to nie wszystko Rafał Brzoska
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze