Dziewczynka na wózku inwalidzkim

i

Autor: Getty Images

Świadczenia socjalne

Specjalny zasiłek opiekuńczy. Jakie kryteria trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie? Ile ono wynosi?

2023-01-23 18:02

Specjalny zasiłek opiekuńczy jest finansowym wsparciem dla najbliższych członków rodziny osoby niepełnosprawnej, które rezygnują ze swojej pracy w związku z koniecznością opiekowania się tą osobą. Osoby ubiegające się o świadczenie muszą też spełnić kryterium dochodowe. Ile wynosi specjalny zasiłek opiekuńczy? Co trzeba zrobić, aby dostać pieniądze?

Specjalny zasiłek opiekuńczy 2023

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

* nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub

* rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

- w celu sprawowania stałej opieki nad osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy 2023 - kryterium dochodowe

Świadczenie przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 764 zł netto.

Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki, uważa się dochód następujących członków rodziny:

W przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia:

* osoby wymagającej opieki;

* rodziców osoby wymagającej opieki;

* małżonka rodzica osoby wymagającej opieki;

 * osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko.

W przypadku, gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia:

* osoby wymagającej opieki,

 * małżonka osoby wymagającej opieki,

* osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko.

Ile wynosi specjalny zasiłek opiekuńczy 2023

Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 620 zł miesięcznie. Za niepełne miesiące kalendarzowe zasiłek wypłaca się w wysokości 1/30 specjalnego zasiłku opiekuńczego za każdy dzień.

Gdzie złożyć wniosek?

Żeby otrzymać specjalny zasiłek opiekuńczy potrzebne będzie złożenie wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć:

* kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,

* zaświadczenie oświadczenie o dochodach.

Sonda
Czy system pomocy społecznej w Polsce jest wystarczający?
Tańczące z promocjami 19.01.2023
Najnowsze