Dodatkowe pieniędze

Waloryzacja emerytur 2023. Ile wyniesie podwyżka dla seniorów?

2022-12-25 14:06

Świadczenia emerytalne podlegają corocznie waloryzacji od 1 marca. Podwyżka ma zrekompensować rencistom i emerytom wzrost cen towarów i usług.

Spis treści

 1. Waloryzacja kwotowo-procentowa
 2. Jak się liczy podwyżkę
 3. Każdy dostanie podwyżkę
 4. Najniższe świadczenia w górę
 5. Wyższa emerytura podstawowa dla rolników
 6. ZUS poinformuje o podwyżce
 7. Zobacz w GALERII, ile wyniesie waloryzacja emerytur według wskaźnika rzadowego, a ile według wyliczeń na podstawie wskaźnika inflacji

Waloryzacja kwotowo-procentowa

Rząd zdecydował, że podwyżka rent i emerytur w 2023 będzie waloryzacją kwotowo-procentową. System mieszany pozwala zwiększyć wysokość najniższych świadczeń. Waloryzacja kwotowo-procentowa polega na tym, że najniższe świadczenia są podwyższane o określoną kwotę, natomiast wyższe rosną procentowo.

Dla najniższych rent i emerytur została zagwarantowana minimalna podwyżka kwotowa na poziomie 250 zł brutto, czyli 227,50 zł na rękę, natomiast pozostali seniorzy otrzymają świadczenia powiększone zgodnie z procentowym wskaźnikiem waloryzacji, który w 2023 roku ma wynosić - 13,8 proc. Waloryzację procentową stosuje się do emerytur, które przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji wzrosną o więcej niż 250 zł. Ostateczny wskaźnik podwyżek świadczeń poznamy na początku lutego, kiedy to GUS poda inflację w całym 2022 roku.

Jak się liczy podwyżkę

Przy wyliczaniu waloryzacji świadczeń bierze się pod uwagę dwa czynniki:

 • wysokość inflacji, czyli średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w gospodarstwach emeryckich oraz
 • co najmniej 20 procent realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym waloryzację (czyli podwyżki wynagrodzeń po odjęciu inflacji).

Każdy dostanie podwyżkę

Coroczna marcowa waloryzacja dotyczy wszystkich emerytów i rencistów. Podwyżkę dostaną także osoby na świadczeniach przedemerytalnych, kompensacyjnych i pomostówkach. Wyższe świadczenia otrzymają seniorzy, którym emerytury i renty wypłaca ZUS i KRUS (rolnicy). Tak samo Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA wypłaci wyższe świadczenia emerytowanym funkcjonariuszom policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu oraz strażakom, Wojskowe Biuro Emerytalne MON - emerytowani żołnierzom, a Biura Emerytalnego Służby Więziennej – pracownikom więziennictwa.

Najniższe świadczenia w górę

W 2023 roku od 1 marca rosną także minimalne świadczenia emerytalno-rentowe:

 • Najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna po waloryzacji wyniosą 1588,44 zł brutto.
 • Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie do kwoty 1191,33 zł.
 • Świadczenie przedemerytalne wyniesie 1600,70 zł brutto.

W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy kwota gwarantowana podwyżki wyniesie nie mniej niż 187,50 zł. W przypadku emerytury częściowej kwota gwarantowana podwyżki wyniesie nie mniej niż 125 zł.

Wyższa emerytura podstawowa dla rolników

Emerytura podstawowa, stanowiąca podstawę obliczania emerytur i rent z ubezpieczenia społecznego rolników, będzie podlegała podwyższeniu przy zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji, czyli 13,8 proc. Kwota podwyżki świadczenia nie będzie niższa niż 250 zł.

Ważne! Jeżeli wypłata emerytury lub renty jest wstrzymana (np. w związku z osiąganiem przychodu ponad 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia lub w związku z kontynuowaniem zatrudnienia bez rozwiązania stosunku pracy), świadczenie zostanie zwaloryzowane z chwilą podjęcia jego wypłaty.

ZUS poinformuje o podwyżce

Osoby, które otrzymują świadczenie z ZUS nie muszą składać wniosku o waloryzację bo ZUS przeprowadza ją z urzędu. Zakład wyśle ci decyzję o wysokości emerytury po waloryzacji razem z decyzją o przyznaniu tzw. trzynastej emerytury. W informacji będzie podana wysokość emerytury brutto na ostatni dzień lutego, następnie wskaźnik waloryzacji i emerytura brutto liczona po waloryzacji.

Zobacz w GALERII, ile wyniesie waloryzacja emerytur według wskaźnika rzadowego, a ile według wyliczeń na podstawie wskaźnika inflacji

Sonda
Czy zaplanowana na 2023 rok kwotowo-procentowa waloryzacja zrekompensuje emerytom drożyznę?
Pieniądze to nie wszystko Marcin Wiącek

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze