Finanse seniora

Wyższe dodatki do emerytur w 2023. Komu przysługują? Ile wyniosą?

2023-01-02 7:25

Na poprawę finansów seniorów wpływają nie tylko coroczna waloryzacja, trzynastki i czternastki czy mniejszy podatek. Emeryci i renciści mogą skorzystać z różnych dodatków do świadczeń.

Spis treści

 1. Dodatek pielęgnacyjny 2023
 2. Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego 2023
 3. Dodatek kombatancki 2023
 4. Dodatek kompensacyjny 2023
 5. Ryczałt energetyczny 2023
 6. Dodatek weterana poszkodowanego 2023
 7. Świadczenie dla przymusowo zatrudnianych 2023
 8. Dodatek do renty inwalidy wojennego 2023
 9. Dodatek dla sieroty zupełnej 2023

Rząd zatwierdził zasady waloryzacji rent i emerytur w 2023 roku. Najniższe świadczenia od 1 marca wzrosną o co najmniej 250 zł, a wyższe od kwoty 1800 zł zostaną podwyższone zgodnie ze wskaźnikiem procentowym. Ma on wynosić 13,8 proc. Jego ostateczną wysokość poznamy w lutym. O wskaźnik waloryzacji wzrosną też dodatki do emerytur i rent. Przysługują one m.in. osobom starszym, kombatantom, poszkodowanym wskutek wojny czy niektórym byłym żołnierzom.

Dodatek pielęgnacyjny 2023

Dodatek pielęgnacyjny obecnie wynosi 256,44 zł, a wzrośnie do 289,55 zł.

Przysługuje emerytom lub rencistom, którzy ukończyli 75 lat lub są całkowicie niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji. Osoby, które ukończyły 75 lat nie muszą składać wniosku - ZUS (lub KRUS) sam rozpoczyna wypłatę dodatku. Nie musisz składać zaświadczenia o stanie zdrowia.

Z kolei osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji otrzymają świadczenie na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS. Potrzebne jest zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz ewentualnie dokumentacja medyczna.

Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym, chyba że przebywa ona poza placówką przez okres dłuższy niż dwa tygodnie w miesiącu.

Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego 2023

Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji – 384,66 zł wzrośnie do 440 zł

Przyznawany jest na podstawie orzeczenia wydanego przez lekarza orzecznika ZUS, który musi stwierdzić całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji

Dodatek kombatancki 2023

Dodatek kombatancki obecnie wynosi 256,44, zł, a wzrośnie do 289,55 zł.

Otrzymują go osoby uprawnione do pobierania emerytury lub renty uznane za kombatanta decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego - 256,44, zł wzrośnie do 289,55 zł

Przysługuje osoby uznanej za kombatanta decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która:

 • nie posiada prawa do żadnych świadczeń rentowych lub emerytalnych ani prawa do uposażenia w stanie spoczynku albo uposażenia rodzinnego;
 • nie osiąga dochodów z tytułu pracy, pozarolniczej działalności gospodarczej podlegającej ubezpieczeniu społecznemu lub z tytułu rolniczej działalności gospodarczej podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu rolników;
 • osiągnęła wiek 55 lat kobieta i 60 lat mężczyzna.

Dodatek kompensacyjny 2023

Dodatek kompensacyjny obecnie wynosi 38,47, w 2023 roku wzrośnie do 44,85 zł.

Przysługuje kombatantom oraz niektórym osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jeśli pobierasz emeryturę lub rentę i jesteś kombatantem lub ofiarą represji, to przysługuje ci dodatek kombatancki i dodatek kompensacyjny. Jeśli jesteś wdową lub wdowcem po tych osobach, to przysługuje ci dodatek kompensacyjny.

Ważne! Jeśli masz prawo do więcej niż jednej emerytury lub renty, to otrzymujesz wyłącznie jeden dodatek kombatancki i jeden dodatek kompensacyjny.

Ryczałt energetyczny 2023

Dodatek dla emerytów:

 • mających status kombatanta,
 • będących żołnierzami zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianymi w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych,
 • będących wdowami lub wdowcami po wyżej wymienionych osobach uprawnionych.

Wysokość ryczałtu energetycznego ogłasza Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Nowa kwota ryczałtu energetycznego obowiązuje od 1 marca danego roku. Od 1 marca 2022 r. wynosi 192,58 zł.

Dodatek weterana poszkodowanego 2023

Podstawą do obliczenia dodatku jest kwota najniższej emerytury. Wysokość dodatku zależy od ustalonego procentu uszczerbku na Twoim zdrowiu i wynosi od 10 do 80 proc. podstawy wymiaru świadczenia.

Kwota dodatku podlega waloryzacji od 1 marca, poprzez ponowne obliczenie jego wysokości od kwoty najniższej emerytury, przy zastosowaniu właściwej dla ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu stawki procentowej.

Weteranem poszkodowanym jest osoba, która na podstawie skierowania brała udział w działaniach poza granicami państwa (np. w misji pokojowej lub stabilizacyjnej) i doznała uszczerbku na zdrowiu w następstwie wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania tych działań, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze.

Świadczenie dla przymusowo zatrudnianych 2023

Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych – 256,44 zł wzrośnie do 289,55 zł

Świadczenie przyznawane na twój wniosek do ZUS. Do wniosku dołącz zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień. Komenda musi potwierdzić rodzaj i okres wykonywanego przez Ciebie przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej.

Dodatek do renty inwalidy wojennego 2023

Dodatek pieniężny do renty inwalidy wojennego w roku 2022 wynosił 981,81 zł, teraz wzrośnie do 1117,29 zł.

Dodatek dla sieroty zupełnej 2023

Dodatek dla sieroty zupełnej obecnie wynosi 481,97, w 2023 roku wzrośnie do 548,48 zł.

Przysługuje osoby uprawnione do renty rodzinnej nieposiadające obojga rodziców lub po zmarłej matce, gdy ojciec był nieznany.

Pieniądze to nie wszystko Marcin Wiącek

Ta grupa w 2023 roku dostanie po kieszeniach najmocniej.

Posłuchaj, czy do niej należysz!

Listen on Spreaker.
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze