Zasiłek rodzinny 2020/2021 – jak złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy

2020-06-30 11:25 DR
1000 zł na dziecko
Autor: Pixabay.com, klimkin 1000 złotych na utrzymanie, podręczniki, przybory szkolne, strój gimnastyczny i inne potrzeby uczniów co miesiąc. To nowy plan, który może sprawić, że dzieci w Polsce faktycznie otrzymają dostęp do w pełni darmowej edukacji. Póki co 1000 złotych co miesiąc mieliby otrzymywać jednak nie wszyscy uczniowie. Zobacz, komu przysługiwać miałyby pieniądze z prezydenckiego funduszu stypendialnego. Wybory prezydenckie 2020 to czas kolejnych obietnic, a tym razem padło na 1000 złotych co miesiąc dla uczniów. Nic dziwnego - darmowa edukacja w Polsce jest tylko teoretyczna. Choć część uczniów otrzymuje darmowe podręczniki, a rząd PiS wprowadził program 300 plus, czyli jednorazową wyprawkę szkolną w roku, to tylko kropla w morzu potrzeb. Edukacja naszych pociech pochłania setki złotych miesięcznie, a im starszy uczeń, tym drożej.

Już jutro, 1lipca możesz złożyć - za pośrednictwem portalu Emp@tia lub ePUAP - wniosek o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy. Warto się pospieszyć, bo jeśli to zrobisz do 31 sierpnia 2020 r., pieniądze dostaniesz najpóźniej do 30 listopada 2020 r. Jeśli twój wniosek wpłynie do 31 grudnia, świadczenie może zostać wypłacone nawet dopiero ostatniego dnia lutego 2021 r. Sprawdź, komu przysługuje zasiłek rodzinny, w jakiej jest wysokości oraz jak dostać pieniądze.

Od 1 lipca 2020 r. będą przyjmowane wnioski o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2020 r. do 31 października 2021 r. Wniosek możesz złożyć za pośrednictwem portalu Emp@tia lub ePUAP (epuap.gov.pl).Jesli ubiegasz sie o świadczenie w tradycyjnej papierowej formie, wniosek będziesz mógł złożyć d 1 sierpnia 2020 r. w urzędzie miasta lub gminy właściwym ze względu na twoje miejsce zamieszkania.
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami ma pomóc rodzinie w częściowym pokryciu kosztów związanych z utrzymaniem dziecka.

Ile wynosi zasiłek rodzinny ?
Wysokość zasiłku rodzinnego uzależniona jest od wieku dziecka i obecnie wynosi:

95 zł na dziecko - do ukończenia przez nie 5. roku życia,
124 zł na dziecko powyżej 5. roku życia - do ukończenia przez nie 18. roku życia,
135 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia - do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Jakie dochody ?

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje:
* jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł
* gdy członkiem rodziny jest dziecko mające orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.
Ważne!
Obniżenie dochodów na skutek pandemii koronawirusa będzie brana pod uwagę przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego na nadchodzący okres zasiłkowy. Tak samo - dodatek solidarnościowy. Sytuacje te mogą oznaczać uzyskanie lub utratę dochodu, a tym samym spowodować, że stracisz lub uzyskasz prawo do przyznania świadczenia.
W niektórych sytuacjach możliwe jest uzyskanie świadczenia pomimo przekroczenia kryterium dochodowego - obowiązuje wtedy zasada "złotówka za złotówkę".

Jakie dodatki do zasiłku rodzinnego?
Jeśli masz prawo do zasiłku rodzinnego, przysługują ci dodatki do świadczenia:

- z tytułu urodzenia dziecka – 100 zł

- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł miesięcznie

- z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci

- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego

- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - od 90 zł do 110 zł miesięcznie

- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł na dziecko

- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - od 69 zł do 113 zł miesięcznie

Kto ma prawo do zasiłku rodzinnego
Zasiłek rodzinny przysługuje:
* rodzicom, jednemu z rodziców, albo opiekunowi prawnemu dziecka - do ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo do 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i ma orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
* opiekunowi faktycznemu dziecka,do ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i ma orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
* osobie uczącej się pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Kiedy nie masz prawa do zasiłku?

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

* dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim
* dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej
* osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
* pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko
* osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
- rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje
- ojciec dziecka jest nieznany
- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone
- sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
- dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach
* członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą

Kiedy wypłata?
Jeżeli wniosek o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złożysz:

* do 31 sierpnia 2020 r. - pieniądze otrzymasz do 30 listopada 2020 r.;
* w okresie od 1 września do 31 października 2020 r. - pieniądze otrzymasz do 31 grudnia 2020 r.;
* w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2020 r. - pieniądze otrzymasz do ostatniego dnia lutego 2021

Najnowsze