limit płatności gotówką 2023

i

Autor: Shutterstock Limit płatności gotówką nie ulegnie zmianie od 2024 roku

Nowe przepisy

Zatory płatnicze pod kontrolą. Nowelizacja ważnej ustawy wchodzi w życie

2022-12-12 18:07

8 grudnia 2022 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Obecne regulacje zostały doprecyzowane i uproszczone, co pozwoli na przyspieszenie prowadzonych postępowań, a w konsekwencji na efektywniejsze i szybsze eliminowanie zatorów - informuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ponadto Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał pięć decyzji w sprawach zatorów płatniczych. Nałożył kary finansowe na dwie spółki w łącznej wysokości ponad 400 tys. zł.

Zatory płatnicze - nowe przepisy

14 listopada 2022 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych. Nowe przepisy dotyczące zatorów płatniczych wchodzą w życie 8 grudnia 2022 r. - Nowelizacja przepisów dotyczących walki z zatorami płatniczymi przyspieszy i usprawni prowadzenie postępowań. Pozwoli to na efektywniejsze i szybsze reagowanie na niepożądane na rynku zjawisko opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych – komunikuje Prezes UOKiK Tomasz Chróstny. Co się zmienia w zakresie zatorów płatniczych?

Prezes Urzędu uzyskał kompetencje do kierowania do przedsiębiorców tzw. miękkich wezwań, bez konieczności wszczynania postępowania administracyjnego.  Po otrzymaniu takiego wezwania przedsiębiorca będzie mógł udzielić wyjaśnień dotyczących zdiagnozowanego ryzyka występowania zatorów płatniczych. Będzie miał również możliwość poprawy kultury płatniczej w stosunku do swoich kontrahentów.

Ustawodawca zdecydował się również na zmianę wzoru, na podstawie którego wyliczane będą administracyjne kary pieniężne. Jednocześnie nowelizacja wprowadza instytucję tak zwanego „miarkowania kary” polegającego na uwzględnianiu, przy wyliczaniu administracyjnych kar pieniężnych, okoliczności zarówno łagodzących (skutkujących obniżeniem kary), oraz obciążających (w oparciu o które kara będzie obostrzana).

Decyzje prezesa UOKiK

Prezes UOKiK wydał pięć decyzji, w których stwierdził nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przez przedsiębiorców. Nałożył dwie kary finansowe, a w przypadku trzech podmiotów stwierdził wystąpienie przesłanek obligujących do odstąpienia od wymierzenia sankcji pieniężnej. Przepisy dotyczące zatorów płatniczych przewidują że Prezes UOKiK odstępuje od wymierzenia kary pieniężnej, jeśli w badanym okresie suma świadczeń pieniężnych otrzymanych przez firmy po terminie przewyższa wygenerowany przez nie zator płatniczy. Tego typu sytuacje wystąpiły w stosunku do trzech przedsiębiorców: producenta alkoholi Stock Polska, spółki Kolporter zajmującej się hurtową sprzedażą artykułów użytku domowego oraz Farmacol-Logistyka – podmiotu z branży magazynowania i przechowywania towarów.

Sonda
Czy prowadzisz firmę?
Pieniądze to nie wszystko- Rafał Bochenek

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze