Budowa domu

i

Autor: Pixabay Budowa domu

Nowe prawo

Zmiana przepisów budowlanych. Polacy zapłacą nawet 1000 zł i grożą im wysokie kary!

2023-03-09 4:14

Od 28 kwietnia 2023 roku przy sprzedaży i wynajmie mieszkania lub budynku obowiązkowe będzie świadectwo energetyczne określające zapotrzebowanie nieruchomości na energię. Kogo dotyczy świadectwo charakterystyki energetycznej i ile będzie kosztowało jego sporządzenie?

Świadectwo charakterystyki energetycznej. Co to jest?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia - czytamy na stronie gov.pl.

Świadectwo energetyczne 2023. Nowelizacja prawa budowlanego

28 kwietnia br. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i Prawa budowlanego. Zgodnie z nowymi przepisami właściciel lub zarządca budynku lub jego części będzie musiał przekazać nabywcy lub najemcy świadectwo charakterystyki energetycznej przedmiotu transakcji (tj. budynku lub lokalu).

W przypadku sprzedaży dokument będzie musiał być przedstawiony przy sporządzeniu aktu notarialnego umowy zbycia prawa własności albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Przy zawarciu umowy najmu najemca ma dostać kopię świadectwa. Nabywca lub najemca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania dokumentu. Jeśli świadectwo już zostało sporządzone, należy podać zawarte w nim dane, w tym roczne zapotrzebowanie na energię, w ogłoszeniach o sprzedaży lub najmie nieruchomości.

Świadectwo charakterystyki energetycznej. Kto musi je mieć?

Jak zastrzegło MRiT, ustawa nie przewiduje obowiązku sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej dla istniejących budynków lub ich części (lokali), które są wykorzystywane na własny użytek. Natomiast w przypadku nowo wybudowanego budynku od 28 kwietnia świadectwo energetyczne trzeba będzie dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Z tego obowiązku wyłączone są domy do 70 mkw.

Brak przekazania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku jest zagrożone karą grzywny; orzekanie będzie następować na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Kto wystawia świadectwo energetyczne?

Osoba sporządzająca świadectwo charakterystyki energetycznej musi spełniać określone w ustawie wymagania: posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i nie być skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe. Ponadto powinna ukończyć wskazane w ustawie studia lub posiadać uprawnienia budowlane.

Wykaz osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej można sprawdzić w centralnym rejestrze pod adresem: rejestrcheb.mrit.gov.pl/rejestr-uprawnionych.

Świadectwo energetyczne - cena. Ile kosztuje sporządzenie certyfikatu?

Świadectwo charakterystyki energetycznej musi być sporządzone w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków. Zawiera m.in.: wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową, udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową i jednostkową wielkość emisji CO2.

Średni koszt wykonania świadectwa energetycznego dla mieszkania to około 400 zł, dla domu jednorodzinnego około 550 złotych, a dla budynku wielorodzinnego to nawet tysiąc złotych - informuje portal muratorplus.pl.

W wyniku nowelizacji przepisów (od 28 kwietnia 2023 r.), świadectwo będzie można otrzymać w formie papierowej lub elektronicznej.

Świadectwo charakterystyki energetycznej. Ile czasu ważny jest dokument?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Świadectwa przekazane przed dniem wejścia w życie ustawy (28 kwietnia 2023 r.) zachowają ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone.

Świadectwo straci ważność przed upływem tego terminu, jeżeli zostaną przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, w wyniku których zmianie ulegnie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku).

Sonda
Czy obawiasz się podwyżek cen energii?
Pieniądze to nie wszystko Antoni Kolek
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze