senior pieniądze

i

Autor: SHUTTERSTOCK W kwietniu renciści i emeryci dostaną wyjątkowo wysokie świadczenia

500 plus dla seniorów

Zmiany w 500 plus dla seniorów. Jak złożyć wniosek?

2022-08-17 15:55

"500 plus dla seniora" to umowna nazwa nowego świadczenia. Tak jak emerytura jest ono wypłacane dożywotnio co miesiąc. Świadczenie to przysługuje zarówno osobom uprawnionym do emerytury - jak i tym, którzy jej nie otrzymują. Po zmianie przepisów w bieżącym roku - grupa uprawnionych uległa zwiększeniu. Zobacz, kto otrzyma świadczenie 500 plus dla seniora oraz jakie warunki musi spełnić, by jego wniosek został rozpatrzony pozytywnie przez ZUS.

500 plus dla seniora

500 plus dla seniora to nowe świadczenie skierowane do osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Zasady dotyczące jego przyznawania uległy zmianie w 2022 roku.

Kto otrzyma 500 plus dla seniora? Warunki

Pieniądze z tego świadczenia może otrzymywać każda pełnoletnia osoba (nie musi być seniorem - jak sugeruje umowna nazwa świadczenia), która nie jest zdolna do samodzielnego funkcjonowania. Jej niesamodzielność musi być poparta odpowiednim zaświadczeniem:

  • o całkowitej niezdolności do pracy
  • o niezdolności do samodzielnej egzystencji 
  • orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji (w tym pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do służby)
Pieniądze to nie wszystko Antoni Kolek

500 plus dla seniora - polskie obywatelstwo lub prawo pobytu konieczne

Aby korzystać z tego świadczenia należy posiadać miejsce zamieszkania na terenie Polski. Ponadto posiadać polskie obywatelstwo lub prawo pobytu/stałego pobytu w Polsce - jeśli jest obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub mieć zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli jesteś obywatelem państwa spoza UE albo EFTA) - informuje portal Strefa Biznesu.

Kto nie może ubiegać się o świadczenie uzupełniające?

Ponadto taka osoba nie jest uprawniona do emerytury lub renty i nie przysługuje jej inne prawo do świadczenia ze środków publicznych: zasiłku stałego lub okresowego – oprócz pomocy jednorazowej.

Osoby otrzymujące świadczenia emerytalne (z odpowiednika ZUS w innym państwie) - są wykluczone z kręgu osób uprawnionych do świadczenia "500 plus dla seniora".

Kwoty uprawniające do korzystania ze świadczenia

Przy czym nie traci prawa do 500 plus dla seniora osoba, mająca takie świadczenia, o ile ich łączna kwota brutto nie przekracza 1 396,13 złotych - informuje portal Strefa Biznesu.

W przypadku, gdy osoba jest emerytem bądź rencistą świadczenie przysługuje (w tym także z emeryturą lub rentą zagraniczną wypłacaną ze środków publicznych), ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1 896,13 zł od marca 2022 r.. Wcześniej limit dochodowy był o 124 zł niższy i wynosił 1 727,08 zł.

Kwestia osób karanych bądź tymczasowo aresztowanych

Świadczenie nie przysługuje osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy taka osoba odbywa karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego – wtedy świadczenie może jej przysługiwać.

500 plus dla seniora. Jak złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie uzupełniające należy złożyć do ZUS drogą internetową lub bezpośrednio w urzędzie. Wniosek może złożyć osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik bądź opiekun faktyczny. Można go  złożyć w każdej placówce ZUS, przesłać pocztą lub przesłać elektronicznie za pośrednictwem Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Wydruk wniosku ESUN można pobrać ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych www.zus.pl. Dostępny jest również w salach obsługi klientów ZUS.

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o 500 plus dla seniora

Do wniosku o świadczenie należy dołączyć jeden z poniższych dokumentów:

  • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji
  • wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów – jeśli nie upłynął okres, na jaki orzeczono inwalidztwo
Sonda
Co sądzisz o świadczeniu 500 plus dla seniora?

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze