ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych

i

Autor: Adam Nocoń Zakład Ubezpieczeń Społecznych

ZUS zawiesza wypłaty emerytur! Seniorzy stracą pieniądze. Ile dokładnie?

2021-11-30 22:29

Jak nie stracić emerytury z ZUS? Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn, mogą dorabiać do swojej emerytury bez żadnych konsekwencji i ograniczeń. Jeśli natomiast nadal jesteś zatrudniony (nie rozwiązałeś umowy o pracę) w tym samym miejscu co przed przejściem na emeryturę, ZUS zawiesi twoje świadczenie – bez względu na wysokość twoich zarobków - do czasu, aż rozwiążesz umowę o pracę i złożysz wniosek o wypłatę świadczenia. Co ważne, emeryci, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego oraz renciści, mogą dorabiać, ale - uwaga - muszą kontrolować, czy zarobki nie są zbyt wysokie i nie doprowadzą do zmniejszenia lub zawieszenia wypłat z ZUS.

Kiedy ZUS zabiera lub zawiesza emerytury?

Limit przychodów nie dotyczy osób, które mają prawo do emerytury i ukończyły powszechny wiek emerytalny. Wyjątek od tej zasady stanowią ci emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego, czyli do 1250,88 zł brutto. Wówczas, jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury to, emerytura będzie wypłacana w niższej kwocie, a więc bez dopłaty do minimum. Jak również tych, którzy mają prawo do emerytury częściowej, mają prawo do renty inwalidy wojennego z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub do renty rodzinnej po takim inwalidzie - mają prawo do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową.

Ważne! W przypadku, gdy masz prawo do emerytury, ukończyłeś powszechny wiek emerytalny i jesteś uprawniony do innego świadczenia, np. do renty rodzinnej, którą pobierasz jako świadczenie korzystniejsze – renta przysługuje ci w pełnej wysokości, niezależnie od tego, jak wysokie są twoje zarobki.

Wysokość kwot wpływających na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia zmienia się cztery razy do roku: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Możesz bez żadnych konsekwencji dorabiać do emerytury, jeśli twój przychód nie jest wyższy niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (za poprzedni kwartał ostatnio ogłoszonego przez prezesa GUS). Jeśli jednak przekroczysz ten próg, ZUS może ci zawiesić lub zmniejszyć świadczenie. Twoja emerytura zostanie zmniejszona, gdy osiągniesz przychód przekraczający 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy niż 130 proc. tego wynagrodzenia. Jeśli twój przychód przekroczy 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ZUS zawiesi ci wypłatę świadczenia.

EKG 2021: Gertruda Uścińska. Prezes ZUS wprost: Czy będziemy harować do śmierci?

Ile możesz zarobić bez konsekwencji

Od 1 grudnia 2021 do 28 lutego 2022 roku roku wysokość kwot powodujących zawieszenie lub zmniejszenie emerytury wynosi:

 • * 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – 3960,20 zł
 • * 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – 7354,50 zł

Maksymalne kwoty zmniejszenia

Ustalane są co roku przy kolejnych waloryzacjach dla poszczególnych świadczeń. Od 1 marca 2021 roku do 28 lutego 2022 roku twoje świadczenie nie może być zmniejszone o więcej niż o 646,67 zł - emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy; 485,04 zł - renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy; 549,71 zł - renta rodzinna dla jednej osoby.

Kiedy ZUS zawiesi rentę socjalną

Od 1 stycznia 2022 r. renta socjalna podlega takim samym zasadom zawieszania lub zmniejszania, jak emerytury oraz renty z tytułu niezdolności do pracy. W przypadku osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, rencista socjalny będzie mógł, bez konsekwencji w wysokości renty, osiągnąć przychód wynoszący do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, natomiast renta socjalna ulegnie zawieszeniu w przypadku osiągania tego przychodu w wysokości przekraczającej 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia . Przychody w wysokości od 70 proc. do 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia będą powodować zmniejszenie wysokości renty socjalnej, ale nie więcej niż o maksymalną kwotę zmniejszenia.

Sonda
Czy dorabiasz/planujesz dorabiać do emerytury?

Co wliczamy do przychodu

Sprawdź, czy przewidywany zarobek będzie miał wpływ na wysokość otrzymywanego świadczenia. Jeśli tak, będziesz musiał po zakończeniu roku poinformować ZUS o uzyskiwanym przychodzie i z niego się rozliczyć (nie później niż do końca lutego). Musisz liczyć się z tym, że twoje prawo do emerytury może być zawieszane lub dostaniesz mniej pieniędzy. To zależy od tego, w jakiej wysokości osiągniesz przychód (nie dochód), czyli od jakiej kwoty odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne. Ważne jest też to, z jakiego tytułu osiągasz przychód. Niektóre przychody nie mają wpływu na wysokość emerytury, natomiast przychód z działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (zatrudnienie lub inna praca zarobkowa albo prowadzenie działalności) oraz z tytułu pełnienia służby może spowodować zmniejszenie lub zawieszenie wypłacanych świadczeń.

Do przychodu nie wliczamy

Do przychodu nie bierze się pod uwagę m.in.: nagród jubileuszowych, odpraw pieniężnych przysługujących w związku z przejściem na emeryturę, odpraw, odszkodowań i rekompensat wypłacanych pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Nie wlicza się również kwoty pobranych zasiłków: chorobowego i opiekuńczego oraz kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego.

Jakie świadczenia ZUS może zmniejszyć lub zawiesić:

 • * emeryturę,
 • * emeryturę pomostową;
 • * nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;
 • * rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z: wypadkiem przy pracy,
 • wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy sprzed 1 stycznia 2003 r., chorobą zawodową;
 • * rentę inwalidy wojskowego, jeżeli niezdolność do pracy nie ma związku ze służbą wojskową;
 • * rentę rodzinną po inwalidzie wojskowym, jeśli śmierć inwalidy nie pozostawała w związku ze służbą wojskową;
 • * rentę rodzinną.

Częściowo mogą być zawieszone świadczenia:

 • * emerytów, którzy powszechny wiek emerytalny, ustalany indywidualnie - w zależności od daty urodzenia - ukończyli w ciągu roku kalendarzowego,
 • * osób, które zgłosiły wniosek o zawieszenie świadczenia i przez część roku emerytura lub renta nie była im wypłacana, a więc skorzystały z możliwości zawieszenia świadczenia, bez wskazywania przyczyny złożenia takiego wniosku,
 • * osób, które mają ustalone prawo do emerytury i przez część roku kontynuowały zatrudnienie w ramach tego samego stosunku pracy i na rzecz tego samego pracodawcy, u którego pracowali przed przejściem na emeryturę.
 • Jakie zarobki powodują zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia
 • Na zawieszenie lub zmniejszenie emerytury wpływa przychód uzyskany z tytułu:
 • * pracy wykonywanej w ramach umowy o pracę;
 • * pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę nakładczą;
 • * pracy wykonywanej w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych i spółdzielniach kółek rolniczych;
 • * pracy wykonywanej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące tych umów oraz osobami z nimi współpracującymi albo umowy o dzieło, której wykonywanie jest objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, jeżeli umowę taką emeryt lub rencista zawarł z pracodawcą, u którego nadal jest zatrudniony lub jeżeli w ramach takiej umowy (zawartej z inną firmą) wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, u którego jest zatrudniony;
 • * prowadzenia pozarolniczej działalności oraz współpraca przy jej wykonywaniu;
 • * pracy wykonywanej w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych, pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • * uposażenie z tytułu służby

Ważne! Gdy już przy składaniu wniosku o emeryturę lub rentę wiesz, że będziesz mieć dodatkowe zarobki, zaznacz to we wniosku. Jeśli jesteś już emerytem lub rencistą, zawiadom ZUS o podjęciu pracy zarobkowej oraz o wysokości przychodu. Możesz skorzystać z formularza ZUS EROP.

Dodatkowo co roku – do końca lutego – musisz dostarczyć do ZUS zaświadczenie o wysokości przychodu za ubiegły rok. Na jego podstawie ustala się, czy świadczenie było wypłacane w prawidłowej wysokości. Jeśli osiągałeś przychody, a nie poinformowałeś ZUS o tym, Zakład zażąda zwrotu świadczeń, które ci nie przysługiwały, za 3 lata wstecz. Jeśli powiadomisz – ZUS zażąda zwrotu tych świadczeń tylko za ostatni rok.

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze