Korzystnie ubezpiecz firmę

2012-05-15 4:00

Własny biznes zawsze związany jest z ryzykiem. Narażony jest na różnego rodzaju niebezpieczeństwa związane nie tylko ze zdarzeniami losowymi, lecz także z rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej. Warto zatem pomyśleć o ubezpieczeniu dla firmy, bo to może uratować ją przed poważnymi kłopotami.

Jeszcze kilka lat temu firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ograniczały się najczęściej do wykupienia ubezpieczeń mienia od zdarzeń losowych, np. od ognia czy kradzieży. Ostatnio wśród przedsiębiorców rośnie zainteresowanie zarówno polisami majątkowymi, jak i ofertami firm ubezpieczeniowych skierowanymi do konkretnych branż. Właściciele małych i średnich firm zaczynają też coraz bardziej doceniać możliwość ochrony związanej z odpowiedzialnością cywilną. Coraz większym wzięciem cieszą się polisy ubezpieczeniowe sprzedawane w formie pakietów. Nie tylko zapewniają szerszą ochronę w porównaniu do pojedynczych produktów, ale też są prostsze i bardziej zrozumiałe dla przedsiębiorców.

Co można ubezpieczyć

Ubezpieczyć można prawie wszystko. Zanim jednak właściciel małej lub średniej firmy zdecyduje się na konkretną polisę, powinien dokładnie przeanalizować, na jakie potencjalne ryzyko i w jakim stopniu w związku z prowadzoną działalnością jest najbardziej narażony. Trzeba wziąć pod uwagę zarówno zewnętrzne przyczyny, które mogą ewentualnie spowodować szkodę (np. przeniesienie ognia z sąsiedztwa, możliwość wystąpienia powodzi, huraganu, gradu, dewastacji), jak i wewnętrzne (np. możliwość wystąpienia eksplozji w związku z rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej czy stosowanymi technologiami).

Każde przedsiębiorstwo ma jakiś majątek, którego zniszczenie czy uszkodzenie może praktycznie uniemożliwić dalsze prowadzenie działalności. Coraz częściej w naszym klimacie występują takie zjawiska jak huragany czy powodzie. Dlatego ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych (pożaru, powodzi, zalania i innych żywiołów) to jedna z popularniejszych polis kupowanych przez firmy. Podobnie jak ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku. Możesz ubezpieczyć nieruchomości, maszyny i urządzenia oraz wyposażenie firmy. Jeśli zdecydujesz się na opcję ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (polisę all risk), masz zapewnioną ochronę w razie zniszczenia czy uszkodzenia mienia na skutek każdego nagłego działania, z wyjątkiem wyłączeń wymienionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). Warto również zastanowić się nad ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej (OC) związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. ubezpieczenie OC za produkt) oraz zawartymi kontraktami, wprowadzeniem produktu do obrotu na rynku czy z odpowiedzialnością cywilną związaną z niewłaściwym wykonaniem zleceń.

Ubezpieczenia specjalistyczne

Możesz skorzystać nie tylko z typowych ubezpieczeń związanych z ryzykiem prowadzenia małej lub średniej firmy, lecz także z bardziej specjalistycznych usług coraz częściej oferowanych przez ubezpieczycieli. Jeśli twoja firma świadczy lub zleca usługi budowlano-montażowe, dysponuje dużym parkiem maszyn i urządzeń lub wykorzystuje kosztowny sprzęt elektroniczny (ubezpieczyć można nawet koszty odtworzenia danych), warto pomyśleć o ubezpieczeniu technicznym. Możesz ubezpieczyć się też od utraty zysku (polisa Business Interruption, BI), jeśli obawiasz się, że twoja firma poniesie straty z powodu zdarzeń od niej niezależnych. Ubezpieczyciel wówczas nie tylko wypłaci ci odszkodowanie do wysokości zysków utraconych w wyniku szkody, lecz także zrekompensuje część kosztów stałych, które twoja firma poniosła. Jeśli w swoim biznesie korzystasz z wielu samochodów, warto całościowo ubezpieczyć całą flotę, bo wtedy składka będzie o wiele niższa, niż gdybyś ubezpieczał każde auto oddzielnie.

Towarzystwa ubezpieczeniowe mają również interesujące propozycje dla małych i średnich przedsiębiorców, którzy w swojej działalności korzystają z kredytu bankowego. To usługa bancassurance oferowana we współpracy z bankami, obejmująca głównie ubezpieczenie kredytu bankowego, w razie gdyby właściciel firmy nie dał rady go spłacać. Może być powiązana z pakietem ubezpieczeniowym i obejmować dodatkowo np. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków czy od utraty karty płatniczej.

Od czego zależy koszt polisy

Przy ustalaniu wysokości składki ubezpieczeniowej towarzystwa biorą pod uwagę m.in. zakres ubezpieczenia, wysokość sumy ubezpieczenia, branżę, w jakiej działa ubezpieczający się przedsiębiorca, prawdopodobieństwo wystąpienia szkody majątkowej (zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwwłamaniowe), dotychczasową historię ubezpieczenia, stopień skomputeryzowania firmy. Są branże narażone na większe szkody, np. takie, w których istnieje duże ryzyko zagrożenia pożarem, czy firmy wyposażone w kosztowny sprzęt komputerowy. Jeśli chodzi o ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem czy też ubezpieczenia mienia w transporcie, to najwyższe składki zapłacą przedsiębiorcy działający w branży handlowej, bo tu ryzyko jest największe. Z kolei przy ubezpieczeniach z tytułu odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą z najwyższymi stawkami muszą się liczyć firmy budowlane. W przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych koszt polisy zależy głównie od rodzaju ubezpieczanego mienia. Składkę podwyższa również to, czy firma korzysta np. ze specjalistycznych, trudno dostępnych maszyn, materiałów lub surowców.

U wszystkich ubezpieczycieli firmy mogą liczyć na różnego rodzaju zniżki wpływające na wysokość składki, m.in. z tytułu stosowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych czy przeciwkradzieżowych, za kontynuację ubezpieczenia, za bezszkodowość czy za jednorazową opłatę składki.

Na ile ubezpieczyć majątek

Małe i średnie firmy są bardzo zróżnicowane. Dlatego towarzystwa ubezpieczeniowe, przygotowując oferty dla tego segmentu rynku, wprowadzają kryterium wartości majątku i w zależności od tego proponują im określone produkty i rozwiązania. Kupując polisę, musisz określić sumę ubezpieczenia, czyli maksymalną kwotę odszkodowania, jaką wypłaci ci firma ubezpieczeniowa, gdy dojdzie do szkody.

Majątek możesz ubezpieczyć według wartości rzeczywistej, księgowej brutto albo odtworzeniowej. Warto skorzystać z opcji ubezpieczenia według wartości odtworzeniowej - wówczas w razie pożaru czy kradzieży możesz liczyć na odszkodowanie, które pozwoli ci odkupić, naprawić lub wymienić zniszczone mienie. Jeśli zdecydujesz się na ubezpieczenie według wartości rzeczywistej, dostaniesz odszkodowanie pomniejszone o stopień zużycia technicznego utraconej rzeczy, natomiast przy ubezpieczeniu według wartości księgowej brutto najważniejsza jest wartość początkowa majątku.

Co warto sprawdzić

Przed podpisaniem umowy trzeba koniecznie dokładnie przeczytać ogólne warunki umowy (OWU), żeby sprawdzić wyłączenia, czyli sytuacje, w których firma ubezpieczeniowa nie ponosi odpowiedzialności.

Katalog wyłączeń może być różny u różnych ubezpieczycieli, ale najczęściej zalicza się do nich szkody spowodowane strajkami, zamieszkami czy rozruchami, działaniem energii jądrowej, decyzją administracyjną nakazującą rozbiórkę, konfiskatę czy nacjonalizację majątku, umyślnym działaniem ubezpieczającego bądź jego pracowników.

Czytając OWU, należy zwrócić szczególną uwagę na sposób i terminy likwidacji szkód, zwłaszcza sprawdzić, czy będzie możliwe zastosowanie postępowania uproszczonego przy likwidacji szkód o niższej wartości.

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze