Budowa domu bez pozwolenia 2023 foto

i

Autor: Andrzej T. Paplinski Przy budowie domu bez pozwolenia w 2023 sporo się zmieni. Inwestorom łatwiej będzie stawiać budynki wolnostojące.

Budowa domu

Brak pozwolenia na budowę. Skarga na bezczynność rozwiązaniem?

2023-12-03 15:26

Budowa domu to wiele barier formalnych do pokonania. Jeśli procedury się przeciągają, cała inwestycja się opóźnia. W takich przypadkach można jednak użyć ogólnego narzędzia znanego w prawie administracyjnym – skarga na bezczynność organu.

Pozwolenie na budowę lub decyzja WZ w gestii zasad ogólnych prawa administracyjnego

Prawo budowlane to dział szczególny w ramach prawa administracyjnego. Należy wziąć pod uwagę narzędzia przewidziane przez Kodeks postępowania administracyjnego (kpa), żeby mieć możliwość ochrony swoich praw.

Organ administracji publicznej jest związany ustawowymi terminami. Urzędnik nie może uznać, że sprawa zostanie załatwiona ale nie wiadomo w jakim czasie. W jakim terminie organ musi podjąć działanie dotyczące prawa budowlanego?

Zgodnie z orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie sygn. II SAB/Kr 12/22

„Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę (…) Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania”.

W dużym skrócie:

·         jeśli sprawa jest oczywista, organ musi działać niezwłocznie

·         jeśli sprawa jest bardziej skomplikowana i wymaga postępowania wyjaśniającego, organ ma miesiąc na załatwienie sprawy

·         jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana, organ ma dwa miesiące na załatwienie sprawy

Brak pozwolenia na budowę lub decyzji WZ. Co może nakazać sąd, jeśli sprawa się przeciąga?

Art. 149 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi określa zestaw narzędzi, którymi dysponuje sąd w razie bezczynności organu:

·         zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu, interpretacji albo do dokonania czynności

·         zobowiązuje organ do stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa

·         stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania

W odniesieniu do prawa budowlanego – w przypadku złożenia skargi na bezczynność, sąd może zobowiązać organ do załatwienia sprawy w określonym terminie.

Podstawa prawna skargi na bezczynność

Art. 37 kpa przyznaje prawo do ponaglenia jeśli nie załatwiono sprawy w terminie lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie lub do organu prowadzącego postępowanie jeśli nie ma organu wyższego stopnia.

Jeśli ponaglenie nic nie daje – skarga na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przewidziana w art. 3 § 2 pkt 8 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego bezczynność jest przedmiotem skargi.

Pieniądze to nie wszystko - Leszek Balcerowicz

QUIZ PRL. Święta Bożego Narodzenia w czasach PRL-u. Sprawdź w tym quizie, co o nich wiesz

Pytanie 1 z 10
Sznurek, którym przewiązywano zawijane w papier prezenty zrobiony był:
Święta w PRL
Najnowsze