Szkoła, uczeń, lekcja, nauczanie

i

Autor: SHUTTERSTOCK

Mija termin

Dodatkowe pieniądze dla ucznia. Jak je zdobyć?

2022-09-10 13:57

Uczniom i ich rodzinom przysługuje wsparcie ze strony państwa. Pomoc przysługuje uczniom szkół publicznych, społecznych i prywatnych. Stypendium szkolne jest świadczeniem socjalnym dla dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Uczniowie mogą też otrzymać pieniądze za bardzo dobre wyniki w nauce lub w sporcie.

Obok programu program "Dobry start', który pozwala rodzicom uzyskać 300 zł na wyprawkę szkolną, uczniowie mogą liczyć na dwie podstawowe formy pomocy: socjalną i motywacyjną. Świadczenia socjalne to: stypendium szkolne i zasiłek szkolny. Świadczenia motywacyjne przyznawane są za wybitne wyniki nauce lub za osiągnięcia sportowe. Uczeń może jednocześnie dostawać stypendium szkolne i za wyniki w nauce.

Stypendium szkolne 2022 – dla kogo, ile można dostać?

Może się o nie ubiegać uczeń w trudnej sytuacji materialnej, mieszkający na terenie danej gminy. Świadczenie jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80 proc. kwoty zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia.

Zobacz też: Tysiąc złotych na wyprawkę szkolną, a rząd daje raptem 300 zł

Maksymalna wysokość stypendium szkolnego to 200 proc. tej kwoty. W 2022 r. stypendium szkolne nie może być niższe niż 99,20 zł i nie może przekraczać miesięcznie 248 zł. Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego znajdziemy w regulaminie udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.

Forum w Karpaczu 2022: Marlena Maląg

Stypendium szkolne 2022 – kryterium dochodowe

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może być większa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określona w ustawie o pomocy społecznej. W 2022 r. wynosi ona 600 zł.

Gdzie i kiedy składać wnioski o stypendium szkolne?

Stypendium przyznaje rada gminy. Wnioski należy składać w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania ucznia do 15 września danego roku szkolnego, ale w uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie tego terminu. Wniosek mogą składać rodzice lub pełnoletni uczeń. Wniosek może też złożyć dyrektor szkoły. Zgodnie z przepisami stypendium może też być przyznawane z urzędu.

Zasiłek szkolny 2022 – komu przysługuje, ile można dostać?

Uczniowi, który znalazł się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, bez względu na dochód. Zasiłek szkolny może być przyznawany kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. W 2022 roku zasiłek szkolny wynosi jednorazowo do 620 zł. Wniosek składamy w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania ucznia. Musi być złożony nie później niż 3 miesiące od daty wystąpienia zdarzenia losowego.

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe

Przysługuje uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to stypendium lub za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym.

Zobacz też: Bon turystyczny znów przedłużony. 500 plus na wakacje ważne do marca 2023

Wniosek składa wychowawca klasy do powołanej przez dyrektora komisji stypendialnej, która przekazuje go wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, jest wypłacane jest raz w semestrze.

Sonda
Czy świadczenia 300 plus i 500 plus powinny być wypłacane w gotówce?
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze