Jak i gdzie złożyć wnioski

Nowe dodatki do emerytur 2023. 500 plus dla seniora, zasiłek pielęgnacyjny i inne świadczenia

2023-04-27 1:05

Nie tylko coroczna waloryzacja świadczenia, 13. i 14. emerytura czy niższy podatek dochodowy zwiększają budżet seniorów w 2022 roku. Dodatki do emerytury, zasiłki z pomocy społecznej oraz inne świadczenia mogą zasilić finanse seniora nawet o kilkaset złotych. Przysługują one tylko emerytom i rencistom, spełniającym określone wymagania. Wyjaśniamy, kto może z nich skorzystać i na jakich warunkach.

Spis treści

 1. Dofinansowanie do dekodera i telewizora
 2. 500+ dla małżeństw z 50-letnim stażem
 3. 500 plus dla seniora
 4. 200 zł do emerytury
 5. Ryczałt energetyczny
 6. Dodatki dla dotkniętych przez wojnę
 7. Dodatek kompensacyjny
 8. Dodatek pielęgnacyjny
 9. Zasiłek pielęgnacyjny
 10. Zasiłki z pomocy społecznej
 11. Zasiłek stały z pomocy społecznej
 12. Zasiłek okresowy z pomocy społecznej
 13. Zasiłek celowy z pomocy społecznej
 14. Jaka będzie uchwalona waloryzacja dodatków do emerytury w 2023 r.?

Dofinansowanie do dekodera i telewizora

Do odbioru telewizji w standardzie DVB-T2/HEVC konieczne jest posiadanie nowoczesnego telewizora bądź dekodera. Jeśli nie masz pieniędzy na zakup odbiornika w nowym standardzie, możesz złożyć wniosek o dofinansowanie przygotowane przez rząd. Wnioski obsługuje Poczta Polska. Można je złożyć online lub na poczcie. Od 30 marca tego roku dofinansowanie do zakupu odbiorników cyfrowych uzależnione jest od rodzaju odbiornika i wynosi 250 zł w przypadku telewizora i 100 zł w przypadku dekodera.

Zobacz także: 350 zł na zakup TV i dekodera. Sprawdź, jak otrzymać pieniądze

500+ dla małżeństw z 50-letnim stażem

W czerwcu tego roku do Sejmu trafiła petycja z pomysłem, aby przyznawać małżeństwom świadczenie 500 plus. Nie otrzymałaby go jednak każda para po ślubie, jest jeden konieczny warunek - co najmniej 40-letni staż małżeński. Obecnie petycja zakłada wprowadzenie stałego zasiłku dla małżeństw, których staż wynosi 50 lat i więcej.

Po 50 latach małżeństwa – 500 zł, po 55 latach – 550 zł, a po 60 latach – 600 zł. Wdowcy mogliby liczyć, zgodnie z pomysłem, na dodatek dożywotnio.

Autorzy petycji piszą w piśmie np. o trudnej sytuacji seniorów, wysokich kosztach lekarstw, higieny osobistej czy żywności. Posłowie z sejmowej komisji petycji zwrócili się do minister Marleny Maląg o zajęcie stanowiska w kwestii pomysłu na nowe świadczenie. Niezbędne jest bowiem ustalenie, ile w Polsce jest małżeństw ze stażem wieloletnim i ile taki projekt kosztowałby budżet państwa. Odpowiedź jest w gestii Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Następnie należy przygotować projekt odpowiedniego aktu prawnego i poddać go procedurze legislacyjnej. Na razie brak konkretnych rozwiązań, ale pomysł ma poparcie w partii rządzącej i może być procedowany jeszcze w tym roku.

Zobacz także: 500 plus dla małżeństw. Kto może się ubiegać o środki?

500 plus dla seniora

Świadczenie uzupełniające 500 plus dla seniora mogą otrzymać niepełnosprawni emeryci oraz ci, którzy są chorzy i którym choroba uniemożliwia zadbanie o siebie. Wypłacane jest dożywotnio co miesiąc. Aby otrzymać świadczenie musisz złożyć wniosek w ZUS.

Świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych emerytów otrzymasz, jeśli:

 • jesteś niezdolny do samodzielnej egzystencji i masz orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 • nie masz prawa do emerytury ani renty, innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń) ani nie jesteś uprawniony do świadczenia z zagranicznej instytucji emerytalno-rentowej oraz masz prawo do emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, ale łączna wysokość tych świadczeń do kwoty 2157,80 zł

Druk wniosku ESUN możesz pobrać ze strony www.zus.pl, znajdziesz go również w placówkach ZUS. We wniosku trzeba podać:

 • dane osobowe
 • sposób wypłaty świadczenia (na rachunek bankowy, czy za pośrednictwem poczty), jeśli nie pobierasz świadczeń w ZUS.

Do wniosku dołącz koniecznie:

 • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo 
 • wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów – jeśli nie upłynął okres, na jaki orzeczono inwalidztwo.

Świadczenie przysługuje w wysokości 500 zł, jeśli:

 • nie jesteś uprawniony do emerytury ani renty i nie masz ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, lub
 • masz takie świadczenia, ale ich łączna kwota brutto nie przekracza 1657,80 zł brutto.

Świadczenie zostanie pomniejszone według zasady złotówka za złotówkę do kwoty 2157,80 zł – powyżej 500 plus nie przysługuje.

200 zł do emerytury

Świadczenie 200+ to dodatek do emerytury dla seniora - strażaka-ochotnika lub ratownika górskiego. Dodatek jest dożywotni, przyznawany bez względu na wysokość otrzymywanej emerytury i podlega waloryzacji co trzy lata. Wypłacany jest od 15. dnia każdego miesiąca. Wniosek o jego wypłatę należy złożyć do komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej właściwego dla siedziby odpowiedniej jednostki OSP. Do wniosku należy dołączyć:

 • w przypadku służby odbywającej się pomiędzy 1 stycznia 2012 roku a 31 grudnia 2021 roku - zaświadczenie wydane przez Państwową Straż Pożarną na podstawie prowadzonej dokumentacji,
 • jeśli służba odbywała się przed 2012 rokiem potrzebne jest pisemne oświadczenie trojga świadków, przy czym jednym ze świadków powinna być osoba, która w danym okresie pełniła funkcje publiczne lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej; sporządzone na piśmie oświadczenia muszą zostać zweryfikowane i potwierdzone przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Wypłatę tego świadczenia realizuje Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA.

Ryczałt energetyczny

Świadczenie dla kombatantów, żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych np. w kopalniach węgla lub kamieniołomach, wdów i wdowców mających emeryturę lub rentę po kombatantach, emerytek lub rencistek będących wdowami po żołnierzach zatrudnianych przymusowo. Wynosi 255,17 zł., które wypłacane jest co miesiąc. Należy złożyć wniosek w ZUS, dołączając do niego decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub zaświadczenie WKU, a wdowy zaświadczenie właściwego organu wojskowego.

Pieniądze to nie wszystko. Marcin Ociepa

Dodatki dla dotkniętych przez wojnę

Wypłacane są co miesiąc przez ZUS. Przysługują za tajne nauczanie (294,39 zł), jako dodatek do renty inwalidy wojennego (1127,12 zł) i dodatek kombatancki (294,39 zł). Żołnierzom górnikom oraz osobom deportowanym przyznaje się dodatek w wysokości 294,39 zł. Świadczenie dla osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR, w zależności od czasu trwania pracy, wynosi od 14,76 zł do 294,39 zł.

Dodatek kompensacyjny

Wypłaca go ZUS osobom uprawnionym do dodatku kombatanckiego i ryczałtu energetycznego lub dodatku za tajne nauczanie i ryczałtu energetycznego, a także wdowom lub wdowcom po nich. Wysokość świadczenia wypłacanego co miesiąc wynosi 44,16 zł.

Ważne! Czym się różni dodatek pielęgnacyjny od zasiłku pielęgnacyjnego? Dodatek pielęgnacyjny dla seniora wypłacany jest przez ZUS, podczas gdy zasiłek pielęgnacyjny wypłaca gmina.

Dodatek kompensacyjny wynosi 15% wysokości dodatku kombatanckiego. W przypadku zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia emerytalno-rentowego przysługuje jeden dodatek kompensacyjny.

Dodatek pielęgnacyjny

Przysługuje emerytom lub rencistom, którzy ukończyli 75 lat lub są całkowicie niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji. Świadczenie wynosi 294,39 zł miesięcznie, a dla inwalidy wojennego, uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji, to 441,59 zł. Osoby, które ukończyły 75 lat, nie muszą składać wniosku – ZUS (lub KRUS) sam rozpoczyna wypłatę dodatku. Z kolei osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji otrzymają świadczenie na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS.

Zasiłek pielęgnacyjny

To świadczenie dla seniorów powyżej 75. roku życia niezdolnych do samodzielnej egzystencji ze względu na niepełnosprawność lub zaawansowany wiek. Zasiłek wynosi 294,39 zł miesięcznie. Przysługuje niezależnie od dochodów w rodzinie lub samodzielnym gospodarstwie. Aby go uzyskać, trzeba złożyć wniosek o ustalenie prawa do tego zasiłku w urzędzie gminy lub miasta, lub w ośrodku pomocy społecznej.

Ważne! Zasiłku nie dostaną osoby znajdujące się w instytucji zapewniającej całodobową opiekę (np. w domu opieki), a także ci, którzy są uprawnieni do dodatku pielęgnacyjnego.

Sonda
Czy emerytury w Polsce powinny być wyższe?

Zasiłki z pomocy społecznej

Przeznaczone są dla osób gospodarujących samotnie, mających dochód nie wyższy niż 776 zł, oraz dla osób mieszkających z rodziną, mających dochód nie wyższy niż 600 zł.

Zasiłek stały z pomocy społecznej

Wynosi od 30 zł do 719 zł dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zasiłek stały dla osoby, która prowadzi gospodarstwo jednoosobowe, oblicza się, odejmując jej dochód od kryterium dochodowego dla osoby samotnej. Z kolei zasiłek dla mieszkającego z rodziną oblicza się, odejmując dochód na osobę w rodzinie od kryterium dochodowego na członka rodziny. Jeśli senior pobiera rentę socjalną, świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek stały mu nie przysługuje.

Zasiłek okresowy z pomocy społecznej

Przyznawany osobom chorującym, niepełnosprawnym oraz tym, którzy są lub mogą być uprawnieni do innych świadczeń zabezpieczenia społecznego. Dla gospodarujących samotnie zasiłek oblicza się przez odjęcie swojego dochodu od kryterium dochodowego. Nie może być on wyższy niż 418 zł miesięcznie. Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 20 zł. Jego ostateczna kwota zawsze zależy od dochodu rodziny lub osoby samotnie gospodarującej. A samą wysokość ustala ośrodek pomocy społecznej. Żyjący w rodzinie dostaną zasiłek nie większy niż różnica między kryterium dochodowym a swoim dochodem.

Zasiłek celowy z pomocy społecznej

To jednorazowe świadczenie na zakup żywności, leków, opału, odzieży, przedmiotów użytku domowego, na leczenie lub sfinansowanie drobnych remontów i napraw, a także pogrzebu. Świadczenia przyznawane są po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

Jaka będzie uchwalona waloryzacja dodatków do emerytury w 2023 r.?

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze