pieniądze/banknoty/złoty

i

Autor: SHUTTERSTOCK pieniądze/banknoty/złoty

Polski Ład: Tak liczona będzie składka zdrowotna dla przedsiębiorców [PORADNIK]

2021-12-10 13:45

Wysokość składki zdrowotnej nadal będzie wynosiła 9 proc. podstawy wymiaru, przy czym dla opłacających podatek liniowy - 4,9 proc., jednak nie mniej niż kwota odpowiadająca 9 proc. minimalnej płacy-informuje Interia.

Polski Ład. Jaka składka zdrowotna dla firm?

Od 1 stycznia 2022 r. Polski Ład znacznie zmodyfikuje zasady ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla tych osób, w zależności od formy opodatkowania ich firmowych przychodów. Roczną podstawę wymiaru składki zdrowotnej będzie stanowił dla tych osób dochód z prowadzonej działalności ustalony za rok kalendarzowy. Osoba prowadząca działalność ustali go jako różnicę między osiągniętymi przychodami, a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów (Koszt Uzyskania Przychodów -KUP), pomniejszoną o kwotę opłaconych w danym roku składek społecznych (tj. emerytalnej, rentowych, chorobowej i wypadkowej), o ile nie zostały zaliczone do KUP. 

Polski Ład – czy jest to rewolucja podatkowa i społeczna

Roczna podstawa obowiązująca w danym roku składkowym nie będzie mogła być niższa od kwoty stanowiącej iloczyn liczby miesięcy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w danym roku składkowym i minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego (tj. 1 lutego).

W trakcie roku miesięczna składka zdrowotna będzie opłacana od dochodu ustalanego narastająco, tj.:

W pierwszym miesiącu podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w danym roku składkowym dochód będzie ustalany jako różnica między osiągniętymi przychodami a poniesionymi KUP i następnie pomniejszany o kwotę składek społecznych opłaconych w tym miesiącu (o ile nie zostały zaliczone do KUP),za kolejne miesiące dochód będzie ustalany jako różnica między sumą przychodów osiągniętych od początku roku i sumą KUP poniesionych od początku roku i następnie pomniejszany o sumę dochodów ustalonych za miesiące poprzedzające i o różnicę między sumą składek społecznych zapłaconych od początku roku a sumą składek odliczonych w poprzednich miesiącach (dochód nie będzie mógł być pomniejszony o składki, które zostały zaliczone do KUP).

Miesięczna podstawa wymiaru składki zdrowotnej nie będzie mogła być niższa niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące w dniu 1 stycznia danego roku.

Czytaj także: Uwaga! Odlicz składkę zdrowotną wcześniej bo stracisz

Po zakończeniu roku nastąpi roczne rozliczenie składki zdrowotnej. Jeśli suma wpłaconych za poszczególne miesiące roku kalendarzowego składek na ubezpieczenie zdrowotne będzie wyższa od rocznej składki na to ubezpieczenie ustalonej od rocznej podstawy, przedsiębiorcy będzie przysługiwał zwrot nadpłaconej składki.

Składkę za styczeń 2022 r. ta grupa osób powinna opłacić od podstawy ustalonej na obecnie obowiązujących zasadach.

Sonda
Popierasz program Polski Ład?

Osoby prowadzące działalność wymienioną wcześniej, ale opłacające podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, będą opłacały składkę zdrowotną w wysokości 9% podstawy wymiaru. Jednak wysokość zarówno rocznej, jak miesięcznej podstawy wymiaru tej składki będzie zależała od wysokości firmowych przychodów oraz kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku

Osoby na karcie i pozostałe

Dla osób prowadzących działalność na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych lub wykonujących wolny zawód, które opłacają podatek dochodowy w formie karty podatkowej, podstawę wymiaru składki zdrowotnej będzie stanowiła kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku.

Źródło: Interia.pl

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze