żołnierz

i

Autor: Pixaby

Powołanie do wojska

Przedsiębiorco, wojsko podkradło ci pracownika? Otrzymasz rekompensatę!

2022-12-09 13:43

Firma, której pracownik zostanie powołany na ćwiczenia wojskowe, otrzyma świadczenie rekompensujące koszty, jakie ponosi w związku z absencją zatrudnionego - podaje portal Businessinsider.pl. W razie powołania pracownika np. na ćwiczenia firma dostanie rekompensatę za każdy dzień nieobecności. Będzie obowiązywał górny limit wypłat (obecnie wynosi 765,84 zł).

Pieniądze za powołanie pracownika do wojska

Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało liczbę osób, które mogą być powołane w 2023 r. do czynnej służby wojskowej oraz tych, które mogą pełnić służbę w rezerwie. W sumie wezwanie może dostać 250 tys. żołnierzy rezerwy, w tym 200 tys. na ćwiczenia wojskowe. Wezwań ma być dużo mniej. Co ma zrobić firma, której pracownik został powołany do wojska? Firmie zatrudniającej pracownika będącego żołnierzem rezerwy albo obrony terytorialnej (pełniącym służbę rotacyjnie) przysługuje świadczenie pieniężne za dni, w których pełnił on służbę wojskową.

Rekompensatę wypłaca się za okres:

  • odbywania przez żołnierza ćwiczeń wojskowych w ramach pasywnej rezerwy, liczony od dnia stawienia się do dnia zwolnienia z ćwiczeń,
  • pełnienia przez żołnierzy rezerwy służby wojskowej w aktywnej rezerwie (w dniach tej służby),
  • pełnienia przez żołnierza obrony terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, liczony od dnia stawienia się tego żołnierza do pełnienia tej służby do dnia zwolnienia z niej.

Środki te mają zrekompensować koszty poniesione przez pracodawcę w związku ze służbą pracownika. Oblicza się je poprzez zsumowanie wydatków, w szczególności z tytułu:

  • przeszkolenia nowego pracownika lub osoby, której powierzono zastępstwo za żołnierza rezerwy lub obrony terytorialnej
  • odbycia szkoleń bhp oraz badań lekarskich przez takich pracowników
  • przydzielenia takim zatrudnionym odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej (jeżeli jest konieczne na stanowisku, które obejmie osoba zastępująca powołanego do służby)
  • ubezpieczenia pracownika, które jest związane ze specyfiką wykonywanego zawodu;
  • przeprowadzenia rekrutacji, w tym także kosztów zleconej usługi pośrednictwa pracy

Firma, która chce otrzymać rekompensatę, musi złożyć wniosek (wraz z dokumentami potwierdzającymi koszty) szefowi wojskowego centrum rekrutacji. Trzeba to zrobić nie później niż przed upływem 90 dni od momentu zwolnienia żołnierza z pełnienia służby. Wniosek można składać pisemnie lub w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym, lub zaufanym. Jego wzór jest dostępny w rozporządzeniu określającym zasady rekompensat. Co ważne - kwota świadczenia za każdy dzień pełnienia służby przez żołnierza nie może być wyższa od 1/22 dwuipółkrotnego przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w kwartale bezpośrednio poprzedzającym termin powołania pracownika. Obecnie ta maksymalna dzienna kwota wynosi 765,84 zł.

Sonda
Czy otrzymałeś już wezwanie na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe?
Forum w Karpaczu 2022: Aleksandra Wilk
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze