Niewinne komary, meszki i ich grzeszki. Jak się bronić, chronić i leczyć

i

Autor: Shutterstock

Płyny grozy na sklepowych półkach

2021-07-02 8:31

Preparaty na kleszcze, meszki, komary schodzą w sklepach i aptekach jak świeże bułeczki. Tymczasem okazuje się, że nie zawsze produkty te powinny znaleźć się na półkach. Urzędnicy z Inspekcji Handlowej wzięli pod lupę płyny, spreje biobójcze. Okazało się, że na rynek trafiały preparaty, które nie powinny się na nim znajdować. Pamiętajmy, by wybierając substancję na meszki, komary, kleszcze , uważnie czytać etykietę. Wszelkie informacje dla konsumenta muszą być podane w języku polskim.

Jednym z organów kontrolujących produkty biobójcze w zakresie oznakowania opakowań jednostkowych produktów biobójczych w sprzedaży hurtowej i detalicznej jest Inspekcja Handlowa. Jak podaje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, od stycznia do maja 2021 r. Inspekcja Handlowa na terenie całego kraju przeprowadziła 37 kontroli sprawdzających prawidłowości oznakowania opakowań jednostkowych produktów biobójczych, a także prawidłowości obrotu tymi wyrobami w sprzedaży hurtowej i detalicznej. Kontrolami objęto 37 przedsiębiorców prowadzących sprzedaż hurtową i detaliczną produktów biobójczych, w tym: 23 sklepy detaliczne, 3 hurtownie, 11 dużych sklepów detalicznych. Ponadto w toku kontroli 34 przedsiębiorców sprawdzano również, czy przedsiębiorcy realizują obowiązki wskazane w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Różnego rodzaju nieprawidłowości stwierdzono u 8 przedsiębiorców. Sprawdzono łącznie 105 partii produktów biobójczych, z czego (z powodu różnego rodzaju nieprawidłowości) zakwestionowano 4 partie (3,8 proc. badanych).

Inspektorzy ocenili oznakowanie 105 partii produktów. Ze względu na brak i nieprawidłowe oznakowanie zakwestionowano 1 partię produktu biobójczego (tj. 0,95 proc.) stwierdzono, że: tożsamość substancji czynnej i jej stężenie podano w jednostkach procentowych powinny być podane w jednostkach metrycznych, nie podano wskazówek dotyczących udzielania pierwszej pomocy. Ponadto na etykiecie ww. produktu stwierdzono: brak zwrotu wskazującego środki ostrożności W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; brak zwrotu - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Kwestionowana partia produktu została wycofana przez kontrolowanego z obrotu handlowego.

Jak podaje UOKiK, w związku z popełnionym wykroczeniem, wobec osoby odpowiedzialnej skierowano wniosek do Sądu Rejonowego o ukaranie sprawcy wykroczenia. Przesłano pismo do podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzenie do obrotu zakwestionowanej partii produktu, z wnioskami o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i wprowadzanie do obrotu produktu poprawnie oznakowanego. Inspektorzy IH sprawdzili również, czy przedsiębiorcy udostępniają na rynku produkty biobójcze po upływie daty ważności, stwierdzając u 2 przedsiębiorców 3 partie przeterminowanych produktów biobójczych (przedsiębiorcy wycofali z obrotu kwestionowane wyroby). Mając na uwadze powyższe w 2 sprawach przekazano informacje do Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W toku kontroli sprawdzano również, czy przedsiębiorcy realizują obowiązki wskazane w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Ustalono, że przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach, które zostały objęte kontrolą, posiadali wpis do rejestru Bazy Danych o Odpadach. W toku kontroli stwierdzono, że 5 przedsiębiorców w miejscu sprzedaży nie uwidoczniło informacji o dostępnych systemach zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych; właściwym postępowaniu z odpadami opakowaniowymi oraz znaczeniu oznaczeń stosowanych na opakowaniach. Ponadto jeden przedsiębiorca oferując konsumentom torby z tworzywa sztucznego nie pobierał opłaty recyklingowej. 

Stwierdzone nieprawidłowości dały podstawę do skierowania wniosku do Sądu Rejonowego o ukaranie sprawcy wykroczenia. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zostanie przeprowadzonych 6 postępowań administracyjnych, które mają zakończyć się decyzją o nałożeniu kary pieniężnej. Ponadto skierowano pismo do podmiotu odpowiedzialnego kwestionowanego wyrobu wskazując na stwierdzone nieprawidłowości oraz przekazano 2 informacje o nieprawidłowościach do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznych

Debata e-Polska. Rewolucja Cyfrowa III edycja. Sprzedaż bezpośrednia
Sonda
Kleszcze 2021. Czy widziałeś je już w tym sezonie?
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze