kierowca samochód

i

Autor: Pixabay.com

Zaskakujące przepisy

Stracisz prawo jazdy za niepłacenie alimentów! Czy to możliwe?

2022-11-21 11:47

Zgodnie z dostępnymi danymi liczba dłużników alimentacyjnych przekracza 300 tys. osób a łączna suma zadłużenia to niemal 12 mld złotych. Uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego jest przestępstwem. Jednak ze wszystkich sankcji grożących dłużnikom najbardziej zaskakującym jest...odebrania prawa jazdy.

Zadłużenie alimentacyjne. Dłużnicy mogą stracić prawo jazdy

Czy można stracić prawo jazdy za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego? Okazuje się, że tak. Jest to prawdopodobnie najbardziej zaskakujący przepis - a co za tym idzie jeden z najbardziej skutecznych.

Jak informuje portal moto.egospodarka.pl odebranie prawa jazdy jest możliwe na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Obowiązek alimentacyjny musi być określony co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową.

W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona może złożyć do organu właściwego wierzyciela (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej) wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

Odebranie prawa jazdy dłużnikowi. Przebieg procedury

Gdy cała procedura zostanie przeprowadzona a decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika:

  • składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 Kodeksu karnego 
  • po uzyskaniu z Centralnej Ewidencji Kierowców informacji, że dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienie do kierowania pojazdami, kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego wraz z odpisem tej decyzji. Na podstawie niniejszego wniosku starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy

Co istotne decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych nie wydaje się wobec dłużnika alimentacyjnego, który przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów - wyjaśnia portal moto.egospodarka.pl.

Jak odzyskać odebrane prawo jazdy?

Odebrane prawo jazdy można jednak odzyskać. Trzeba jednak spełnić określone prawnie warunki. Uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy następuje na wniosek organu właściwego dłużnika skierowanego do starosty, gdy:

  • ustanie przyczyna zatrzymania prawa jazdy oraz dłużnik alimentacyjny przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów 
  • nastąpi utrata statusu dłużnika alimentacyjnego – w przypadku jednorazowej spłaty całego zadłużenia

Należy również podkreślić, że w wypadku zatrzymania oraz ponownego zwrócenia prawa jazdy, kierowca nie musi ponownie przystępować do egzaminu.

Trybunał Konstytucyjny potwierdza skuteczność procedury

Pomimo wątpliwość jakie budził wprowadzony przepis, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego orzeczono, że jest zgodny z ustawą zasadniczą. Ponadto Trybunał Konstytucyjny  zwrócił uwagę na skuteczność instytucji zatrzymania prawa jazdy, mającą wpływ na wzrostową tendencję poziomu ściągalności należności alimentacyjnych.

Sonda
Czy wiedziałeś/aś o skali zadłużeń alimentacyjnych w Polsce?
Pieniądze to nie wszystko. Cezary Kochalski
Najnowsze