Alimenty dla seniorów. Kiedy mogą zostać zasądzone dla rodziców od dzieci?

i

Autor: Shutterstock Alimenty dla seniorów. Kiedy mogą zostać zasądzone dla rodziców od dzieci?

Pomoc finansowa

Zasiłki i ulgi dla emerytów w 2023 roku. Na jakie świadczenia pieniężne mogą liczyć seniorzy?

2023-03-16 2:04

Emeryci i renciści mogą liczyć na sporo ulg. Seniorzy o wiele mniej zapłacą m.in. za jazdę komunikacją miejską czy abonament RTV. W trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o zasiłki z opieki społecznej.

Spis treści

  1. Darmowe leki dla seniorów 75 plus
  2. Darmowa komunikacja miejska i ulgi przejazdowe w PKP
  3. Zwolnienie z abonamentu radiowo-telewizyjnego
  4. Ogólnopolska Karta Seniora
  5. Zasiłek pielęgnacyjny
  6. Zasiłki z pomocy społecznej
  7. Zasiłek stały z pomocy społecznej
  8. Zasiłek okresowy z pomocy społecznej
  9. Zasiłek celowy z umowy społecznej
  10. Miejsce w domu pomocy społecznej

Darmowe leki dla seniorów 75 plus

Dużą pomocą jest możliwość otrzymania darmowych leków dla seniorów. Takie prawo mają osoby powyżej 75. roku życia, których obejmuje ubezpieczenie zdrowotne. Wiek osoby uprawnionej weryfikowany jest na podstawie numeru PESEL lub daty urodzenia. Na liście darmowych leków znajduje się ok. 2 tys. preparatów stosowanych w leczeniu chorób wieku podeszłego.

Darmowa komunikacja miejska i ulgi przejazdowe w PKP

O ulgowych przejazdach komunikacją miejską decydują władze miejskie lub regionalne. W większości miast są bezpłatne przejazdy dla osób, które skończyły 70 lat, a młodsi emeryci i renciści płacą za bilety połowę ceny.

W przypadku przewoźników kolejowych emeryci w ciągu roku mogą skorzystać ze specjalnej ulgi 37 proc., która dotyczy dwóch przejazdów w 2 klasie. Dla osób starszych istnieje też możliwość wyrobienia w PKP specjalnej Karty Seniora, która gwarantuje 50 proc. zniżki na przejazdy pociągami InterCity, TLK oraz ekspresowymi i to niezależnie od wybranej klasy. W przypadku przewozów regionalnych zniżki dotyczą 30 proc. przy pojedynczych biletach oraz 15 proc. ulgi przy zakupie biletów abonamentowych.

Zwolnienie z abonamentu radiowo-telewizyjnego

W przypadku emerytów i rencistów po 60. roku życia zwolnienie będzie obowiązywać wtedy, gdy zarobki nie przekraczają połowy przeciętnego wynagrodzenia za rok ubiegły. Z kolei po 75. roku życia emeryci i renciści nie muszą opłacać abonamentu RTV niezależnie od swoich dochodów.

Ogólnopolska Karta Seniora

Oprócz legitymacji z ZUS czy innego płatnika, warto też posiadać Ogólnopolską Kartę Seniora. Prawo do niej mają osoby po 60. roku życia. Karta daje prawo do zniżek w 2500 punktach w całej Polsce, między innymi w uzdrowiskach, sanatoriach, hotelach, restauracjach, instytucjach kultury, w sklepach czy punktach usługowych. Dokument jest darmowy, bezterminowy i wydaje go urząd miasta lub gminy.

Zasiłek pielęgnacyjny

To świadczenie przysługuje m.in. osobie niepełnosprawnej powyżej 16. roku życia o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz seniorom powyżej 75. roku życia niezdolnych do samodzielnej egzystencji ze względu na niepełnosprawność lub zaawansowany wiek. Zasiłek wynosi 215,84 zł miesięcznie. Przysługuje niezależnie od dochodów w rodzinie lub samodzielnym gospodarstwie. Aby go uzyskać, trzeba złożyć wniosek w urzędzie gminy, lub w ośrodku pomocy społecznej.

Ważne! Zasiłku nie dostaną osoby znajdujące się w instytucji zapewniającej całodobową opiekę, a także ci, którzy są uprawnieni do dodatku pielęgnacyjnego.

Zasiłki z pomocy społecznej

Przeznaczone są dla osób gospodarujących samotnie, mających dochód nie wyższy niż 776 zł, oraz dla osób mieszkających z rodziną, mających dochód nie wyższy niż 600 zł. Świadczenia pieniężne nie są przyznawane z urzędu. Senior ubiegający się o pomoc powinien zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Ośrodki takie znajdują się w każdej gminie).

Zasiłek stały z pomocy społecznej

Wynosi od 30 zł do 719 zł dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zasiłek stały dla osoby, która prowadzi gospodarstwo jednoosobowe, oblicza się, odejmując jej dochód od kryterium dochodowego dla osoby samotnej. Z kolei zasiłek dla mieszkającego z rodziną oblicza się, odejmując dochód na osobę w rodzinie od kryterium dochodowego na członka rodziny. Jeśli senior pobiera rentę socjalną, świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek stały mu nie przysługuje.

Zasiłek okresowy z pomocy społecznej

Przyznawany osobom chorującym, niepełnosprawnym oraz tym, którzy są lub mogą być uprawnieni do innych świadczeń zabezpieczenia społecznego. Dla gospodarujących samotnie zasiłek oblicza się przez odjęcie swojego dochodu od kryterium dochodowego. Nie może być on wyższy niż 418 zł miesięcznie. Żyjący w rodzinie dostaną zasiłek nie większy niż różnica między kryterium dochodowym a swoim dochodem.

Zasiłek celowy z umowy społecznej

To jednorazowe świadczenie na zakup żywności, leków, opału, odzieży, przedmiotów użytku domowego, na leczenie lub sfinansowanie drobnych remontów i napraw, a także pogrzebu. Może to być też: zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego lub na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną. Przy jego przyznawaniu nie bierze się pod uwagę twoich dochodów, a otrzymanych pieniędzy nie musisz zwracać.

Miejsce w domu pomocy społecznej

Skierowanie do domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, która nie jest w stanie samodzielnie poradzić sobie w codziennym życiu.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest płatny. Gmina, na terenie której znajduje się placówka ustala wysokość opłat. Koszty pokrywa w pierwszej kolejności mieszkaniec domu ze swojego dochodu, np. emerytury, renty czy zasiłku stałego. Nie może to być jednak więcej niż 70 proc. jego dochodu. Różnicę pomiędzy opłatą wnoszoną przez pensjonariusza a średnim miesięcznym kosztem jego utrzymania dopłaca rodzina - przede wszystkim małżonek, a jeżeli nie żyje – dzieci lub wnuki. Gdy dochody rodziny są zbyt niskie, brakującą kwotę dopłaca gmina, z której osoba jest kierowana do domu opieki.

Pieniądze to nie wszystko Marcin Wiącek
Sonda
Czy zasiłek pogrzebowy powinien być wyższy?
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze